Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaarvergadering 2015

Vergadering:

Jaarvergadering Dorpsraad Hellendoorn

Datum:

Dinsdag 7 april 2015 aanvang 20.00 uur

Aanwezig:

 

 

 

 

 

Vertegenwoordigde wijken: De Blenke, De Höfte, Erve Noabers, De Lanteernhook, Niejstad, Ninabers, Voordam/Droste, Zuudkamp, ’t Oale Spoor en Schuilenburg

 

Dorpsraad: Henk Koster, Han Scholten, Gerard Mensink, Cees Smale Teun Heuver,  Silvia Dijk en Maureen Viet

 

Werkgroep Helders Bloei: Bob Faber en Cees Rem

 

Afwezig:

Vertegenwoordiging vanuit de wijken: Noord Esch Noabers, De Woerthe, Zunnepitters en Vroomskamp (Reggeweg)

 

Dorpsraad: Ben Kogelman

 

Werkgroep Helders Bloei: Marijke Kamphuis

 

 

 

1.     Opening en mededelingen

Voorzitter Gerard Mensink heet iedereen van harte welkom.

Drietal afmeldingen: Noord Esch Noabers, Ben Kogelman en Marijke Kamphuis.

 

2.     Vaststellen agenda

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3.     Rondleiding ’t Noaberhuus

 

4.     Notulen jaarvergadering 2014

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

 

5.     Jaarverslag maart 2014 - maart 2015 – secretaris Silvia Dijk-Horenberg

(wordt ter plekke voorgelezen door de secretaris Silvia Dijk-Horenberg)

 

Inleiding:

In het afgelopen jaar heeft de Dorpsraad Hellendoorn zich wederom met veel enthousiasme ingezet voor de leefbaarheid in het dorp.

 

Samenstelling Dorpsraad Hellendoorn

In het verslagjaar is de samenstelling van de Dorpsraad ongewijzigd gebleven.

Gerard Mensink (voorzitter), Han Scholten (interim penningmeester), Silvia Dijk-Horenberg (secretaris), Teun Heuver, Ben Kogelman, Henk Koster, Cees Smale en Maureen Viet. De functie van penningmeester is binnen het bestuur vacant. Geïnteresseerden voor deze functie kunnen zich wenden tot de secretaris.

 

Vergaderingen

In het verslagjaar is de Dorpsraad 10x bijeen geweest op de 1e dinsdag van de maand.

 

Klepperderk, Boerendansers en Smid terug op hun sokkel

Vorig jaar maart was er onrust over de vele brons-diefstallen in deze regio. Daarop is door een groep van ‘Verontruste Heldersen’ besloten om de bronzen beelden tijdelijk uit Hellendoorn te verwijderen. In het tijdelijke onderkomen in de binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal zijn de beelden voorzien van beveiliging. Begin juli 2014 zijn de beelden teruggeplaatst op hun sokkel.

 

In samenwerking met de “Verontruste Heldersen”, “Historische Kring Hellendoorn” heeft de Dorpsraad Hellendoorn een warm onthaal voorbereid. Dit onthaal is verzorgd door de groepen 7 van de basisscholen in het dorp. Door samen met de kinderen van groep 7 uit het dorp de beelden feestelijk te onthalen, is de cultuurhistorische waarde van de beelden voor het dorp aan deze kinderen overgedragen.

Daarnaast zijn de buurtbewoners, die rond de geplaatste beelden wonen, benaderd met de vraag of zij mee willen werken met het ‘met ogen en oren’ oppassen op de beelden. Uitdrukkelijk is het niet de bedoeling om handelend op te treden tegen mogelijke dieven. Wel wordt gevraagd de politie te bellen, kentekens noteren, foto’s of filmpjes maken. De deelnemende buurtbewoners zijn hierover geïnstrueerd en een flyer wordt hiervoor nog verspreid.

