Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaarvergadering 2016

 

Vergadering:

Jaarvergadering DorpsRaad Hellendoorn

Datum:

Dinsdag 5 april 2016 aanvang 20.00 uur (inloop van 19.30 uur)

Aanwezig:

 

 

 

 

 

Vertegenwoordigde wijken (7): De Blenke, De Höfte, Erve Noabers, De Lanteernhook, Niejstad, Ninabers, Voordam/Droste,

 

DorpsRaad: Henk Koster, Han Scholten, Gerard Mensink, Cees Smale Teun Heuver,  Ben Kogelman en Maureen Viet

 

Stichting Helders Bloei i.o: Cees Rem

 

St. De Welle Yvonne Postuma

Afwezig:

Vertegenwoordiging vanuit de wijken (7): Noord Esch Noabers, ‘t Oale Spoor, De Woerthe, Zunnepitters, Vroomskamp (Reggeweg), Zuudkamp en Schuilenburg

 

DorpsRaad: Silvia Dijk

 

Stichting Helders Bloei i.o.: Arthur van der Woude

 

 

 

1.     Opening en mededelingen

Voorzitter Gerard Mensink heet iedereen van harte welkom.

Straks heten we ook nog welkom dorpswethouder Anja Van den Dolder.

Extra welkom aan Yvonne Postuma, zij zal na de pauze een presentatie geven.

 

Afmeldingen:

Jane Knol (gemeente), Arthur van der Woude (kandidaat Stichting Helders Bloei i.o.), Silvia Dijk (secretaris Dorpsraad), wijkvereniging NoordEsch Noabers en Jasper Huzen.

 

2.     Vaststellen agenda

Toevoegen agendapunt 9 aftreden Henk Koster en voordracht Jasper Huzen.

Voor de rest wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

 

3.     Notulen jaarvergadering 2015

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

 

4.     Jaarverslag secretaris (Silvia Dijk) maart 2015 - maart 2016

(wordt ter plekke voorgelezen door Henk Koster)

 

Inleiding:

In het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad Hellendoorn zich wederom met veel enthousiasme ingezet voor de leefbaarheid in het dorp.

 

Samenstelling Dorpsraad Hellendoorn

In het verslagjaar is de samenstelling van de Dorpsraad in de tweede helft van 2015 gewijzigd. Het bestuur bestaande uit Gerard Mensink (voorzitter), Han Scholten (interim penningmeester), Silvia Dijk-Horenberg (secretaris), Teun Heuver, Ben Kogelman, Henk Koster, Cees Smale en Maureen Viet, is tijdelijk aangevuld met Bob Faber en Cees Rem. Dit gaf hen beide het mandaat om de Stichting Helders Bloei op te richten, waarin de sociale programmering en de exploitatie van ’t Noaberhuus wordt ondergebracht.

 

In het verslagjaar is de Dorpsraad 10x bijeen geweest op de 1e dinsdag van de maand.


Overlijden Herma Mulhof-Samsen (1954-2015)

In het verslagjaar is oud-bestuurslid Herma Mulhof onverwacht op 61 jarige leeftijd overleden. Herma was lid van de Dorpsraad in de periode 2005 tot 2012.

 

Kinderboerderij Hellendoorn

Met de Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal is de Dorpsraad in gesprek geweest over mogelijke realisatie van een kinderboerderij op een perceel achter het perceel van de familie Bartels aan de Reggeweg. Het initiatief is door de Dorpsraad positief ontvangen, waarbij wel opgemerkt is dat de locatiekeuze geen gelukkige is. De toegangsweg van de kinderboerderij wordt doorsneden door de noordzuidverbinding rondom Hellendoorn. Gelet op daarbij toenemende verkeersbewegingen, heeft de Dorpsraad haar zorgen over de veiligheid van overstekende bezoekers en met name spelende kinderen kenbaar gemaakt. Ook heeft de Dorpsraad aangegeven dat nu de realisatie van de noordzuidverbinding nabij is, zij niet graag zien dat dit plan ten koste gaat van het beschikbare budget voor de noordzuidverbinding of dat de aanleg van de noordzuidverbinding hierdoor verdere vertraging oploopt. Er is immers bij het beschikbaar stellen van het budget geen rekening gehouden met de aanleg van een voetgangers en/of fietstunnel op de voorgestelde locatie. In oktober heeft de Stichting Kinderboerderij Hellendoorn-Nijverdal laten weten dat uit onderzoek is gebleken dat op genoemde locatie de kinderboerderij niet gerealiseerd kan worden. E.e.a. heeft te maken met de milieucirkels rondom Ben & Jerry’s.

