Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaarverslag 2018

 

Download/bekijk hier het document als PDF!

 

Vergadering: Jaarvergadering Dorpsraad Hellendoorn

Datum: Dinsdag 3 april 2017 aanvang 20.00 uur (inloop van 19.45 uur)

 

Aanwezig:

Vertegenwoordigde wijken (11): 

’t Oale Spoor, De Blenke, De Höfte, De Lanteernhook, De Ninoabers, De Zuudkaamp’n, Erve Noabers, Schuilenburg, Voordam/Droste, Vroomskamp, Koestraat/Venemansbrink/Damstraat, 

 

Dorpsraad: Gerard Mensink, Han Scholten, Teun Heuver, Jasper Huzen,  Ben Kamphuis en Maureen Viet, Cees Smale, Bertus Ruiter en Gerard Hegeman.

 

Stichting de Welle: Yvonne Posthuma en Stefanie Slot

 

Afwezig:

 

Vertegenwoordiging vanuit de wijken (4): 

De Woerthe, Noord Esch Noabers, en. Reggeweg/Kupen, Niejstad

 

Dorpsraad: Erik Braamsma

Wijkagent : Bert van Eijk

 

 

 

 

 1. Opening en mededelingen

Voorzitter Gerard Mensink heet iedereen van harte welkom.

 

Speciale welkom aan de collega’s Stichting de Welle Yvonne Posthuma en Stefanie Slot

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Notulen jaarvergadering 2017 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

 

 1. Jaarverslag voorzitter-secretaris (Gerard Mensink) maart 2017 - maart 2018

(wordt ter plekke voorgelezen door Gerard Mensink)

 

Samenstelling DorpsRaad Hellendoorn 

Het bestuur van de DorpsRaad bestaat op dit momenteel uit 6 personen namelijk Maureen Viet, Teun Heuver, Jasper Huzen, Ben Kamphuis, Han Scholten(penningmeester) en ondergetekende Gerard Mensink (voorzitter/secretaris).

Op dit moment zijn we in gesprek met 2 kandidaten Erik Braaksma en Bertus Ruiter of zij iets kunnen betekenen voor de DorpsRaad. Verder heeft Gerard Hegeman aangegeven dat hij wel een half jaar mee wil draaien in het bestuur om te kijken of het iets voor hem is.

In 2017 is de DorpsRaad 12 keer bij elkaar geweest. In principe vergadert zij op de 1e dinsdag van de maand.

 

Noord-Zuidverbinding

Op vrijdagmiddag 13 oktober is de weg de Haersingel en de speelplaats Cool Nature met feestelijk vertoon officieel geopend. De opening werd verricht door 2 gedeputeerden van de provincie Overijssel Bert Boermans en Hester Maij en door 2 wethouders van onze gemeente Jelle Beintema en van Anja van den Dolder.  De openingsact werd verzorg door Kalefater uit Nijverdal, met muzikale ondersteuning van de Klepperbloazers uit ons dorp. Uiteraard was Klepperderk ook van de partij.

Nadat het college op 7 maart 2017 het officiële besluit had genomen dat de snelheid op de rondweg 60 kilometer per uur zou worden, hebben de leden van de werkgroep en de DorpsRaad nog regelmatig overleg gehad met de gemeente. Dat overleg ging over zaken die waren toegezegd, maar nog niet zijn gerealiseerd zoals een betere verdeling van het verkeer op de drie toegangswegen naar het dorp de Reggeweg, de Schuilenburgerweg en de Werminkserve via de aanduidingsborden. De aanpassingen van de Reggeweg en de oversteek ter hoogte van verzorgingstehuis De Blenke. Verder over de verlichting op het traject voor wandelaars en fietsers bij de oversteken met de Schuilenburgerweg, Cool Nature en ter hoogte van de Koetshuisstraat. De verlichting bij de Schuilenburgerweg doet het sinds 14 dagen, die bij de Koesthuisstraat gaat sinds kort ook avonds om 23.00 uur niet meer uit. De verlichting bij Cool Nature wordt nog aangelegd. Daar is het probleem dat er een zeer lange wachttijd is van het bedrijf dat de elektrische voorziening moet aanleggen. Morgen, 4 april is er nog weer een overleg met wethouder Beintema en projectleider Dick Schipper over de voortgang van de toegezegde zaken. Verder komen er nog 2 evaluaties over het proces van burgerparticipatie rond de NZV en één over de verkeerstechnische aspecten van de weg waar zowel de werkgroep als de DorpsRaad bij betrokken zullen worden. 