 

Watertappunt in Hellendoorn

In onze vorige jaarvergadering is gemeld dat de Dorpsraad een watertappunt van stichting Join the Pipe wil realiseren in het dorp. Door deelname aan dit initiatief, realiseert stichting Join the Pipe ook een watertappunt in een ontwikkelingsland. Zoals jullie in de krant en via de social media hebben vernomen is de realisatie van dit watertappunt niet geheel geruisloos verlopen. Het plan van de Dorpsraad was om de oude dorpspomp weer water te laten geven. De oude dorpspomp zou dan een functie krijgen als watertappunt voor inwoners en toeristen. Bij de technische uitvoering bleek dat echter niet te kunnen zonder de oude dorpspomp aan te passen. Omdat dat ongewenst was, is na overleg en beraad een nieuwe locatie gezocht voor het watertappunt van Join the Pipe. Gekozen is voor de hoek in de Dorpsstraat schuin tegenover het Gerrit Valks Bakkerij- en IJsmuseum / VVV-kantoor. Op de nu gekozen plek staat het watertappunt niet de gehele dag in de zon en biedt het direct een drinkwatervoorziening voor wandelaars van het Pieterpad. Het nieuwe watertappunt wordt op zaterdag 11 april om 11.00 uur geopend door dorpswethouder Anja van den Dolder. Inmiddels is de oude dorpspomp weer  op zijn oorspronkelijke plek geplaatst.

 

Woonservicegebied Hellendoorn, Hancate, Egede, Elen & Rhaan

Het Noaberhuus is aangewezen als accommodatie in het woonservicegebied Hellendoorn Noord. In het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het plan, dat in samenwerking met het plaatselijk belang Hancate, Egede, Elen & Rhaan is opgesteld, om ’t Noaberhuus aan te passen, zodat in de toekomst (dag)activiteiten kunnen worden aangeboden voor met name de oudere inwoners en mensen met een beperking (socio-plus). Om deze activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken wordt ’t Noaberhuus verbouwd. Het resultaat heeft u inmiddels gezien. Hierover volgt straks een nadere toelichting.

 

Dorpsbudget

Nadat in de vorige jaarvergadering gezamenlijk de regels voor het dorpsbudget zijn vastgesteld, heeft de commissie dorpsbudget (bestaande uit Henk Koster, Maureen Viet, Heidi Nahuis, Henk Scheper en Johan Hegeman) in het afgelopen jaar de subsidieaanvragen afgehandeld. Besloten is om in 2014 dezelfde subsidies te verstrekken als de gemeente dat in 2013 heeft gedaan. Dus ook het doorzetten van de subsidie naar de wijk- en buurtverenigingen. Na de pauze verzorgt de commissie Dorpsbudget een toelichting op de verstrekte subsidies. 

 

Noordzuidverbinding

Gelet op de verschillende en uiteenlopende belangen die de inwoners in het dorp Hellendoorn hebben bij de Noordzuidverbinding, heeft de Dorpsraad zich als procesbegeleider opgesteld met als enige doel de realisatie van de Noordzuidverbinding. Herhaaldelijk heeft de Dorpsraad de Gemeenteraad herinnert aan eerder gedane beloften; ‘beloofd is beloofd’ waarin het belang van de randweg voor de leefbaarheid en veiligheid in het dorp is benadrukt.

 

Terwijl in februari 2014 nog een meerderheid van de Hellendoornse Gemeenteraad akkoord is gegaan met de financiering van de randweg, dreigde in mei 2014 door de vorming van het nieuwe college en de bittere noodzaak tot bezuinigen, alsnog roet in het eten te gooien. Met de oproep van de gemeente te reageren op het coalitieakkoord ‘Samen aan Zet’, onder het motto meer “burgerparticipatie”, hebben de bewoners van de Reggeweg, Kasteelstraat, Schuilenburgerweg, Hellendoorn Noord, Ommerweg en vertegenwoordigers van Voetbalvereniging Hellendoorn en wijkvereniging De Höfte de krachten gebundeld in een gezamenlijke  werkgroep genaamd: ‘Burgerparticipatie Verbetering Noordzuidverbinding Nu’. Deze werkgroep is gepositioneerd onder de Dorpsraad Hellendoorn.

