Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaarverslag 2012

 

Jaarverslag secretaris maart 2012 - maart 2013 (wordt ter plekke voorgelezen door Henk Koster)

 

Inleiding:

Ook dit jaar heeft de DorpsRaad zich bezig gehouden met een hele serie zaken, groot en klein, die de leefbaarheid van het dorp aan gaan. Daarnaast is ook regelmatig gekeken van het functioneren van de eigen organisatie

 

Interne zaken.

De personele samenstelling van de DorpsRaad is ongewijzigd gebleven. Pas nu bij de jaarvergadering vind er een interne wisseling plaats.  Na 8 jaar resp voorzitter en secretaris geweest te zijn wordt ondergetekende nu gewoon DorpsRaads lid en wordt Silvia Dijk de nieuwe secretaris.

 

Met de gemeente is nu een definitieve gebruikersovereenkomst afgesloten voor het Noaberhuus. Het houdt in dat we per jaar  € 3.000,-- moeten betalen en de gemeente het groot onderhoud blijft doen. Daarnaast wordt er gekeken of we de exploitatie wat gunstiger kunnen krijgen door b.v. aan energiebesparing te doen. Een en ander moet samen met de gemeente geregeld worden maar zit nog in het beginstadium. Inmiddels zijn er al wel (extra) isolatieplaten aangebracht.

 

Een ander probleem is de subsidie voor de organisatiekosten van de DorpsRaad. Vorig jaar kondigde B&W aan die subsidie te willen afschaffen. We hebben daartegen geprotesteerd en het in ieder geval voor 2013 weer gekregen. Een commissie uit de gemeenteraad buigt zich nu over deze “herijking” van het subsidiebeleid en het is dus afwachten hoe het verder gaat. Zonder deze subsidie komen we op termijn wel in de problemen.

 

Ook het rookverbod voor cafés heeft ons bezig gehouden. In tegenstelling met de opvatting in het Noaberhuus, dat we onder de regeling voor kleine cafés zouden vallen is geconstateerd dat ook binnen ons café de rookruimte strikt gescheiden moet worden van de rest. We doen ons best om daar de hand aan te houden.

 

De DorpsRaad heeft zich ook bezig gehouden met de vraag: wat doen we met het Noaberhuus op langere termijn? Duidelijk is dat er vergader- en clubruimte genoeg is in het dorp en dat de bezetting van de zalen wel beter zou kunnen. En een écht dorpshuis is het Noaberhuus ook niet.

Op termijn zouden we als DorpsRaad de exploitatie van het Noaberhuus willen overdragen aan een aparte stichting en  proberen te komen tot een soort van Kulturhus. De Woningstichting Hellendoorn wil wijkgericht werken, thuiszorg wil hetzelfde, de bibliotheek moet misschien omzien naar een andere ruimte en opzet. Dat zijn ontwikkelingen die misschien een aantal nieuwe functies voor het Noaberhuus kunnen inhouden. Maar… we zitten nog maar heel in het begin van deze ontwikkeling. Er valt nog weinig over te zeggen.

 

Overleg met andere instanties.

Twee keer per jaar hebben we overleg met de Plaatselijke Belangenverenigingen van de andere kernen binnen de gemeente. We stellen dan elkaar op de hoogte van wat we aan het doen zijn en de problemen die we tegenkomen. En soms kijken we of er gemeenschappelijke actie nodig is. Dit jaar is er een keer in Marle vergaderd en een keer in Daarle. Er is o.a. aandacht besteed aan het verlichtingsplan Hellendoorn en de eventuele aanleg van glasvezel.

 

Op 1 maart j.l. hebben we ons jaarlijkse overleg gehad met burgemeester en wethouders. We lopen dan allerlei zaken door die voor het dorp spelen. Ze komen ook in dit verslag nog wel aan bod.

 

Activiteiten

In maart 2012 heeft de DorpsRaad een avond georganiseerd over het verlenen van vergunningen voor evenementen en het verzekeren daarvan. Het was een goed bezochte avond waar heel wat verenigingen in het dorp op af gekomen zijn.

