Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaarverslag 2017

Vergadering: Jaarvergadering Dorpsraad Hellendoorn

Datum: Dinsdag 4 april 2017 aanvang 20.00 uur (inloop van 19.30 uur)

Aanwezig:

 

 

 

 

Vertegenwoordigde wijken (9): 

De Blenke, De Lanteernhook, Voordam/Droste, Reggeweg/Kupen, Oaln Diek, De Ninoabers, De Höfte, Niejstad, Erve Noabers

 

Dorpsraad: Gerard Mensink, Han Scholten, Silvia Dijk, Teun Heuver, Jasper Huzen,  Ben Kogelman, Cees Smale en Maureen Viet

 

Stichting Helders Bloei: 

 

Afwezig: Vertegenwoordiging vanuit de wijken (6): 

’t Oale Spoor, De Woerthe, De Zuudkaamp’n, Noord Esch Noabers, Schuilenburg en Vrooskamp. 

 

Stichting Helders Bloei.: Jan van Nijen, Arthur van der Woude, Jan Diekmann en Roelie van de Vegt

 

 

1. Opening en mededelingen

Voorzitter Gerard Mensink heet iedereen van harte welkom.

 

Afmeldingen: wethouder (verhinderd) en Jan van Nijen (ziek)

 

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Notulen jaarvergadering 2016 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

 

4. Jaarverslag secretaris (Silvia Dijk) maart 2016 - maart 2017

(wordt ter plekke voorgelezen door Silvia Dijk)

 

Inleiding:

In het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad Hellendoorn zich wederom met veel enthousiasme ingezet voor de leefbaarheid in het dorp.

 

Samenstelling Dorpsraad Hellendoorn

In het verslagjaar is de samenstelling van de Dorpsraad ongewijzigd gebleven. Het bestuur bestaat uit Gerard Mensink (voorzitter), Han Scholten (interim penningmeester), Silvia Dijk-Horenberg (secretaris), Teun Heuver, Jasper Huzen, Ben Kogelman, Cees Smale en Maureen Viet, 

 

In het verslagjaar is de Dorpsraad 10x bijeen geweest op de 1e dinsdag van de maand.

 

 

Stichting Helders Bloei i.o. verzelfstandiging van ‘t Noaberhuus

Stichting Helders Bloei gaat de sociale programmering en de exploitatie van ’t Noaberhuus organiseren. In het verslagjaar is in samenwerking met Stichting Stimuland gekozen voor een andere benadering. Inwoners die zich inzetten voor bepaalde activiteiten of bekend staan om hun hobby’s zijn benaderd met het verzoek of zij deze activiteit willen uitrollen in ’t Noaberhuus Zo heeft Grietje Kramer Kuiern in Heldern georganiseerd. Met deze korte wandeling werden inwoners in de gelegenheid gesteld elkaar te ontmoeten.

Kook’n veur kearls. Een groep van 12 mannen heeft onder leiding van Eetit (Edith Westendorp) zes avonden gekookt in ’t Noaberhuus. Vinylparty: Op 15 oktober en 19 november 2016 is ook de eerste vinylparty georganiseerd door Hans van Petersen en Jan van Nijen.

 

De bestuursleden die zich al beschikbaar hadden gesteld voor de Stichting Helders Bloei i.o. hebben in het verslagjaar twee mede-bestuurders gevonden. Dit maakt dat de Stichting Helders Bloei officieel per 1 januari 2017 is opgericht. Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Arthur van de Woude, Roely van de Vegt, Jan van Nijen en Jan Diekmann. Op 31 januari zijn de statuten bij de notaris ondertekend. 

Maandag 27 maart, heeft de officiële overdracht plaatsgevonden van de beheers commissie van ’t Noaberhuus aan Helders Bloei.

 

Dorpsbudget 

De commissie dorpsbudget Hellendoorn is in 2016 niet van samenstelling gewijzigd. De commissie bestond in 2016 uit de volgende leden:

Ingrid Brandwacht, Henk Scheper en Johan Hegeman, Henk Koster en Maureen Viet 

Straks bij agendapunt 6 zal het jaarverslag 2016 van de dorpssubsidie worden behandeld.

 

Noordzuidverbinding

De gemeente heeft de inwoners in 2016 via een aantal nieuwsbrieven geïnformeerd over de aanleg van de NZV en er zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden aanwonende de kaart nog eens bekijken en hun vragen stellen.

 

De aanleg van de noordelijke tak van de NZV is gegund aan Nexus Infra, die op 22 augustus 2016 is begonnen met het werk. Naar verwachting wordt de NZV half mei opengesteld voor het verkeer.