 

De werkgroep heeft in de zomer van 2014 in korte tijd, veel werk verzet door te sleutelen aan het plan van de gemeente. In het alternatieve plan van de ontsluiting van de Noordzuidverbinding naar de dorpskern, is een veilige en leefbare woonomgeving gewaarborgd voor alle bewoners en wordt de aanleg goedkoper uitgevoerd.

 

Het plan voorziet in:

•    Een ontsluiting van de dorpskern vanaf de Noordzuidverbinding met gelijkmatig verdeelde verkeersstromen. Concreet betekent dit een aangepaste inrichting van verschillende toegangswegen.

•    Voor de bewoners aanvaardbare maatregelen om deze ontsluitingswegen veilig te kunnen gebruiken voor alle vormen van verkeersdeelnemers. Denk hierbij aan een veilige oversteek van schoolgaande jeugd en toegang tot sport en andere sociale faciliteiten als speelplaatsen.

•    Door de bewoners aanvaardbare maatregelen om leefbaarheid en woongenot te verbeteren en te waarborgen.

 

Het ging niet zonder slag of stoot, maar het besluit is genomen: tijdens de begrotingsvergadering in november 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat de Noordzuidverbinding wordt aangelegd. Wel met een bezuiniging van ongeveer 2 ton per jaar ten opzichte van het eerdere voorstel. Dat betekent dat het noordelijke deel van de weg iets later en soberder wordt aangelegd. Het deel bij Hulsen volgt in 2020/2021.

 

Mede dankzij de lobby van de werkgroep, heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders gevraagd de Noordzuidverbinding ook toegankelijk te maken via de Schuilenburgerweg. Ook heeft het college toegezegd de omwonenden te betrekken bij de verdere uitwerking. Dat gebeurt door de werkgroep ‘Burgerparticipatie Verbetering Noordzuidverbinding NU’. Voor de gemeente vormen zij een klankbordgroep. De afspraak is dat zij de gemeente adviseren en hun achterban informeren en vertegenwoordigen. De Dorpsraad is niet langer officieel betrokken bij deze werkgroep. Gerard Mensink geeft op persoonlijke titel nog advies. Dit geeft de Dorpsraad de mogelijkheid haar standpunten los van deze werkgroep te blijven vertolken.

 

Als alles volgens planning verloopt, wordt de randweg in de jaren 2015, 2016 en 2017 aangelegd.

 

Glasvezel

In het dorp is in het afgelopen jaar de aanleg van glasvezel gerealiseerd. Op dit moment zet stichting Glashelder zich, namens de Dorpsraad en de andere plaatselijke belangen in het buitengebied van Hellendoorn, in voor realisatie van glasvezel in de buitengebieden. Voor de Dorpsraad gaat het om de huizen die buiten de bebouwde kom liggen en niet vallen onder een plaatselijk belang. Deze zogenaamde witte vlekken, vallen tussen wal en schip. De Dorpsraad zet zich in om ook voor deze huizen aansluiting op glasvezel mogelijk te maken. Om aanleg te kunnen realiseren moet 60% overgaan op glasvezel. Hiervoor worden 6 ambassadeurs gezocht om (huiskamer) informatieavonden te organiseren. Inmiddels zijn er 5 ambassadeurs geworven: Edwin Mulder (Koetreeweg), Raymond Hekkert (Nieuwstadweg), Henry Ruiterkamp (Looweg), Janneke Krukkert (Kosteeweg) en Ruud Derksen (Kosteeweg).

 

Voorzitter vraagt of er vragen op opmerkingen zijn naar aanleiding van voorgelezen verslag.

·       Bij woonservice gebieden wordt gemist Marle. Toegelicht dat deze onder ander woonservicegebied valt, namelijk Daarle, Daarleveen en Marle is samen een ander woonservicegebied.