 

Stichting Helders Bloei i.o. verzelfstandiging van ‘t Noaberhuus

Zoals we het vorig jaar al kenbaar hebben gemaakt, is in het kader van de woonservice gebieden ‘t Noaberhuus door de gemeente aangemerkt als socio-plusruimte. Met subsidiegeld van de provincie zijn we in 2014 gestart met de aanpassing van het gebouw en in 2015 is dit afgerond. Het ziet er, al zeggen we het zelf, geweldig uit. Met dank aan de beheerscommissie en in het bijzonder de beheerder die veel werk verzet heeft. Op dit moment zijn we bezig met de sociale programmering. Hierbij worden we ondersteund door medewerkers van Stichting De Welle.  Recent, is de activiteit samen koken/samen eten van de Eik overgekomen naar ‘t Noaberhuus

 

Een medewerker van Stichting Stimuland en Arcon helpt ons met het uitwerken van een totaalplan voor het hele werkgebied van de woonservicegebied Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen & Rhaan. Daarnaast ondersteunt hij ons ook met het verbeteren van de exploitatie en de verzelfstandiging van ‘t Noaberhuus. Wij zijn namelijk van mening dat, in het kader van de woonservicegebieden, de nieuwe taken van ‘t Noaberhuus het beste behartigt kunnen worden door een stichting. Het college van B en W van de gemeente heeft inmiddels onze aanvraag hiervoor goed gekeurd. We zijn nu druk bezig met het zoeken naar geschikte kandidaten, uit het woonservicegebied, voor dit bestuur. We hebben inmiddels 2 personen die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld en 1 persoon die hen van harte wil ondersteunen. We zoeken nu nog enkele andere geschikte kandidaten.

 

Vrijwilligerscoördinator

In 2015 is de Dorpsraad samen met Stichting De Welle op zoek gegaan naar een coördinator die (ontmoetings)activiteiten opzet in het vernieuwde Noaberhuus en de aansturing van vrijwilligers gaat coördineren. Helaas hebben zich tot op heden nog geen kandidaten gemeld.

 

Dorpsbudget

De commissie dorpsbudget Hellendoorn is in 2015 van samenstelling gewijzigd. Heidi Nahuis is opgevolgd door Ingrid Brandwacht. De commissie bestond in 2015 uit de volgende leden:

Ingrid Brandwacht, Henk Scheper en Johan Hegeman, Henk Koster en Maureen Viet

Ondanks dat Henk Koster uit de Dorpsraad treedt, zal Henk vanaf 2016 als advieslid worden toegevoegd aan de commissie Dorpsbudget Hellendoorn.

Straks bij agendapunt 6 zal het jaarverslag 2015 van de dorpssubsidie worden behandeld.

