Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Verslag jaarvergadering 6 mei 2014

Vergadering:

Jaarvergadering DorpsRaad Hellendoorn

Datum:

Dinsdag 06 mei 2014 aanvang 20.00 uur

Aanwezig:

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig:

Vertegenwoordigde wijken (10): De Blenke (4x), De Höfte (2x), Erve Noabers (2x), De Lanteernhook (1x), Niejstad (1x), Ninabers (2x), Voordam/Droste (2x), Woertheweg (1x), Reggeweg/Vroomskamp (2x), ‘t Oale Spoor (1x)

 

DorpsRaad: Henk Koster, Han Scholten, Gerard Mensink, Cees Smale Teun Heuver,

Ben Kogelman, Silvia Dijk, Maureen Viet

 

Vanaf agendapunt 8: St. Old Heldern, Folklorisch Dansgroep Hellendoorn (2x) Looft den Heer en Jan Tijhuis, Sebastiaan van Harten, Henk Scheper en Johan Hegeman

 

Geen vertegenwoordiging vanuit de wijken (5): Zuudkamp, Noordesnoabers,  Zunnepitters, Schuilenburg, Loomskamp

 

 

 

1.      Opening en mededelingen

Voorzitter Gerard Mensink heet iedereen van harte welkom

Bert Mosterd, Heidi Nahuis, Jan Haarhuis en Juup Houthuijse zijn verhinderd en hebben zich afgemeld.

 

2.      Vaststellen agenda

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3.      Notulen jaarvergadering 2013 d.d 02-04-2014

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

 

4.      Jaarverslag maart 2013 - maart 2014 – secretaris Silvia Dijk-Horenberg

(wordt ter plekke voorgelezen door de secretaris Silvia Dijk-Horenberg)

 

Inleiding:

In het afgelopen jaar heeft de DorpsRaad Hellendoorn zich met veel enthousiasme ingezet voor de leefbaarheid in het dorp.

 

Samenstelling DorpsRaad Hellendoorn

In het verslagjaar is de samenstelling van de DorpsRaad ongewijzigd gebleven.

Gerard Mensink (voorzitter), Han Scholten (penningmeester), Silvia Dijk-Horenberg (secretaris), Teun Heuver, Ben Kogelman, Henk Koster, Cees Smale en Maureen Viet.

 

Henk Webbink is op woensdag 6 november 2013 overleden. Henk was een oud lid van de DorpsRaad en zeer betrokken bij het wel en wee van het dorp Hellendoorn.

 

Vergaderingen

In het verslagjaar is de DorpsRaad frequenter bijeen geweest, dan de reguliere maandelijkse vergaderingen. De toename in het aantal vergaderingen is te wijten aan de onderwerpen die in het afgelopen jaar hebben gespeeld.

 

Social media

Vanaf 2013 is de DorpsRaad ook te volgen via facebook. Inmiddels zijn er 63 volgers.

 

Landmark Midden Regge – Koemaste Noord Hellendoorn

De DorpsRaad heeft drie ideeën ingediend bij het waterschap Regge en Dinkel (inmiddels Vechtstromen) voor een Landmark in de Koemaste Noord. Dit gebied achter Ben & Jerry’s is prachtig ingericht waar veel inwoners van Hellendoorn volop recreëren: wandelen, fietsen, hardlopen, vissen, skeeleren, zwemmen, varen en zonnen. Het vindt nu allemaal plaats in dit toegankelijke gebied. Voor de DorpsRaad ontbrak de mogelijkheid om te schaatsen, waarop de inrichting van een ijsbaan als idee is ingediend voor de Landmark wedstrijd. Daarnaast zijn als suggesties meegegeven een uitkijktoren en een blote voetenpad. Helaas hebben onze ideeën het afgelegd tegen het uiteindelijke gekozen silhouet van een zomp, ontworpen door Michel Filart.        