 

6.     Financieel jaarverslag - penningmeester Han Scholten

Veel taken zijn naar de Dorpsraad overgeheveld. Dit zie je terug in de vergaderkosten, die zijn verdubbeld. Denk bijvoorbeeld aan werkgroep dorpsbudget, Stichting Glasvezel, Noordzuidverbinding, werkgroep Helders Bloei, werkgroep Woonservicegebieden.

 

Het watertappunt van Stichting Join the Pipe (€ 4.349,95) is volledig voor gefinancierd door de Dorpsraad. Hiervoor moest € 2.000 van de spaarrekening worden gehaald. De bijdrage van de Rabobank is al binnen. Er komen nog twee vorderingen van samen € 2.000 binnen. Zodra deze binnen zijn, wordt de € 2.000 weer teruggeboekt naar de spaarrekening.

 

Abusievelijk is een nota van de Dorpsraad resp.€ 486,94 betaald vanuit het Dorpsbudget in plaats van de Dorpsraadrekening. Dit wordt nog teruggeboekt.

 

De Groene Kruis Gelden, die de Dorpsraad beheert en van waaruit de AED’s worden gefinancierd, raken op.

 

Boekhouder heeft een de boekhouding doorgelopen en akkoord bevonden. Aanwezigen gaan akkoord met de afgelegde financiële verantwoording.

 

7.     Woonservicegebied Hellendoorn Noord – Cees Smale

De benaming wordt waarschijnlijk veranderd van werkgroep Woonservicegebieden in Wijk aan Zet.

Rapport zal worden nagezonden naar aanwezigen.

 

Gevraagd wordt hoe de werkgroep Woonservicegebieden zich verhoudt met de werkgroep Helders Bloei?

De werkgroep Woonservicegebieden is op beleidsniveau voor de gehele gemeente bezig en wordt door de gemeente ambtelijk ondersteund door mevrouw Ymke Nahuis. De werkgroep Helders Bloei heeft zich op uitvoerend niveau bezig gehouden met het onderzoeken van de mogelijkheden om van ’t Noaberhuus een dorpshuus voor ontmoeting te maken. Ter plekke wordt besloten dat het goed is om de verbinding tussen de werkgroep Helders Bloei en de werkgroep Woonservicegebieden te verbeteren. Initiatief wordt door Cees Smale en Cees Rem opgepakt.

 

8.     Pauze

 

9.     Presentatie behoeftenonderzoek ’t Noaberhuus – Werkgroep Helders Bloei

Op verzoek van de Dorpsraad heeft de werkgroep Helders Bloei onder leiding van Marijke Kamphuis een behoefte-onderzoek uitgevoerd voor de programmering van ’t Noaberhuus. Naast voorzitter Marijke Kamphuis, namen ook Bob Faber en Cees Rem zitting in de werkgroep Helders Bloei. Bob Faber presenteert vanavond de uitkomsten van het gehouden behoefte-onderzoek.

 

Een jaar geleden gevraagd een behoeftenonderzoek te doen naar wat willen de inwoners van het dorp nu zelf met ‘t Noaberhuus. Hiervoor zijn 1788 enquêtes verspreid, waarvan 272 enquêtes zijn geretourneerd (15,2%). De gemiddelde leeftijd van de invullers was 62 jaar. Op de vraag in de enquête om je als vrijwilliger aan te melden, is geen aanmelding uit voort gekomen.

 

Topbehoeften uit de enquête zijn: cursussen, koken/eten, dagbesteding/socioruimte.

 

Bob geeft aan dat er vele ‘clubjes’ actief zijn in het dorp. Werkgroep denkt dat we dat in het dorp meer moeten clusteren cq. verbinden. In ons dorp zijn er meerdere concurrerende faciliteiten en locaties.