Waarschijnlijk horen wij morgen ook hoe het verder gaat met het laatste deel van de Noord-Zuidverbinding, het stuk van de ijsfabriek van Ben en Jerry tot en met de rotonde bij de atletiekbaan.

In het laatste gesprek gaf de gemeente aan dat ze bezig zijn met een nieuw onderzoek naar” nut en noodzaak” van dit gedeelte van de weg. Ze hebben daarvoor opnieuw verkeerstellingen gedaan. Tijdens de vergadering van Plaatselijke Belang in Hulsen vertelde de wethouder dat er inmiddels een ambtelijk advies ligt. Dit houdt in dan men er in Hulsen voor kiest om het tracé te laten lopen “over” de Jipkesbelt zoals ook in het laatste raadsbesluit is vastgesteld. Wat betreft het tracé in Hellendoorn, van de ijsfabriek tot aan de Reggebrug stelt het College j voor om te kiezen voor enkele kleine  aanpassingen aan  het huidige tracé. Voor zover wij weten heeft de gemeente hierover nog geen gesprek gehad met de aanwonenden. 

Ten slotte wat dit onderwerp betreft hebben wij vernomen dat het geld dat eventueel nodig is voor de aanleg van een ronde bij de Schuilenburgerweg nog in de begroting staat opgenomen.

 

Woningbouw dorp Hellendoorn

Vorig jaar hebben wij u al gemeld dat de gemeente bezig is geweest met de uitwerking van de plannen voor het bouwen van 88 woningen in Hellendoorn Noord. (fase 1B) We nemen aan dat het u inmiddels niet is ontgaan dat de eerste 14 kavels zijn uitgegeven. Door de lokale en regionale media werd hier uitgebreid aandacht aan besteed. Het was ook wel bijzonder dat de kandidaat-kopers al dagen van tevoren bivakkeerden in het Huis van Cultuur en Bestuur in Nijverdal om en kavel te bemachtigen.  Het is dus wel duidelijk dat een Hellendoorner graag in het dorp Hellendoorn wil wonen. Verder wordt in de loop van het jaar door 2 projectontwikkelaars nog tweeënveertig woning op de markt gebracht. Ieders 21 stuks. 

Positief voor het dorp is dat op 13 maart door de raad is besloten om in tegenstelling tot het voorstel voor aanpassing van het bestemmingsplan fase 2 en 3 toch nog niet te schrappen voor woningbouw, zodat de woonbestemming wonen er toch op blijft. 

 

Woningbouw voor jongeren vertelt Jasper straks meer over

 

Buurtbus

Vorig jaar kregen wij een bericht van de voorzitter van de Stichting de Buurtbus dat buslijn 96 van Hellendoorn naar Nijverdal onder druk stond. In juni 2017 zou daar een besluit over worden genomen. Daarna ontvingen wij een mail van hem, dat het besluit hierover nog vooruit zou worden geschoven. Om enig inzicht te krijgen in deze materie, hebben wij op eigen initiatief contact opgenomen met de gemeente Hellendoorn. Daarin is ons uitgelegd hoe deze materie in elkaar steekt. We zijn verder niet betrokken bij de totstandkoming van de buurtbus, wel mochten wij onze mening geven over de voorgestelde route en dat hebben wij ook gedaan. 

 

Basisschool de Es

We zijn door de gemeente gevraagd om over de schouder mee te kijken naar de inrichting van de omgeving en het schoolplein van basisschool De Es. Na twee bijeenkomsten van de school met de gemeente en de buurt, zijn op dinsdag 20 maart de plannen gepresenteerd. De school gaat voor het groenste schoolplein van Overijssel.

 

Dorpsbudget vertelt Maureen straks meer over

 

Woonservicegebied/Buurt aanzet

We stellen vast dat ondanks de enthousiaste inzet van diverse mensen en instellingen, het instellen van de Woonservicegebieden/ Buurt aan zet, niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De gebouwen zijn prima aangepast, daar ligt het niet aan, maar de aansturing is te divers. Er ligt geen geld op de plank voor het organiseren van activiteiten en de Stichting De Welle mag geen uitvoerende taken doen. De Plaatselijke Belangen en de DorpsRaad zullen dit binnenkort in een brief aan de gemeente kenbaar maken.