 

Watertappunt in Hellendoorn

Het waterleidingbedrijf Vitens sluit in samenwerking met Join the Pipe gemeenten en ondernemers met tappunten aan op het waterleidingnetwerk. Hiermee wordt kraanwater beschikbaar voor iedereen. Met het hergebruik van de dorpspomp als watertappunt, krijgt het kraanwater weer een prominente (openbare) plek in de Helderse samenleving.  In het afgelopen jaar heeft de DorpsRaad zich ingezet om de dorpspomp op de hoek van de dorpsstraat/smidstraat weer te laten functioneren. De gemeente betaalt het vastrecht en het waterverbruik van het watertappunt en Vitens verzorgt gratis de aansluiting op het waterleidingnetwerk. Met subsidie van Ondernemend Hellendoorn, de DorpsRaad en het coöperatiefonds van de Rabobank wordt het plaatsen van een Join the Pipe tappunt (€ 3.800) gerealiseerd. Twee inwoners van Hellendoorn stellen zich kosteloos bereid om de voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Het watertappunt is een mooie faciliteit voor  inwoners en recreanten.

 

Woonservicegebied Hellendoorn, Hancate, Egede, Elen & Rhaan

Het Noaberhuus is aangewezen als accommodatie in het woonservicegebied die gebruik kan maken van de provinciale subsidiegelden. Samen met het plaatselijk belang Hancate, Egede, Elen & Rhaan is een plan van aanpak opgesteld om ’t Noaberhuus aan te passen, zodat in de toekomst (dag)activiteiten kunnen worden aangeboden voor met name de oudere inwoners en mensen met een beperking. Om deze activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken wordt ’t Noaberhuus in het komende jaar verbouwd. Hierover volgt straks een nadere toelichting.

 

Dorpsbudget

In het afgelopen jaar heeft de gemeente het nieuwe subsidiekader bij de begroting van 2014 vastgesteld. Het nieuwe subsidiebeleid heeft rechtstreeks invloed op de subsidie die de DorpsRaad ontvangt, maar ook op de subsidie die de DorpsRaad doorzet naar haar leden: de wijken en buurten in het dorp Hellendoorn.  De DorpsRaad heeft besloten om in 2014 dezelfde subsidies te verstrekken als de gemeente dat in 2013 heeft gedaan. Vervolgens wordt 2014 benut voor de instelling van een commissie dorpsbudget en om te komen tot werkbare afspraken. Begin januari is hierover een informatieavond verzorgt onder leiding van Arcon, met de wijk- en buurtvertegenwoordigers en andere belangstellenden. Op deze avond is al gediscussieerd over hoe het dorpsbudget van € 22.000 kan worden aangewend ter ondersteuning van de leefbaarheid in het dorp. Na de pauze volgt een uitgebreide toelichting op het opgestelde plan van aanpak omtrent het dorpsbudget. 

 

Noordzuidverbinding

Gelet op de verschillende en uiteenlopende belangen die de inwoners in het dorp Hellendoorn hebben bij de Noordzuidverbinding, heeft de DorpsRaad zich aanvankelijk niet uitgesproken maar zich bewust ingezet als procesbewaker.

Maar met de discussie in het begin van 2013 over een extra aansluiting van het dorp Hellendoorn op de Noordzuidverbinding heeft de DorpsRaad een lichte voorkeur uitgesproken over het open laten van de Kasteelstraat ten opzichte van de Schuilenburgerweg. Doorslaggevend in deze was de ontlasting van de Dorpsstraat en daarmee de indirecte bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.

 

Toen bij de behandeling van de kadernota in juni 2013 duidelijk werd dat de aanleg van de Noordzuidverbinding als gevolg van de bezuinigingen zou worden uitgesteld tot 2021/2022, is samen met andere belangengroepen (voetbal, bewoners Hellendoorn Noord, Ommerweg, Schuilenburgerweg, Kasteelstraat, Reggeweg en Ninaberlaan) besloten zich in te zetten voor de aanleg. Met beloofd is beloofd, deel 1 en 2 is aan het gemeentebestuur nogmaals duidelijk gemaakt het belang van de rondweg voor de leefbaarheid en veiligheid van het dorp.  Uiteindelijk is in februari 2014 een meerderheid van de Hellendoornse Gemeenteraad akkoord gegaan met de financiering van de weg. Zodoende kan met de aanleg van de rondweg, van de Ommerweg tot en met de Ola in 2015/2016 gestart worden.