 

Noordzuidverbinding

Als procesbegeleider heeft de Dorpsraad in 2015 de werkgroep : ‘Burgerparticipatie Verbetering Noordzuidverbinding Nu’ bijgestaan. Deze werkgroep, bestaande uit bewoners van de Reggeweg, Kasteelstraat, Schuilenburgerweg, Hellendoorn Noord, Ommerweg en vertegenwoordigers van Voetbalvereniging Hellendoorn en wijkvereniging De Höfte, heeft in het afgelopen jaar met de gemeente meegedacht. Dit heeft in december 2015 geresulteerd in een definitief ontwerp van de Noordzuidverbinding. De werkgroep Burgerparticipatie verbetering NZV Nu heeft vanuit de noodzakelijke kostenreductie ingebracht de rotondes te vervangen door kruispunten en vanuit haar uitdrukkelijke wens een derde aansluiting vanuit het dorp weten te realiseren bij de Schuilenburgerweg. Op de goed bezochte inloopbijeenkomst van 9 december 2015, waren er veelal positieve reacties van andere aanwonenden te beluisteren. Naar verwachting vindt de aanbesteding van het werk in april 2016 plaats en kan de opdracht in juli 2016 worden gegund aan de beste inschrijver. Als alles volgens planning verloopt, wordt de randweg in de jaren 2016 en 2017 aangelegd.

 

Glasvezel

In de afgelopen twee jaar hebben de gezamenlijke Plaatselijke Belangen in Hellendoorn en de Dorpsraad Hellendoorn zich via een eigen Stichting Glashelder ingezet voor het vinden van de juiste glasvezeloplossing voor bewoners van het buitengebied in onze gemeente. De aanleg is zeer nabij en mogelijk wordt nog in 2016 gestart.

 

Voor de Dorpsraad gaat het om de huizen die buiten de bebouwde kom liggen en niet vallen onder een plaatselijk belang. Deze zogenaamde witte vlekken, vallen tussen wal en schip. De Dorpsraad zet zich in om ook voor deze huizen aansluiting op glasvezel mogelijk te maken. Om aanleg te kunnen realiseren moet 50% overgaan op glasvezel. Hiervoor zijn  ambassadeurs gezocht om buurtgenoten te enthousiasmeren. Inmiddels zijn er 5 ambassadeurs geworven: Bert Spaan, Edwin Mulder (Koetreeweg), Raymond Hekkert (Nieuwstadweg), Janneke Krukkert (Kosteeweg) en Ruud Derksen (Kosteeweg).

 

5.     Financieel jaarverslag - penningmeester Han Scholten

 

Ter plekke wordt het jaarverslag uitgedeeld en toegelicht door Han.

We doen alles aan de hand van bankafschriften, alle betalingen en ontvangsten gaan via de bank.

 

Subsidie voor organisatie Dorpsraad € 500,--  meer dan vorig jaar door toename van vergaderingen voor bijvoorbeeld commissie Dorpsbudget en Stichting Helders Bloei i.o., glasvezel, woonservicegebieden.

 

Post ‘aflossings schuld Dorpsbudget’ is de correctie van vorig jaar dat per abuis van de verkeerde rekening was geboekt.

 

Groene kuisgelden destijds op de spaarrekening DorpsRaad gezet. Wat opvalt nu is dat Groene Kruisgelden € 49,15 bijna is opgedraagd. Voortaan ten laste van Dorpsbudget Hellendoorn.

 

Join the pipe = watertappunt. Is helemaal afgewikkeld vorig jaar. Er loopt nog een vordering € 2.000 deze gelden komen nog.

 

6.     Dorpsbudget – door Maureen Viet

 

2015 Jaarverslag Dorpsbudget Dorp Hellendoorn

(subsidieverstrekking aan vrijwilligersorganisaties)

 

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft per 2014 een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de Dorpsraad verdeeld mag worden. Het betreft de subsidiestroom voor initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie.

De Dorpsraad heeft hiervoor een
procedure en criteria vastgesteld die mede tot stand zijn gekomen in overleg en naar wensen van de inwoners, aanwezig tijdens de openbaar toegankelijke bijeenkomst van 14 januari 2014.

 

Hierbij het jaarverslag van het 2e jaar dat de Dorpsraad dit budget beheert.

 

Ter voorbereiding voor het besluit subsidieverstrekking heeft de Dorpsraad een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Zij komen 2x per jaar bijeen. In deze commissie namen deel in 2015: Henk Scheper, Johan Hegeman, Ingrid Brandwacht, Henk Koster (voorzitter) en Maureen Viet (secretaris).