 

Hoog Overijssel vertelt Teun straks meer over

 

Ten slotte 

Hebben wij 2 keer per jaar een bijeenkomst met alle plaatselijke belangen in onze gemeente waarin alle actuele zaken voorbijkomen zoals bijvoorbeeld, Hoog Overijssel, wegen buitengebied, AED’s, waterwingebied, Daarle- Daarlerveen-Vriezenveen, verlichting buitengebied, woningbouw jongeren enz.  

 

Ook zijn we naar diverse bijeenkomsten geweest van de Gemeente Hellendoorn zoals “Right to Challenge”

(recht om uit te dagen), gezondheidsbeleid, mobiliteitsbeleid enz. 

 

Tot slot hebben wij ook zelf nog met ondersteuning van de Welle een thema- avond georganiseerd over de toekomst van de wijk en buurt verenigingen met Ferenc ten Damme van de provincie Overijssel.

 

Dat was het !!!!!!

 

 1. Financieel jaarverslag - penningmeester Han Scholten

 

Het  verslag wordt ter plekke uitgedeeld en toegelicht door Han Scholten.

Wij beheren ook het dorpsbudget, opgenomen in een aparte boekhouding.

 

Alle betalingen lopen via de bank en aan de hand van facturen. 

Beginsaldo 01-01-2017 € 8874,12 eindsaldo 31-12-2017€ 6617,64. 

Totaal eigen vermogen op 31-12-2017 van € 17.665,67

 

We hebben altijd een beheerscommissie van het Noaberhuus gehad. Beheer Noaberhuus is inmiddels overgedragen aan Stichting Helders Bloei. De commissieleden hebben ene bedankje gehad.

 

Extra koste

 

 1. Verslag van de kascommissie – Gerard ter Horst en Gerwin Grevelman

 

Kas en boekhouding bekeken en klopte allemaal en is goed gekeurd. 

 

Annie Smelt en Gerwin Grevelman volgend jaar.

 

 1. Dorpsbudget – jaarverslag 2017 door Maureen Viet

 

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft per 2014 een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de DorpsRaad verdeeld mag worden. Het betreft de subsidiestroom voor initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie.

Ter voorbereiding voor het besluit subsidieverstrekking heeft de DorpsRaad een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Zij zijn in 2017 2x bijeengekomen. In deze commissie namen deel in 2017: Henk Scheper, Johan Hegeman, Ingrid Brandwacht, Henk Koster (voorzitter) en Maureen Viet (secretaris). 

 

Het hele jaar door kunnen verzoeken worden ingediend, deze dienen wel binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt. De behandeling vindt plaats in een daaropvolgende commissievergadering. (NB. Het kan dus zo zijn dat een activiteit al heeft plaatsgevonden voordat de commissie de aanvraag in behandeling kan nemen).

 

In september 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokkenen uit de kernen en dorpen met de gemeente. Wethouder Johan Coes heeft zijn respect uitgesproken voor de inzet van de dorpsraden, plaatselijke belangen en commissies. Afgesproken is de systematiek van de dorpsbudgetten te continueren.  

 

Hierbij het jaarverslag van het 4e jaar dat de DorpsRaad dit budget beheert.

 

In 2017 hebben wij in totaal 22 aanvragen ontvangen, die voldoen aan de criteria en waaraan een subsidie aan is toegekend. Dat zijn:

 

St. AED dorp Hellendoorn

Voor AED onderhoud, vervang van 4 AED’s, afschrijving en cursussen

Nb. de groene kruisgelden zijn inmiddels ‘op’ en wordt de subsidie geheel uit het dorpsbudget uitgekeerd

 

  4.231,- 

Chr. Gemengde Zangvereniging Looft den Heer 

Uitvoering van de Crucifiction op 12-4-2017

 

    525,-

DorpsRaad Hellendoorn (2 aanvragen)

 • wijkensubsidie 2017 
 • organisatiekosten vanuit haar doelstelling

 