 

Het is ons bekend dat de inwoners van de nieuwe wijk Hellendoorn-Noord en de wijk De Höfte, nog steeds moeite hebben met de keuze van het College dat er maar 2 aansluitingen komen vanuit het dorp op de nieuwe rondweg. Er zijn in de gemeenteraadsvergadering van maart 2014 na het indienen van 3 moties, toezeggingen door de wethouder gedaan dat rekening wordt gehouden met de verkeersveiligheid. We zullen deze dan ook nauwgezet volgen.

 

Glasvezel

In het dorp is in april de aanleg van glasvezel gestart. De DorpsRaad heeft zich samen met de plaatselijke belangen in het buitengebied van Hellendoorn ingezet voor realisatie in de buitengebieden, aangezien zij hier in de toekomst nog meer zijn aangewezen op een goede stabiele internetverbinding. De DorpsRaad wil met name de wijken en buurten, zoals de Nieuwstadsweg die tegen de bebouwde kom aanliggen of daar net overheen gaan, attenderen om navraag te doen bij Reggefiber of aansluiting wordt gerealiseerd. Mogelijk kan dan tijdig aansluiting worden gezocht bij de plaatselijk belangen die hiervoor een coöperatie oprichten.  We zullen deze week nog met een vertegenwoordiger van het bestuur om tafel gaan zitten om deze  mogelijkheden te bespreken.

 

5.      Financieel jaarverslag - penningmeester Han Scholten

Ter plekke wordt een afschrift aan de wijken uitgedeeld. Mondelinge toelichting volgt.

·        Website € 500,-- betreft 2 facturen voor 2012 en 2013 in dezelfde boekjaar.

·        Groene Kruis gelden staan op de spaarrekening van de DorpsRaad en hieruit worden AED opleidingen vergoedt. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar al het Groene Kruis geld is uitgegeven. Dan kan voor de AED-opleidingen een aanvraag worden ingediend bij de commissie dorpsbudget.

·        Kwartje van Dieks wordt betaald vanuit de actieve wijkverenigingen.

·        Een post in 2013 ontbreekt nog en dat zijn de accountantskosten, dat wordt nog gecorrigeerd.

·        Niet alle wijken zijn actief, dat verklaard het verschil met ontvangen subsidie voor de wijken. De wijken ontvangen een vergoeding in het lopende jaar op basis van activiteiten uitgevoerd in het voorgaande jaar.

 

Vaststelling subsidie aan wijkverenigingen 2014:

Voorstel handhaven € 2,75 per woning, conform besluit voorgaande jaren. Aanwezigen gaan akkoord.

Hoe het met de invoering van het dorpsbudget vanaf 2015 gaat, wordt na de pauze toegelicht.

 

Aanwezigen gaan akkoord met financiële verantwoording.

 

6.      Woonservicegebied Hellendoorn – Cees Smale

Woonservicegebied houdt in dat alle directe leefbaarheidsbehoeften aangeboden moeten worden in het woonservicegebied. Het dorp Hellendoorn vormt samen met Hancate, Egede, Elen en Rhaan het  woonservicegebied Hellendoorn Noord. In dit woonservicegebied is ‘t Noaberhuus aangewezen als multi functionele accommodatie. De provincie heeft een budget beschikbaar gesteld om deze accommodatie letterlijk toegankelijker te maken. Zie agendapunt 7.

 

Hoe wordt de zorgbehoefte in beeld gebracht? Dat is de fase wat nu nog opgezet moet worden. Daar hebben wij elkaar bij nodig, de kerken, de wijkbewoners enz. Er is een stuurgroep bestaande uit o.a. de gemeente, zorgaanbieders, huisartsen die zich hierop richt. Ook loopt er al een pilot in de Blokken.