 

Vanuit wijkvereniging De Blenke wordt gevraagd naar hoe de gesprekken zijn verlopen met de zorgverlener die zich eerder zelf heeft gemeld. Toelichting: Groep Baalderborg heeft samen met Avelijn kenbaar gemaakt wel mogelijkheden te zien voor 6-8 cliënten om werkzaamheden in en om ‘t Noaberhuus te verrichten in ruil voor onderdak in ’t Noaberhuus. Aangezien er geen bereidheid was tot het betalen van een gebruikersvergoeding, zijn de gesprekken beëindigd. Dorpsraad en de werkgroep Helders Bloei hebben de uitkomsten gezamenlijk teruggekoppeld  aan wethouder Coes. Hij wil opnieuw hierover in beraad.

 

Aanbevelingen vanuit de werkgroep Helders Bloei zijn:

·         Werf actief vrijwilligers, al dan niet met ondersteuning van professionele krachten

·         Pas de openstelling en bezetting van het café aan

·         Stel een PR functionaris aan

·         Verander het beheersmodel, een stichting lijkt voor de hand liggend.

·         Geen vrijwilligers? Ga een samenwerking aan met een organisatie die de kennis en ervaring in huis heeft en goed is ingevoerd bij de gemeente.

 

Bob en Cees gaan de komende maanden verder met de voorbereidingen voor de Stichting ’t Noaberhuus in oprichting. Deze stichting gaat het feitelijke beheer doen en vervangt op termijn de beheerscommissie. Stichting staat los van de Dorpsraad.

 

Gerard bedankt de werkgroep Helders Bloei voor hun inzet in de afgelopen maanden en voor het mooie rapport dat is opgeleverd.


 

10.  Dorpsbudget – door Henk Koster

 

2014 Jaarverslag Dorpsbudget Dorp Hellendoorn

(subsidieverstrekking aan vrijwilligersorganisaties)

 

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft vanaf 2014 een aantal budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor het dorp Hellendoorn is daardoor geld vrij gekomen dat door de Dorpsraad verdeeld mag worden. Het betreft de subsidiestroom voor initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie.

De Dorpsraad heeft hiervoor een
procedure en criteria vastgesteld die mede tot stand zijn gekomen in overleg en naar wensen van de inwoners, aanwezig tijdens de openbaar toegankelijke bijeenkomst van 14 januari 2014.

 

Ter voorbereiding voor het besluit subsidieverstrekking heeft de Dorpsraad een onafhankelijke adviescommissie ingesteld. Zij komen 2x per jaar bijeen.

 

In deze commissie namen deel in 2014: Henk Scheper, Johan Hegeman, Heidi Nahuis, Henk Koster (voorzitter) en Maureen Viet (secretaris).

 

Het hele jaar door kunnen verzoeken worden ingediend, deze dienen wel binnen te zijn voordat de activiteit plaatsvindt. De behandeling vindt plaats in een daaropvolgende commissievergadering. (NB. Het kan dus zo zijn dat een activiteit al heeft plaatsgevonden voordat de commissie de aanvraag in behandeling kan nemen).

 

Het jaar 2014 was een overgangsjaar. Dat wil zeggen dat organisaties die voorheen van de gemeente al jarenlang een zogenaamde instellingensubsidie ontvingen, nu bij het indienen van een aanvraag voor activiteiten ook is gekeken naar het verleden.

 

In 2014 hebben wij in totaal van 6 verenigingen/stichtingen, 8 complete aanvragen ontvangen die voldoen aan de criteria. Dat zijn:

 

Ensemble Vocal Devotion voor het 25-jarig jubileum concert op 29-11-2014 in de dorpskerk van Hellendoorn.

 

€1.200

 

Stichting Old Heldern voor diverse activiteiten in 2014, o.a.Palmpasenoptocht, Paasvuur, Eierkuuln, Dagje Hellendoorn en uitbreiding collectie voor het museum.

 

€ 5.000

Chr. Gemengde Zangvereniging Looft den Heer (2 aanvragen):

·         Passieconcert op 16-04-2014;

·         Jubileumconcert 85 jaar op 11-12-2014.