€ 5.526,-

€ 2.500,-

Christelijke Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria

 • Johannes Passion concert 07-04-2017 

 

€ 1.000,--

Protestante Gemeenschap Hellendoorn (2 aanvragen)

 • Commissie vorming & Toerusting: reformatie concert
 • Algemene Kerkenraad: cantatedienst m.m.v. orkest en koor 

 

  600,--

  284,--

Pajoko Hellendoorn, 3 verschillende activiteiten in 2017;

 • musical Jesus Christ Superstar
 • middag voor mensen met een beperking
 • verzorgen van vieringen in De Blenke, Krönnerzommer, Hoge Es

 

€ 1.082,50

Stichting Old Heldern  

voor diverse activiteiten in 2017, o.a. Palmpasenoptocht, Paasvuur, Eierkuuln, en voor het houden van tentoonstellingen in Erve Hofman

 

 

  2.000,-

Bloemschikgroep Noaberhuus door vrijwilligers

 • 10x per jaar bloemschikken

 

    975,--

Ensamble Vocal Devotion (2 aanvragen)

 • Concert op 21-05-2017 was aangevraagd, maar is niet doorgegaan. Deze toekenning hebben we verrekend met de toekenning van onderstaand concert 
 • Het concert Songs of Praise op 15-10-2017 is wel doorgegaan en naast de € 375 wat was toegekend, aanvullend nog € 50,-- overgemaakt.

 

 

 

  375,-- 

    50,--

Folkloristische Dansgroep Hellendoorn

 • Palmpasenmarkt 08-04-2017

 

  750,--

Wijkvereniging de Blenke

Straatspeeldag op 22-06-2016 voor alle kinderen ook buiten de wijk

Afgelast in verband met slecht weer, niets uitgekeerd

 

Missionair Jongerenwerk Nijverdal-Hellendoorn

 • Free XS Sportweek Hellendoorn

 

    965,--

ACH Activiteitencommissie Hellendoorn

 • Schapenmarkt met klimwand voor de jeugd

 

  700,--

Wijkvereniging De Blenke

 • Jeu de Boulesbaan, beschikbaar voor alle inwoners van het dorp

 

  125,--

Stichting Kerstmarkt Hellendoorn

 • Kerstmarkt op 16-12-2016 

 

    750,--

SVDO Tourbuffels

 • afvalrace en bandplakwedstijd tijdens Helders Fees 2017

 

  450,--

VV Hellendoorn

 • Thema avonden over alcohol en drugs voor jeugd 

(ook voor niet-leden!)

 

€ 1.500,--

Stichting Uitgeverieje ’n Boaken

 • Boekpresentatie Een Bijbels prentenboek in religieuze muziek 24-11-2018 i.c.m. concert  

 

 

    550,--

Hellendoornse Harmonie 

 • Christmas Spectacle  23-12-2017 

 

    850,- 

 

NB. 2 aanvragen van 2017 zijn later binnengekomen dat ze pas in de eerstvolgende commissievergadering februari 2018 konden worden behandeld. De uitbetaling van deze 2 toekenningen samen, totaal € 2.350,--, verschijnen derhalve in boekjaar 2018.

 

De gemeente Hellendoorn heeft aan de DorpsRaad beschikt € 22.578 voor 2017

In totaal hebben wij over de aanvragen 2017 in totaal € 25.788,50 aan subsidies toegekend.

 

Het tekort over 2017 van € 3.210,50 wordt betaald uit de reserves van 2014-2015. Deze reserve is opgebouwd conform de vastgestelde procedure ten behoeve van grotere incidentele evenementen, Maar voornamelijk ontstaan dat in deze eerste 2 aanloopjaren minder aanvragen binnen kwamen dan beschikbaar was.

 

Voor de wijken blijft gelden dat zij via zgn. activiteitenverslag een vooraf vastgestelde subsidiebedrag per woning kunnen ontvangen

 

Vooruitblik 2018:

Per 2018 dienden alle aanvragen voor 31-01-2018 binnen te zijn. Nadien binnengekomen aanvragen worden op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld.

 

Op dit moment hebben wij ook al 26 aanvragen mogen ontvangen en behandelen.