 

Waar kun je je melden? Vooralsnog via de DorpsRaad bij Cees Smale of Ben Kogelman.

 

7.      Versterking ’t Noaberhuus – Teun Heuver

Vanuit woonservicegebiedsvisie heeft Stimuland op verzoek van de gemeente een onderzoek gedaan, waaruit naar voren is gekomen dat ‘t Noaberhuus voor dit woonservicegebied wordt aangewezen als multi functionele accommodatie.

 

Een subsidie voor aanpassing Noaberhuus is toegekend een subsidie van ongeveer € 84.000,-- 

Aanpassingen zijn o.a.:

·        Lift

·        Rolstoelvriendelijk ingang

·        Betere bestrating

·        Verbouwing van keuken

·        Vloeren worden voorzien van PVC

·        Led verlichting (energiebesparing)

·        Zonnepanelen (energiebesparing)

·        Vernieuwing toiletten en sanitair

 

Een oproep van de beheerder, Henk Veltmaat: weet je iemand met 2 rechterhanden, laat het me weten.

 

Ook een uitdaging voor de wijk- en buurtverenigingen om vergaderingen en activiteiten meer te initiëren in ‘t Noaberhuus, om de loop naar het Noaberhuus te verbeteren. Sinds kort huurt RIBW ook een ruimte voor haar spreekuur.

 

De DorpsRaad heeft een werkgroep ‘Helders Bloei’ opgestart die gaat meedenken over het breder benutten van ’t Noaberhuus. Deze werkgroep bestaat uit, Cees Rem, Bob Faber en Marijke Kamphuis.

 

8.      Dorpsbudget - Henk Koster

Aan de hand van een presentatie licht Henk Koster het proces toe en de procedure die aan de hand daarvan is vastgesteld.

 

In de commissie nemen zitting: Johan Hegeman, Heidi Nahuis, Henk Scheper allen adviesrecht en Henk Koster (voorzitter) en Maureen Viet (secretaris).

 

Er wordt een vraag gesteld, waarom niet de wijken bij subsidie aanvraag ook een begroting in te dienen. Toegelicht wordt dat de wijken per woning in de wijk een subsidie krijgen mits zij activiteiten hebben geïnitieerd in het voorgaande jaar. Hiervoor dient een zgn. activiteitenlijst ingeleverd te worden. Het uitkeren van deze subsidie is een taak die de DorpsRaad al jaren uitvoert.

 

Bij kaders en spelregels staat ook genoteerd gezondheid. Ten plekke werd aangegeven dat dit ten onrechte er staat, Echter is dit bewust wel opgenomen, mocht in de toekomst de Groene Kruis gelden op zijn, dan kan wellicht voor de AED subsidie worden aangevraagd bij de commissie Dorpsbudget.

 

Wat als je het niet eens bent met een besluit? Dezelfde vraag heeft de DorpsRaad ook gesteld aan de gemeente. Er bestaat hiervoor geen geschillencommissie en er kan geen bezwaar worden aangetekend, omdat wij geen publieke organisatie zijn.

 

Twee keer per jaar komt de commissie dorpsbudget bijeen. Het kan dus in verschillende kalenderjaren vallen.

 

Aanvragen kunnen elke 6 maanden worden ingediend, kan dus in verschillende kalenderjaren vallen.

 

Exploitatietekorten moet eruit. Hiermee werd bedoeld dat aanvragen voordat de activiteit plaatsvindt ingediend dienen te worden en niet achteraf.

 

Wat te doen als een activiteit geen doorgang krijgt? Dan zal de subsidie teruggestort moeten worden.

 

Wordt de procedure nog geëvalueerd?  Gezien 2014 een overgangsjaar is en 2015 pas een volledig jaar volgens procedure, kan na 2 jaar worden geëvalueerd. Gevraagd wordt om dit weer via een openbaar publiektoegankelijke vergadering te doen.

 

9.      Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

 

10.   Sluiting

Voorzitter bedankt de aanwezigen nodigt ze uit voor een drankje en sluit de vergadering.