 

Het hele jaar door kunnen verzoeken worden ingediend, deze dienen wel binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt. De behandeling vindt plaats in een daaropvolgende commissievergadering.

(NB. Het kan dus zo zijn dat een activiteit al heeft plaatsgevonden voordat de commissie de aanvraag in behandeling kan nemen)

 

In 2015 hebben wij in totaal van 10 verenigingen/stichtingen,12 complete aanvragen ontvangen die voldoen aan de criteria. Dat zijn:

 

Stichting Old Heldern  (2 aanvragen)

voor diverse activiteiten in 2015, o.a. Palmpasenoptocht, Paasvuur, Eierkuuln, Dagje Hellendoorn en voor het houden van tentoonstellingen in Erve Hofman

 

€ 3.301

St. AED dorp Hellendoorn

Voor AED onderhoud, afschrijving en cursussen

 

€ 460,50

Dorpsraad Hellendoorn (2 aanvragen)

wijkensubsidie 2015

organisatiekosten vanuit haar doelstelling

 

€ 5.526

€ 2.500

Koestraat-Venemansbrink-Damstraat (geen wijkvereniging) voor Buurtfeest.

NB. In 2015 was het nog geen wijkvereniging.  Per 2016 wordt wel op de wijkensubsidie meegelift.( toegekende subsidie is gelijk aan wijken)

 

€ 85,25

Chr. Gemengde Zangvereniging Looft den Heer

Passieconcert op 01-04-2015

 

€    775

Wijkvereniging De Woerthe

40 jarig jubileum met o.a. huur Bello die ‘geboren’ is in deze wijk

 

€    200

Folkloristische Dansgroep Hellendoorn

Internationaal dansfestival op de Hofmansweide

€    750

SVH afdeling volleybal

Beachvolleybal toernooi 10 t/m 12 juni 2015.

€    495

 

Pajoko 4 concerten/optreden in 2015 –buiten reguliere kerkdiensten.

Pleinfeest, in verzorgingstehuis de De Blenke, in Krönnerzommer en in de kerk een middag voor mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking

 

€    375

Vereniging Oude Ambachten

Kerstmarkt op 12-12-2015 in de Bibenstraat

€    800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Hellendoorn heeft aan de Dorpsraad beschikt € 22.758 voor 2015.

In totaal heeft de Dorpsraad in dezelfde periode € 15.267,75 toegezegd.

 

Restant budget 2015 resp. € 7.310,25 wordt gereserveerd voor grotere incidentele evenementen, conform de vastgestelde procedure.

 

Dorpsbudget krijgt steeds meer bekendheid, er komen al van andere verenigingen en stichtingen binnen die voorheen niet van de gemeente subsidie ontvingen.

 

Als Dorpsraad juichen wij deze ontwikkeling toe. In het algemeen missen we nog wel aanvragen voor activiteiten gericht op jongeren.

 

Aan u allen ook een oproep: Of ken je iemand met een goed idee, attendeer ze op deze mogelijkheid en onze dorpssite waar de procedure en aanvraagformulier te vinden is.

http://www.dorp-hellendoorn.nl/DorpsRaad/Dorpsbudget_Hellendoorn.html

 

Een vooruitblik van reeds ontvangen aanvragen op 2016, hebben we al 14 aanvragen binnen al voor de commissievergadering van juni as. Als alles wordt toegekend als aangevraagd is bijna al het hele budget voor 2016 op. Dus weer er snel bij.

Sluitingsdatum voor 1ste commissievergadering van 2016 is 1 mei as. De volgende 01 oktober, maar mogelijk is dan het budget al op.

 

 

7.     Stichting Helders Bloei i.o.

In het jaarverslag is de laatste stand van zaken aangegeven.

 

Kandidaten voor het nieuwe bestuur zijn tot zover: Jan van Nijen, Arthur van der Woude en Cees Rem.