 

Op dit moment is er nog wat subsidie over, vooral ontstaat tijdens de aanloopjaren 2014-2015. Mocht je nog mensen kennen die voornemens zijn een activiteit te organiseren, attendeer ze op het dorpsbudget. Als je bij google ‘Dorpsraad Hellendoorn’ vind je de link naar onze website waar ook de volledige procedure en aanvraagformulier terug te vinden is.

 

Volledige link is: http://www.dorp-hellendoorn.nl/dorpsraad/Dorpsbudget_Hellendoorn.html

 

Verantwoording 2018 e.v.

Per 2018 werken we met voorschotten en overleggen van eindafrekeningen. 

De terugkoppeling op een volgend jaarvergadering met de wijkraden van de DorpsRaad zal vertellend op hoofdlijn plaatsvinden. Een gedetailleerd jaar overzicht wordt dan op onze website gepubliceerd.

 

 1. Actiecomité Hoog Overijssel - Teun Heuver

 

Precies een jaar geleden heeft hier, in ’t Noaberhuus, Alexander te Kuile van de werkgroep Hoog Overijssel een uiteenzetting geven hoe het zit met de vliegbeweging voor de uitbreiding van het vliegveld Lelystad(De informatie staat nog in het verslag wat we zojuist hebben vastgesteld).   

Er is in 1 jaar veel gebeurd. Inmiddels is de werkgroep omgevormd tot een stichting. Het is daarna allemaal in en stroomversnelling gegaan. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest, gesprekken gevoerd, rapporten gemaakt om het geheel allemaal inzichtelijk te maken.

Op dinsdag 12 september 2017, zijn we vanuit deze regio met 2 bussen naar het Binnenhof in Den Haag geweest. Dat was en goed gecoördineerd actie waar de gehele landelijke media bij aanwezig was.  ’s Avonds om acht uur was dat het eerste item in het NOS journaal. De actie was heel beeldend gemaakt met een tobbe van koeienleer, waar 50 borden erom heen zijn gelegd met de plaatsnamen er op die hinder gaan ondervinden van deze vliegbewegingen en vliegtuigjes gevouwen van papier.  Met tot slot een presentatie in het gebouw van de Tweede kamer voor de leden. Een paar weken daarna was er een uitgebreide uitzending ervan op TV in NOVA.

Blijkbaar heeft het allemaal wel zijn effecten gehad, want het besluit is met één jaar uitgesteld en er is een bewonerscommissie ingesteld met als voorzitter, u raad het al, de heer Alexander ter Kuile.

 

625 handtekeningen binnen 6 uur op gehaald op de markt in Nijverdal en op 12 september aangeboden. 

In de media: 30 mei proefvlucht met laagvliegen.

 

 

 

 

 1. Werkgroep woningbouw voor jongeren – Jasper Huzen

In 2015 hebben 4 jongeren uit de Gemeente Hellendoorn een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. Daaruit bleek dat tenminste 72 jongeren uit het dorp Hellendoorn graag in het dorp willen wonen. Maar omdat ze hier geen geschikte en betaalbare woonruimte kunnen vinden vertrekken naar plaatsen in de omgeving zoals Ommen, Almelo, Wierden en Raalte en naar de Kruidenwijk.

De DorpsRaad vindt het belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp, dat er voldoende jongeren blijven wonen. Zij heeft daarom de handschoen op gepakt en een werkgroep woningbouw voor jongeren gestart. Zij constateert dat het hier gaat om de groep jongeren tussen de 18 en 30 jaar, die net van school komen, nog geen werk hebben, althans een vaste baan, sommigen nog met een studieschuld, die graag alleen of samen willen gaan wonen en maar een huur kunnen betalen tussen de 300 en 500 euro per maand.

Deze werkgroep heeft eind vorig jaar een thema-avond belegd. Het doel van deze bijeenkomst was om een beter beeld te krijgen wat de Woningstichting Reggewoon doet voor jongeren. Daarnaast hebben wij de heer Jan Willem Aardema uitgenodigd om te vertellen hoe het is om te wonen in een Tiny House en de Heer Joop van Keulen van het gelijknamige bedrijf van Keulen BV hoe je eenvoudig vrije ruimte in een leeg pand kunt omtoveren tot woonruimte. 