 

Het hele jaar door zijn we uiteraard weer bezig geweest met de Noordzuidverbinding. In de loop van deze periode zijn er vooral vragen geweest over het afsluiten van de Kasteelstraat en de Schuilenburgerweg en de DorpsRaad was één van de instanties die gevraagd heeft aan de gemeente om te onderzoeken welke gevolgen dat heeft voor het verkeer in het centrum van het dorp. De kans bestaat namelijk dat veel intern verkeer nodeloos lang door het dorp moet blijven rijden en dus extra druk legt op het centrum. We kunnen met genoegen vaststellen dat de gemeente goed heeft geluisterd en opnieuw onderzoek heeft gedaan. En ook over de resultaten is goed gecommuniceerd. Wat er uitkomt is op dit moment nog niet bekend.

 

 

 

Ook in 2012 is er overleg geweest met de Ondernemersvereniging Hellendoorn. We hebben met elkaar  kennis gemaakt en bekeken in hoeverre we het overleg met elkaar kunnen intensiveren. Want naar buiten toe is het goed als we als dorp, waar mogelijk, met één mond kunnen spreken. Er is afgesproken dat we dit overleg regelmatig zullen herhalen.

 

De DorpsRaad heeft ook gekeken naar de vraag hoe we het karakter van dorp Hellendoorn kunnen bewaren. De verhuizing van de apotheek, het vrijkomen van het gebouw van de RABO-bank zijn voorbeelden van aandachtspunten. We willen graag betrokken worden bij de vraag wat er in zulke gevallen gaat gebeuren. Met de gemeente is overlegd of er niet een soort beeldkwaliteitsplan moet komen om ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen gaan, maar dat bleek toch wel een erg zware maatregel, die ook ongewenste beperkingen met zich meebrengt. Wel hebben we een aantal lokaties aan de gemeente doorgegeven, waar zorgvuldige afweging gewenst is voordat het bestemmingsplan daar wordt gewijzigd.

 

Net als elk jaar is er weer overleg geweest over het wegenonderhoud. Hier nog maar even weer de opmerking dat als er klachten zijn over het onderhoud u ze zelf bij de gemeente kunt melden. Vaak, niet altijd, worden ze op redelijk korte termijn verholpen. Voor grotere zaken binnen het onderhoud is er niet veel geld meer en dus komt ook Hellendoorn maar mondjesmaat aan de beurt.

 

Er zijn dit jaar weer een aantal recreatieve fietspaden bijgekomen op de berg. Mooi, maar tegelijkertijd is het een doorn in ons oog dat er langs de Luttenbergerweg/ Tunnelweg maar geen fietspaden kunnen komen. Oorzaak: de gewone fietspaden moet de gemeente zelf betalen (en daar is geen geld voor) terwijl de recreatieve paden zwaar door de provincie worden gesubsidieerd. Jammer, maar er is op dit moment weinig aan te doen.

Nu we het toch over de heuvelrug hebben, in 2012 is besloten dat het heuvelgebied ten noorden van rijksweg 35 geen Nationaal Park zal worden. Als DorpsRaad hebben we wel gevraagd om te kijken welke zaken uit het rapport daarover nog wel zouden kunnen worden opgepakt. Maar ook hier geldt: het mag eigenlijk niks kosten. ( tijdens vergadering ontstond discussie over wel/niet besluitvorming heeft plaatsgevonden. Deze opmerking is wat wij als Dorpsraad hebben vernomen van de gemeente)

 

Dit jaar is nu ook de blauwe zone ingevoerd in het dorp. Daarbij is het parkeren bij De Kroon lange tijd een punt van bespreking geweest. Bewoners van de Koestraat parkeren daar hun auto en wilden daar geen blauwe zone. Uiteindelijk is er een compromis gevonden. Voor de bewoners zijn parkeervergunningen verstrekt.