 

De werkgroep werd in oktober 2016 overvallen door het eenzijdige collegebesluit waarmee de maximumsnelheid op de NZV werd verhoogd van 50 naar 80 kilometer per uur. Achterliggende reden van dit besluit is dat door het krimpende woningcontingent de fase 2 en 3 van de woningbouw in Hellendoorn Noord zijn geschrapt. Hierdoor komt de randweg nu buiten de bebouwde kom te liggen, waardoor 80 km per uur gerechtvaardigd is.

De werkgroep heeft in de afgelopen periode actief meegedacht in het realiseren van de randweg, toen er fors moest worden bezuinigd op de aanlegkosten. Geplande rotondes werden toen kruispunten. Ondanks deze burgerparticipatie is de werkgroep door de gemeente niet gekend in het besluit de maximum snelheid te verhogen. Financiën lijken een grotere rol te spelen dan de verkeersveiligheid. Ook de Dorpsraad heeft tegen dit collegebesluit geageerd.  Begin dit jaar is met behulp van mediation geprobeerd het collegebesluit terug te draaien met de slogan: ‘Want iedereen weet het wel…. 80 is te snel’. Naast de leden van de werkgroep en Dorpsraad, zijn er ook adviseurs van de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de politie geraadpleegd. Uiteindelijk heeft het college advies gevraagd aan de commissie Grondgebied, die unaniem adviseerde te gaan voor een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur.   

 

Woningbouw dorp Hellendoorn

Inmiddels is de gemeente begonnen met de uitwerking van de inrichting voor 88 woningen in fase 1b van Hellendoorn Noord. Bij de inrichting van deze nieuwe woonwijk worden de woningen zodanig gesitueerd dat zonne-energie optimaal benut kan worden en de mogelijkheden onderzocht om zonder aardgas aansluiting te gaan bouwen. De Dorpsraad volgt de ontwikkeling.

 

 

Glasvezel 

In de afgelopen twee jaar hebben de gezamenlijke Plaatselijke Belangen in Hellendoorn en de Dorpsraad Hellendoorn zich via een eigen Stichting Glashelder ingezet voor het vinden van de juiste glasvezeloplossing voor bewoners van het buitengebied in onze gemeente. In 2016 is de aanleg van glasvezel in het buitengebied gerealiseerd door Cogas – Glasvezel buitenaf. Door de inzet van  de Stichting Glashelder, informatieavonden, flyers, spandoeken, ambassadeurs, was op maandag 25 april 2016 het benodigde percentage afgesloten abonnementen met 4,9% overschreden. In totaal heeft 54,9% van de doelgroep een glasvezelabonnement afgesloten. Inmiddels zijn de bestuurders van de Stichting Glashelder en de ambassadeurs door de gemeente Hellendoorn bedankt met een attentie voor hun inzet. 

 

’t Noaberhuus

Begin 2016 is de modernisering van ’t Noaberhuus afgerond. Daarmee is een Dorpshuis gerealiseerd zonder drempels en daarmee ook toegankelijk voor inwoners zittend in een rolstoel.  Op de open Monumentendag onthulde wethouder Anja van den Dolder het emaillen bordje aan de gevel van het Noaberhuus in Hellendoorn – en daarmee ook de tientallen andere bordjes die de afgelopen tijd door vrijwilligers aan gemeentelijke en rijksmonumenten zijn bevestigd. 

 

5. Financieel jaarverslag - penningmeester Han Scholten

 

Het  verslag wordt ter plekke uitgedeeld en toegelicht door Han Scholten.

 

Wij beheren ook het dorpsbudget, opgenomen in een aparte boekhouding.

 

Kosten NZV. Zijn de t-shrtjes waar we nog gelden op terug krijgen.

 

Groene kruisgelden zijn opgedroogd.

 

Heldersbloei in oprichting; in tijde dat Heldersbloei in oprichting was had het nog geen eigen rekening. Gezien er wel aanloopkosten waren en geen eigen middelen, zijn die tijdelijk door de dorpsraad gefinancieerd. Nu Helders Bloei is opgericht, wordt dit gesaldeerd overgedragen.

 

KASCOMMISSIE DORPSRAAD.

Gerard ter Horst en Gerwin Grevelman willen zitting nemen in de kascommissie.

 

Kwartje van Dieks vs wijkensubsidie

De afspraak met de wijkraden ten aanzien van kwartje van Dieks t.b.v. behoudt AED’s in  ons boerendorp, liepen tot 2017. We zullen dus nieuwe afspraken moeten maken voor 2017.