Maar we zoeken nog meer kandidaten, zowel bestuursleden als mensen die willen helpen activiteiten organiseren.

Oproep aan iedereen: heb je zelf interesse of weet je nog iemand, laat het Gerard Mensink weten.

 

8.     Woonservice gebied Hellendoorn Noord –Cees Smale

In de gemeentegids blz. 38  staat mooi omschreven de indeling en wat het inhoud.

In februari is de ambtelijke ondersteuning onverwachts weggevallen en er nog geen invulling/vervanging.

Yvonne Posthuma van St. de Welle, bij deze jaarvergadering aanwezig, neemt dit signaal mee en geeft aanvullend aan dat gemeentelijk men nu bezig is met het laten samensmelten van woonservice en wijkgericht werken. Dat heeft effect op de werkgroep Woonservice.

 

9.     Bestuursleden aftreden en benoemen

 

Aftredend bestuurslid: Henk Koster:

Vanavond na precies 100 vergaderingen officieel afscheid van Henk Koster als lid van de Dorpsraad Hellendoorn.

 

Dames en heren, vanavond nemen wij na precies 100 vergaderingen officieel afscheid van Henk Koster als lid van de Dorpsraad Hellendoorn. Henk is op 1 november 2005 toegetreden tot de Dorpsraad als voorzitter. Je was als oud politicus ook meteen goed op de hoogte van wat er speelde in de Dorpsraad en je bracht wat meer leven in de brouwerij. In 2009 wilde je de voorzittershamer kwijt , maar gelukkig voor de Dorpsraad was je bereid het secretariaat op je te nemen, je bleef lid van het DB. Na al die jaren ben je een beetje het geweten van de Dorpsraad geworden. Ook nadat je het secretariaat aan Silvia hebt overgedragen konden we nog altijd van je kennis en ervaring leren. Al was het maar omdat je als secretaris alle vergaderstukken van de Dorpsraad hebt gedigitaliseerd. Hoe zouden wij anders dat je op 1 november 2005 bent toegetreden tot de Dorpsraad?

Henk is iemand die het omdenken ongeveer heeft uitgevonden ver voor dat iemand daar ooit van had gehoord. In discussies laat hij je altijd de andere kant van de zaak zien en dat is een grote kwaliteit. Henk heeft de scherpe blik van een cameraman, is intelligent, maar ook een tikkeltje rebels. Tunnel Henkie (iemand moet toch controleren of de beveiliging in de tunnel van Nijverdal eigenlijk wel werkt?), we zullen je missen in de Dorpsraad. Heel fijn dat je de commissie Dorpsbudget blijft ondersteunen. We wensen jou en Adrie nog een hele goede tijd toe en hopen dat deze diner bon daar alvast een goede voorzet voor kan geven. Henk, heel veel dank, en blijf nog even vanavond.

 

Henk bedankt voor de goede woorden en voegt toe: 10 jaar gedaan, meestal met plezier. In het begin toen Henk begon leek het een beetje ingeslapen. Vandaag de dag is steeds meer een soort van professionele organisatie. Dat moet ook wel met alle taken die gemeente overhevelt naar de Dorpsraad.  

 

Kandidaat lid: Jasper Huzen

Jasper Huzen, 32 jaar uit het Tolhuis stelt zich beschikbaar. Dorpsraad zelf is hier blij mee, mede ook omdat dit verjonging van het bestuur met zich meebrengt.

 

Formeel moeten wij u nu vragen: zijn er bezwaren tegen zijn benoeming? Geen van de aanwezigen heeft  bezwaar en is Jasper bij deze officieel benoemd. Gerard zal Jasper het goede nieuws vertellen over zijn benoeming.

 

10.  Rondvraag

Hoe gaat het dit jaar met de wijkensubsidie? Dit is voor 2016 ongewijzigd, qua hoogte en procedure.

Eind 2016 zal procedure dorpsbudget worden geëvalueerd en zal ook dit worden meegenomen.