 

 

€    900

€    875

Dorpsraad Hellendoorn (2 aanvragen):

·         Wijkensubsidie 2014;

·         Organisatiekosten vanuit haar doelstelling.

 

 

€ 5.526

€ 2.000

Stichting Oude Ambachten, kerstmarkt in Hellendoorn op 13-12-2014

 

€    725

Ondernemend Hellendoorn, bijdrage voor vernieuwen Kerstverlichting in de Dorpsstraat door ledverlichting.

€ 2.500

 

 

 


 

De gemeente Hellendoorn heeft aan de Dorpsraad een dorpsbudget beschikt van € 22.758 voor 2014. In totaal heeft de Dorpsraad in dezelfde periode € 18.726 toegezegd. Restant budget 2014 resp. € 3.852 wordt gereserveerd voor grotere incidentele evenementen, conform de vastgestelde procedure.

Dorpsbudget krijgt steeds meer bekendheid, er komen al van andere verenigingen en instellingen aanvragen binnen, die voorheen niet van de gemeente subsidie ontvingen. Als Dorpsraad juichen wij deze ontwikkeling toe. Nieuwe initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie die nu ook andere /meer doelgroepen bereiken.

 

Aan u allen ook een oproep: Heb je een goed initiatief, wat niet (alleen) voor de leden van uw wijk- of buurtvereniging is, kijk dan op de website of dit activiteit in aanmerking kan komen voor een bijdrage uit het dorpsbudget. Of ken je iemand met een goed idee, attendeer ze op deze mogelijkheid en onze dorpssite. 

http://www.dorp-hellendoorn.nl/Dorpsraad/Dorpsbudget_Hellendoorn.html

 

Henk Koster, ligt toe de bijzondere situatie met Stichting Hellendoorn en de rol van de gemeente in deze.

Discussie over of exploitatie van musea nu wel of niet als activiteit gezien dient te worden. Dit is nog niet helder en rond. Wordt vervolgd.

 

Wijkensubsidie activiteitenoverzicht wordt dit jaar via de mail verspreidt aan de wijken. Hoogte ongewijzigd ten opzichte van 2014 (en 2013).

 

11.  Rondvraag

-       Gevraagd wordt om achterstallig onderhoud aan wegen in de wijk- en buurten te inventariseren en te melden bij de Dorpsraad en zelf bij de gemeente. Ontwikkeling is helaas dat elk jaar wordt gekort op het budget voor onderhoud van wegen (en gebouwen). Er is daardoor sprake van achterstallig onderhoud. Blijf ook zelf melden via de meldlijn: bmo@hellendoorn.nl of bel telefoonnummer: 0548-630214. Bel voor storingen buiten kantoortijden en ongewone voorvallen milieu 06-5434 7295.

-       Gevraagd wordt naar de ervaring met het strooibeleid binnen de wijk- en buurten. Wordt in september weer vastgesteld. Zonder bericht ongewijzigd beleid.

-       Buurtvereniging Niejstad meldt dat er klachten zijn over het vroege tijdstip van 22.30 uur waarop de straatverlichting aan de Nieuwstadweg uitgaat. Cees geeft aan dat de verlichting in het buitgebied gewijzigd is en dat de Nieuwstad daaronder valt. Hierover zijn destijds inspraakavonden gehouden. Cees zal het wederom melden bij de gemeente.

-       Cees vraagt de wijk- en buurtverenigingen hun inwoners te attenderen op dat de oranje kabels van glasvezel die nog bovengronds op straatniveau zijn, kosteloos aangesloten moeten worden tot in de woning (meterkast). Deze bewoners kunnen zich melden bij de Glasvezelwinkel in Nijverdal om kosteloze aansluiting tot in de meterkast te krijgen.

 

12.  Sluiting

Voorzitter bedankt de aanwezigen nodigt ze uit voor een drankje en sluit de vergadering.