 

Als DorpsRaad stellen wij voor dat de tegemoetkoming/subsidie voor deze kosten van St. AED voor onderhoud & cursussen in 2017 vanuit het dorpsbudget wordt verstrekt en de wijkensubsidie voor 2017 weer op oude niveau komt van € 3,-- per woning.

Uiteraard hierbij een voorwaarde dat dit alleen kan worden gedaan  voor zolang de DorpsRaad beschikking heeft over een dorpsbudget waar dit uit bekostigd kan worden.  

De aanwezige Wijkraden kunnen zich hierin vinden.

 

6. Dorpsbudget – door Maureen Viet

 

2016 Jaarverslag Dorpsbudget Dorp Hellendoorn

(subsidieverstrekking aan vrijwilligersorganisaties)

 

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft per 2014 een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de DorpsRaad verdeeld mag worden. Het betreft de subsidiestroom voor initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie.

De DorpsRaad heeft hiervoor een procedure en criteria vastgesteld die mede tot stand zijn gekomen in overleg en naar wensen van de inwoners, aanwezig tijdens de openbaar toegankelijke bijeenkomst van 14 januari 2014.

 

Hierbij het jaarverslag van het 3e jaar dat de DorpsRaad dit budget beheert.

 

Ter voorbereiding voor het besluit subsidieverstrekking heeft de DorpsRaad een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Zij komen 2x per jaar bijeen. In deze commissie namen deel in 2016: Henk Scheper, Johan Hegeman, Ingrid Brandwacht, Henk Koster (voorzitter) en Maureen Viet (secretaris). 

 

Het hele jaar door kunnen verzoeken worden ingediend, deze dienen wel binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt. De behandeling vindt plaats in een daaropvolgende commissievergadering. (NB. Het kan dus zo zijn dat een activiteit al heeft plaatsgevonden voordat de commissie de aanvraag in behandeling kan nemen).

 

In 2016 hebben wij in totaal van 17 verenigingen/stichtingen, 20 complete aanvragen ontvangen die voldoen aan de criteria en waaraan onderstaande bedragen zijn uitgekeerd. Dat zijn:

 

Stichting Old Heldern  

voor diverse activiteiten in 2016, o.a. Palmpasenoptocht, Paasvuur, Eierkuuln, Kunst in ’t Schoapenschot, Ontbijt na Hemelvaartsdag tocht Hellendoornse Harmonie en voor het houden van tentoonstellingen in Erve Hofman

€ 2.000

DorpsRaad Hellendoorn (2 aanvragen)

ï wijkensubsidie 2016 

ï organisatiekosten vanuit haar doelstelling

€ 5.526,-

€ 2.500,-

Stichting Helders Bloei (2 aanvragen)

ï Open dag ’t Noaberhuus (presenteren cursussen & activiteiten)

ï Verzorgen van cursussen & activiteiten

€ 1.250,-

€    500,-

St. AED dorp Hellendoorn

Voor AED onderhoud, afschrijving en cursussen

Nb. De subsidie is € 552,60,- waarvan € 49,15 uit restant groene kruisgelden is betaald

€ 552,60

Christelijke Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria

Marcus Passion van Reinhard Keiser in d’Oalen Griezen in Hellendoorn op 12-03-2016

€ 1.137,50

Kleurrijk Hellendoorn

Kleurrijk Hellendoorn 25-09-2016

€ 1.750

Chr. Gemengde Zangvereniging Looft den Heer 

Passieconcert  uitvoering Ceasar Franck in d’Oalen Griezen in Hellendoorn op 23-03-2016

€ 650

Stichting Uitgeverieje ’n Boaken

Heldersen Avond op 27-05-2016 incl. boekpresentatie

€ 500

Vereniging Oude Ambachten

Kerstmarkt op 17-12-2016 in de Bibenstraat te Hellendoorn

€ 770

Hellendoornse Harmonie (2 aanvragen)

ï Concert Heldern mien Heldern in d’Oalen Griezen in Hellendoorn op 11-03-2016 

ï Reggeconcert op 02-07-2016

€    800,-

 

€ 1.000,-

Missionair Jongerenwerk Nijverdal-Hellendoorn

Free XS Sportweek Hellendoorn

€ 320

Pajoko Hellendoorn

Pleinfeest

€ 245

Wijkvereniging de Blenke

Straatspeeldag op 22-06-2016 voor alle kinderen ook buiten de wijk

Nb. De subsidie was € 525,- maar het overschot van € 87,13 heeft de initiatiefnemer teruggestort

€ 427,87

Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal i.s.m. Stichting Evenementen dorp Hellendoorn

Momumentenschildjes/Goapad onthulling tijdens open momenten dag

€ 550

SVH afdeling volleybal

Beachvolleybal toernooi 8 t/m 11 juni 2016 parkeerplaats Koemaste

€ 525

SVDO Tourbuffels

Mountainbikemania-afvalrace Hofmansweide op 13-08-2016

€ 1.250

Stichting Reuze Heuvel Recreatie

Haagse Bingo in de Geuren op 08-07-2016

€ 400

 

De gemeente Hellendoorn heeft aan de DorpsRaad beschikt € 22.578 voor 2016.