Inmiddels praten 2 van de aanwezige jongeren die op de thema-avond aanwezig waren mee over een nieuw te ontwikkelen beleid bij de woningstichting en heeft een plaatselijke ondernemer aangegeven dat hij wel geïnteresseerd is in woningbouw voor jongeren. Hij wil van de jongeren graag weten wat hun woonwensen zijn. De werkgroep gaat hiermee aan de slag en krijgt een vervolg.

 

Stefanie Slot van stichting de Welle doet de suggestie om ook de jongerenwerker hierbij uit te nodigen. De DorpsRaad vindt dit een goed idee en zal de Welle ook uitnodigen.

 

 1. Bestuursleden aftreden en benoemen

 

In het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Ben Kogelman en is Cees Smale afgetreden.

 

Cees Smale heeft aangegeven te willen stoppen met de DorpsRaad. Cees is een van de degenen die gestart is in 1997, officieel gestart 1998 als opvolger van de Federatie Dorp Hellendoorn.. Een staat van dienst van 20 jaar.  Als blijk van dank overhandigd de voorzitter een dinerbon.

 

Op dit moment zijn we in gesprek met 2 kandidaten Erik Braaksma en Bertus Ruiter of zij iets kunnen betekenen voor de DorpsRaad. Verder heeft Gerard Hegeman aangegeven dat hij wel een half jaar mee wil draaien in het bestuur om te kijken of het iets voor hem is.

 

Formeel moeten wij u nu vragen: zijn er bezwaren tegen een mogelijke benoeming van deze aspirant dorpsraadleden?  Geen van de aanwezigen heeft  bezwaar.

 

 1. Organisatiestructuur DorpsRaad Hellendoorn

We zijn aan het nadenken of we de structuur willen aanpassen, bijvoorbeeld meer werken met projectgroepen.  Hier komen we nog op terug.

 

 1. Rondvraag  

DorpsRaad en Helders Bloei splitsing. Hoe is het geregeld met de verantwoording Stichting Helders Bloei? 

Staat helemaal los van de DorpsRaad

 

Vraag over verkeersveiligheid. Kluversweg: na 50 meter een bord einde Hellendoorn en start zone 60km

Uitrit mountainbikepad, 

Jan Karkdijkstraat is nog een 50 km weg .Drempel op ene onlogische plek beter t.h.v. Eelerweg, een gevaarlijke weg van rechts die nu met Hellendoorn Noord drukker is geworden.

 

Zijn signalen om Ommerweg weer open te stellen? Ja. Ook een aanwonende.

Ondernemers geven aan dat de omzetverlies wel opgelost wordt als de bewegwijzering wordt aangepakt.

Johan Kamp dierenarts geeft aan wel 200 overtredingen per dag.

Als je vanaf Ommen komt wordt richting Rijssen  via de Reggeweg aangegeven i.p.v. rondweg. Neemt de werkgroep morgen mee.

 

 

 

 1. Pauze

 

 1. Buurt app (wijkagent Bert van Eijk is helaas verhinderd)

 

Vraag van de wijkagent: Hebben allen wijken een buurtapp? Nee.

 

Bijvoorbeeld bij Erve Noabers is de informatie wel gedeeld en konden buren zichzelf aanmelden op de site van de gemeente. Daarna ben je de controle kwijt als wijkvereniging. Geen zicht op wie ze allemaal heeft aangemeld, noch dat je eigen aanmelding is gelukt. 

Herald Arnold is de contactpersoon bij de gemeente Hellendoorn en daar kun je deze vragen kwijt.

 

Wijkagent Bert van Eijk kun je ook uitnodigen op je jaarvergadering of een andere bijeenkomst. 

 

 1. Bespreken: Leefbaarheidsonderzoek van de woningstichting Reggewoon en de Gemeente Hellendoorn

 

Gemeente en woningstichting heeft een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Uitkomsten inmiddels bekend.

Bij de uitnodiging is de link gestuurd.

 

Overall scoort de gemeente Hellendoorn goed. De vraag aan aanwezigen als wijkbestuur ook met je achterban: inzoomen op je eigen gebied: zie je ook rare dingen of mis je wat? Of ervaar je een knelpunt met bijvoorbeeld groepje jongeren die overlast veroorzaakt. In verlengde hiervan kun je ook een wijkschouw aanvragen. Ook goede punten en knelpunten.

 

 1. Sluiting