Secretaris Dorpsbudget zal de formulieren voor 2016 nog naar ieders mailen.

 

Werkgroep NZV NU. Gerard ter Horst koppelt terug recentelijk gesprek gehad met Dick Schipper projectleider NZ bij de gemeente.  Plannen zo goed als rond dat aanbesteding kan beginnen. Eind juni weer een informatieavond.

 

De zandverplaatsing en graafwerkzaamheden wat nu al plaatsvindt is omdat de Blokken zwart zand nodig had en Noord-Zuid deze over heeft en rode zand uit de blokken kon gebruiken.

 

Wegen en openbare ruimte. Cees bedankt voor de aangeleverde aandachtspunten. Maar een extra opmerking dat vele punten gewoon via de meldlijn rechtstreeks gemeld hadden kunnen/moeten worden en dit kan het hele jaar door.  

 

Toeristische tip: Rijksmuseum Museum van Oudheden in Leiden staat ‘ons bootje’. Deze boot is eind jaren ‘80 hier in de Regge gevonden en die ligt daar tentoongesteld.. Al lang geleden geïnitieerd om een bordje bij de vindplaats te plaatsen, maar is nog steeds niet rond. Wethouder neemt contact op met betreffende ambtenaar en komt hierop terug bij de Dorpsraad.

 

11.  Pauze


12.  Buurt aan Zet - VIA teams – Yvonne Posthuma (Stichting de Welle)

 

Yvonne Posthuma werkzaam bij st.de Welle en projectcoördinator Buurt aan Zet.

Klik hier voor de presentatie. 

 

Paar concrete praktijkvoorbeelden van Buurt aan zet:

Groot Lochter: eet& reiscafé. Iemand op vakantie geweest naar bijvoorbeeld naar een Engeland geweest. Foto’s en films laten zien in dat thema en dan fish &chips. Laagdrempelig, kleine bijdrage.

 

Wijkschouw: lopen door de wijk  en kijken naar aandachtspunten zoals openbaar groen, veel zwerfafval, slecht verlichte voetpaden.

 

Yvonne vraagt of het mogelijk is of op de site van de Dorp dat daar informatie op kan komen te staan over buurt aan zet en VIA teams. Dit is mogelijk en Yvonne zal informatie aanleveren bij secretaris Dorpsraad.

 

Yvonne geeft aan dat er nu het samenvoegen van woonservice en wijkgericht werken en nog hard word gewerkt om alles concreter te maken, het was tot nu toe nog te wollig, niet concreet genoeg.

Tot nader order kun je vragen en meldingen bij Yvonne Posthuma rechtstreeks bellen.

 

Oproep aan aanwezigen wie wil zich opgeven als buurtman/buurtvrouw.

 

13.  Dorpswethouder Anja van den Dolder

 

Tot slot wil de wethouder ons nog informeren over het vraagstuk statushouders huisvesten.

Het huisvesten van statushouders, doen we al jaren lang, dat is niet nieuw. Maar de aantallen zijn wel van andere orde. Waar we voorheen gemiddeld jaarlijks 20-30 moesten huisvesten, was dat vorig jaar 60 en voor dit jaar 100. Nog niet voldoende woningen op dit moment beschik baar. Er lopen nog diverse gesprekken. Gemeente kijkt ook naar mogelijkheden met eigen vastgoed en prefab woningen.

 

Vraag: Wat doen we aan Taalcursus en invulling dagbesteding? Wethouder geeft aan dat  Vluchtelingenwerk standaard wordt  ingeschakeld wanneer een statushouder in deze gemeente komt te wonen.

 

Binnenkort wordt er gesproken over de nieuwe cultuurvisie/nota.

Wethouder nodigt aanwezigen huis als lid bent van een vereniging die met cultuur van doen heeft, kom 23-05-2016 naar Huis van Cultuur en bestuur om input te leveren.

 

14.  Sluiting

Voorzitter bedankt de aanwezigen nodigt ze uit voor een drankje en sluit de vergadering.