In totaal heeft de DorpsRaad in 2016  € 22.741,10 aan subsidies toegekend 

waarvan  € 87,13 is teruggestort, derhalve  € 22.653,97 uitgekeerd.

 

Het tekort over 2016 van € 75,97 (€ 22.578 - € 22.653,97) komt ten laste van de reserve t/m 2015.Deze reserve is opgebouwd conform de vastgestelde procedure ten behoeve van grotere incidentele evenementen.

 

Wij zijn tevreden dat steeds meer andere, goede en nieuwe initiatieven ons weten te vinden. We hebben meer aanvragen mogen ontvangen dan voorgaande jaren en hebben qua toekennen van bedragen dus ook de reserves t/m 2015 moeten aanspreken. 

 

Wij verwachten dat na 2 aanloopjaren (2014 en 2015) nu een omkeerpunt is bereikt en het jaarlijkse subsidie vanuit de gemeente niet meer toereikend is. We kunnen nu nog wat reserves uit de aanloopjaren aanwenden, maar zodra die op zijn, zullen we het anders moeten verdelen qua verdeelsleutel. Dat maakt dat wij ook vanaf 2018 zullen overstappen naar 1x per jaar een ronde van toekenningen subsidies.  

 

Wat betreft 2017 hebben wij al 16 aanvragen binnen die voldoen aan de criteria en sluitingsdatum van 01-05 is nog niet verstreken

 

Voortgang & evaluatie

Huidig gemeentelijke toekenning incl. hoogte bedrag beslaat de periode 2014 t/m 2017. 

Op dit moment is nog niet bekend of en hoe de gemeente het beleid voortzet vanaf 2018.

Wethouder Coes nodigt in de loop van 2017 alle plaatselijke belangen, DorpsRaad Hellendoorn en commissie Nijverdal uit voor een gezamenlijk evaluatie overleg en ook om onderling kennis te delen. 

 

Als DorpRaad wachten wij eerst deze gemeentelijk evaluatie af, om een goede afweging te kunnen maken of een ‘Dorpse’ evaluatie een toegevoegde waarde zal hebben.  

 

7. Stichting Helders Bloei 

 

Jan van Nijen, Arthur van der Woude, Jan Diekmann en Roelie van de Vegt zijn het bestuur van deze nieuwe stichting Helders Bloei

 

8. Buurt aan Zet –Cees Smale

Buurt aan zet, wordt zichtbaar in onze samenleving

 

Het V.I.A.[ Vroegsignalering Informatie en Advies ] is operationeel . Deelnemende partijen hierin zijn : Woonconculenten- Wijkteam zorgaanbieder- Wijkagent- Maatschappelijk Werk-Woningstichting-Gemeente - Diaconie en Caritas. 

 

Buurt Aan Zet houd in, het  ontwikkelen  en onderhouden van netwerken op buurt of wijk niveau met als doel de sociale samenhang en onderlinge zorg te bevorderen. [ NOABERSCHOP ].Wij gaan uit van eigen kracht ,in de samenleving . Niet de overheid of de politiek maken onze buurt of dorp, dat doen wij. 

 

De werkgroep heeft de inventarisatie van wat wij al hebben in ons dorp, bijna afgerond . Dat is toch al wel heel veel . Om verdere afstemming te bewerkstelligen zijn wij U nodig . Wij willen dan ook graag op straat- buurt of wijkniveau , mensen laten meedoen. Om dit te laten slagen.

De straat contact persoon zal de eerste lijn behoefte met de buren coördineren [ container aan de weg -boodschappen -vervoer -zijn de gordijnen wel open? Verdere zorg behoefte doorspelen naar Zorg loket - St. de Welle of uitzetten in het sociale netwerk.

 

Wij hopen dat iedere straat of buurt een persoon aanlevert . Liefst opgave aan Uw eigen Buurt of Wijk vereniging. Wij verwachten rond half mei te kunnen starten. U te kunnen verwelkomen en te informeren , over het op niveau houden van ons NOABERSCHAP. 

 

9. Bestuursleden aftreden en benoemen

 

Aftredend bestuurslid: Silvia Dijk is verhuist buiten onze zonnige boerendorp.