Verder is afgesproken dat de bomenbak op de Schapenmarkt wat veiliger gemaakt zal worden (door een betere verlichting) en dat langparkeerders worden verwezen naar het parkeerterrein bij de Leerkamer. Heel duidelijk is die verwijzing overigens nog niet.

 

Zorgen zijn er over de woningbouw in het dorp. Net als overal wordt er nauwelijks gebouwd en de gemeente wil dan ook de hoeveelheid bouwgrond beperken. Dat heeft gevolgen voor een aantal terreinen in het dorp (achter de bibliotheek bijvoorbeeld) maar ook voor de uitbreiding van Hellendoorn Noord. Als DorpsRaad hebben we gevraagd om het bestemmingsplan niet te snel te veranderen: het heeft jaren geduurd voordat er  een uitbreidingsplan was en als je dat nu weer voor een deel ongedaan maakt kan dat over een aantal jaren weer opnieuw voor problemen zorgen.

Om de woningbouw te stimuleren hebben we een poging ondernomen om een project voor  collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in de benen te krijgen. Samen met de gemeente hebben we mensen opgeroepen om zich daarvoor te melden en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar dat heeft niks opgeleverd: misschien is er toch iets fout gegaan in de berichtgeving, maar vooral: de tijd zit tegen: mensen durven het op het moment niet aan. De gemeente is wel van plan op een later moment nog weer een poging te wagen.

 

Verder zijn we het afgelopen jaar betrokken geweest bij de herinrichting van het Reggegebied, de bouw van een nieuwe manege, de heropening van het sportpark en de opening van de nieuwe begraafplaats.

 

Tenslotte nog een paar nieuwe ontwikkelingen:

We hebben gevraagd om een info-bord bij de Regge in de buurt van de nieuwe fietsbrug. Daar heeft vroeger een klein veerpontje gevaren en dat bootje ligt in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Dat krijgen we niet terug maar we hebben de gemeente gevraagd om daar een info-bord neer te zetten met o.a. foto’s van dat bootje. Het lijkt erop dat dat gaat lukken.

 

 

 


 

Daarnaast zijn we bezig met een watertappunt in het dorp, waar de wandelende en fietsende toerist zijn flesje voor onderweg kan vullen. We denken aan de dorpspomp op de Schapenmarkt. Waterleidingmaatschappij Vitens wil dat bevorderen en als we voldoende steun krijgen van de gemeente en een paar sponsoren hebben we er een kleine voorziening bij. En.. het scheelt misschien plastic flesjes.

 

In het algemeen is de DorpsRaad geen partij bij problemen die de burger heeft met de gemeente. Wie ergens bezwaar tegen heeft zal dat zelf moeten regelen. Toch hebben we deze keer een uitzondering gemaakt: toen de mensen tegenover de parkeerplaats bij de Leerkamer moeite hadden met het kappen van de platanen daar hebben ook wij daarover vragen gesteld, omdat deze parkeerplaats in het blauwe zone gebied ons visitekaartje wordt voor de mensen van buiten. We vinden dat die plek er dan ook vriendelijk uit moet zien. We zijn bij de hoorzitting aanwezig geweest en hebben kunnen constateren dat er nieuwe bomen worden ingeplant en overleg met de bewoners. Hopelijk einde probleem.

 

Tenslotte: eind april is het feest. We krijgen een nieuwe koning. En dat moet gevierd worden. Dat gebeurt o.a. door het planten van een koningslinde. Samen met de gemeente hebben we gezocht naar een goed plek. Graag hadden wij een centraal gelegen plek voor deze linde. Dat viel nog niet mee: óf er staan al bomen, óf er liggen leidingen in de grond óf het is gewoon geen goed plek.

 Uiteindelijk is gekozen voor de groenstrook aan de Kerkekampstraat, tussen de Wemekampstraat en de Hofsteestraat. En de Oale Smederie maakt er een mooi hek omheen! De ‘huldiging/opening staat gepland op 30 april om 11.30 uur door de burgemeester.

En zo eindigt dit jaarverslag toch nog met iets leuks….

Henk Koster