Na lovende woorden van de voorzitter een kleine attentie als blijk van waardering.

Silvia kijkt goed terug op afgelopen 6 jaren, met plezier deze rol vervuld.

 

Kandidaat lid: Ben Kamphuis

 

Formeel moeten wij u nu vragen: zijn er bezwaren tegen zijn benoeming? 

Geen van de aanwezigen heeft  bezwaar en is bij deze officieel benoemd. 

 

10. Rondvraag

Geen vragen

 

11. Pauze

 

12. Hoog over Overijssel

Het actie comité Hoog over Overijssel zet zich in voor een hogere aanvliegroute naar vliegveld Lelystad. Als het beleid niet wijzigt ontstaat er overlast door laag rondcirkelende vliegtuigen boven onze gemeente. Door de uitbreiding van Vliegveld Lelystad dalen vanaf 2019 meer vliegtuigen boven grote delen van Overijssel. Zes keer per uur, op nauwelijks een kilometer hoogte. Ook is de kans groot dat vliegtuigen op geringe hoogte ‘in de wacht’ rondcirkelen voor ze op Lelystad kunnen landen. Zwolle, het Vechtdal, Salland, de Lemelerberg, de Holterberg, de Sallandse Heuvelrug en de Weerribben worden hierdoor getroffen. Het actie comité zet zich in voor een hogere aanvliegroute – wat leidt tot minder overlast. Namens het actie comité verzorgt Alexander ter Kuile hierop een toelichting.  

 

Alexander ter Kuile, lid van bestuur Plaatselijk Belang Haarle, 

In werkzame leven ruim 35 jaar in de luchtvaart gewerkt, laatste 10 jaar in de luchtruim.

Deze ervaring maakt dat hij nu bezig houdt met hoog over Overijssel.

 

Het verhaal begint in 2009.

Er zit een slot op Schiphol tot 2020 van 500.000 vliegtuigbewegingen.

Puur een politiek besluit, staat helemaal los van de capaciteit van Schiphol.

In 2015 de drukste luchthaven in Europa. Een grote luchthaven in klein luchtruim. Luchtvaart groeit. 

 

Alderstafel (2008-) 2014: 

Provincie Overijssel besluit niet deel te nemen, en Gelderland ook Overijssel te laten vertegenwoordigen. Advies uitgebracht 2014 en 12-03-2015 Luchthavenbesluit Lelystad bij Koninklijk besluit vastgesteld 

 

We kunnen vaststellen dat heel provincie Overijssel heeft zitten te slapen al zo’n 7 jaar, zo lang de  voorbereidingen voor dit advies & besluit al lopen.

We zijn nu als actiegroep bezig om iedereen in provincie Overijssel wakker te schudden.

 

Wat is er nu afgesproken?  Lelystad maximaal in 2025: 45.000 Vliegbewegingen.

Centraal Overijssel 83% -> 51x per dag aanvliegen

IJsselvallei 83% -> 51x per dag uitklimmen

Kop van Overijssel 17% -> 10x per dag.

 

Indruk is: ja er is een wachtruim boven Hellendoorn gepland bij extreme drukte zelfs maar op 3000ft hoogte.

Dit betreft militair luchtruim en hier gaat CLSK over. Zij geven aan bij actiegroep: dat de kans groot is dat alle vliegtuigen alle kanten in Overijssel worden opgestuurd. 

 

Hoog over Overijssel heeft een voorstel gedaan om een stuk gereserveerd voor Schiphol toe te kennen aan Lelystad.

Hiervan weten ze dat de Alderstafel wel als doel had een glijlucht naar Lelystad.

Maar dat is toen er niet doorgekomen, omdat we een luchtruim gedateerd uit 1950 waar politiek Den Haag 

 

Nu petitie gestart in Overijssel, Drenthe en Flevoland om zoveel mogelijk handtekening te verzamelen om eindelijk eens het 1950 besluit wordt herzien, gemoderniseerd. Het aanpassen is ook in andere landen gelukt.

Vraag: Waarom is politiek hier zo op tegen? Heb betreft 2 verschillende ministeries met de verschillende luchtruimen het betreft Civiele en Militaire luchtruim.

 

De Alderstafel geeft toe dat men niet verder had gekeken dan Zwolle. Er was een veronderstelling dat het verder dan Zwolle boven 6.000 feet zou zijn.  

 

Oproep aan iedereen om de petitie te tekenen. 

Red Overijssel - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger ... - Petities.nl

https://petities.nl/petitions/red-overijssel-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger?locale=nl

 

 

13. Sluiting

Voorzitter bedankt de aanwezigen nodigt ze uit voor een drankje en sluit de vergadering.