Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaar 2014

 

Officiële opening drinkwatertappunt uitgesteld!

De DorpsRaad wilde de historische pomp zijn water teruggeven. Beoogd was de houten kast van de dorpspomp te plaatsen over de moderne pijp. Deskundigen hadden geadviseerd dat dit technisch haalbaar was. Na aanvang van de werkzaamheden bleek ter plekke pas dat dit niet ging lukken zonder de historische pomp te beschadigen. Op dat moment is besloten om het gerealiseerde tappunt te laten staan en de historische pomp tot nader beraad op te slaan.

 

De DorpsRaad heeft in klein comité overlegd. Uit dit overleg zijn twee scenario’s gekomen:
1. De historische dorpspomp wordt ergens tussen de kroningslinde en het nieuwe tappunt geplaatst of
2. De historische dorpspomp wordt op de oude plek teruggeplaatst en het nieuwe tappunt wordt verplaatst in de buurt van de bloembak op het plein aan de overkant van de Dorpsstraat.

 

Deze scenario’s zijn voorgelegd aan de voorzitter van Stichting Oald Heldern, Johan Hegeman en Dinand Webbink. Zodra er een keuze is gemaakt gaat de DorpsRaad in overleg met de Gemeente en Vitens tot uitvoering over.

 

De DorpsRaad baalt natuurlijk van de ontstane situatie en de ophef die deze in het dorp veroorzaakt.
 

 

______________________________________

Dorpspomp Hellendoorn gemoderniseerd!

 

DorpsRaad Hellendoorn realiseert voor de inwoners van het dorp Hellendoorn op vrijdag 19 december 2014 een openbare drinkwatertap. De oude dorpspomp, locatie Dorpsstraat/Smidsstraat, wordt in het moderne jasje van een drinkwatertappunt gestoken. Met het watertappunt wil de DorpsRaad uitdragen dat schoon drinkwater ontzettend belangrijk is hier in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden.

 

De DorpsRaad Hellendoorn wil met de watertap het drinken van kraanwater stimuleren. Kraanwater is een goede, goedkope en gezonde dorstlesser. De gemeente Hellendoorn heeft kraanwater van uitstekende kwaliteit, maar ondanks dat kopen veel mensen flesjes water in. Het watertappunt bevordert het hergebruik van plastic waterflesjes en is een mooie service voor eigen inwoners, fietsers en wandelaars die bij de pomp hun flesje water kunnen vullen. Het watertappunt wordt vermeld op www.kraanwatertappunten.nl, waar een overzicht is opgenomen van de openbare watertappunten in Nederland en België.   

 

De watertap wordt aangelegd in samenwerking met Stichting ‘Join the pipe’, het Rabo Projectenfonds, Ondernemend Hellendoorn, Albert Heijn Rob Loomans, Gemeente Hellendoorn en waterleidingsbedrijf Vitens. Voor elke pomp die wordt aangelegd, legt stichting ‘Join the pipe’ een waterpomp aan in een ontwikkelingsland. Daarmee helpen we als gemeente mensen in landen die geen goed drinkwater tot hun beschikking hebben. De gemeente Hellendoorn steunt het initiatief van de DorpsRaad van harte en betaalt de waterrekening van de openbare tap. Vitens zal met behulp van enkele vrijwilligers uit het dorp de tap aanleggen.

 

Onthulling watertappunt Hellendoorn door wethouder Anja van den Dolder op vrijdag 19 december 2014 om 15.00 uur hoek Dorpsstraat/Smidsstraat te Hellendoorn.

 

_______________________________________

 

 

Enquête te organiseren activiteiten in 't Noaberhuus

 
De Dorpsraad heeft, zoals u wellicht weet, het beheer van het Noaberhuus als verantwoordelijkheid. Op dit moment wordt het Noaberhuus verbouwd en aangepast om diverse doelgroepen te kunnen herbergen.

 

Er gebeurt al heel wat in het Noaberhuus, maar de Dorpsraad zou er graag nog veel meer willen laten gebeuren. Het nog meer een ontmoetingsplaats laten worden voor alle Hellendoorners. Maar dan moeten er wel activiteiten zijn die de Hellendoorners aanspreken.

 

Daarom willen wij een enquête houden onder alle bewoners van Hellendoorn. De Dorpsraad wil graag weten wat de bewoners van Hellendoorn willen, welke wensen er zijn. Door middel van een vragenlijst willen we te weten komen wat de voorkeuren zijn én gaan wij die proberen te realiseren. 

 

Klik hier voor de enquête. De enquête wordt komende week verspreid en weer opgehaald door de wijkverenigingen. Mocht u dit gemist hebben, dan kunt u de ingevulde enquête ook mailen aan dorpsraad.hellendoorn@gmail.com of toesturen aan DorpsRaad Hellendoorn, p/a Koestraat 11 7447 CE Hellendoorn

 
______________________________________________________________________________
 

Gemeenteraad stemt in met versoberde aanleg van de Noordzuidverbinding

 
In de raadsvergadering van 4 november heeft de gemeenteraad onder meer ingestemd met het voorstel voor versoberde aanleg van de Noordzuidverbinding.
 
Gelet op de grote maatschappelijke betrokkenheid, inspraakreacties en discussies die de afgelopen jaren zijn gevoerd over de aanleg van de Noordzuidverbinding, is het besluit over de Noordzuidverbinding als apart besluit uit de programmabegroting gelicht. Het voorstel is aangenomen met 20 stemmen voor (CDA, BB, GB, CU, D66, VVD) en 5 stemmen tegen (HOP, PvdA, GL). In 2015 zal worden gestart met de aanleg van de Noordzuidverbinding bij Hellendoorn. Starten bij Ben & Jerry's is het uitgangspunt, maar dat is mede afhankelijk van eisen van de subsidieverstrekker, de Regio Twente.
 
De raad heeft tevens een motie aangenomen van de fracties GB en BB over de Noordzuidverbinding i relatie tot het economisch belang Dorp Hellendoorn en verdeling van de verkeersdruk. De raad spreekt zich in deze motie uit dat zij het belang wat uitgesproken wordt door de ondernemers en de werkgroep Burgerparticipatie Verbetering NZV NU voor het openhouden van de Schuilenburgerweg ondersteund en dat het college haar uiterste best moet doen om de aansluiting van de Schuilenburgerweg op de Noordzuidverbinding zo snel mogelijk tot stand te brengen. De motie is aangenomen met 23 stemmen voor (CDA, BB, GB, CU, PvdA, D66, VVD, GL) en 2 stemmen tegen (HOP).
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

Inspraak werkgroep Burgerparticipatie Verbetering NZV NU

in raadsvergadering 6 oktober

 
Geachte voorzitter, college, raadsleden en verder aanwezigen
 
Als breedgedragen werkgroep (direct ressorterend onder de DorpsRaad) ‘Burgerparticipatie Verbetering NZV Nu’ waarin alle direct betrokkenen zijn vertegenwoordigd, hebben we afgelopen zomer met positieve insteek gewerkt aan een veiliger, leefbaarder en goedkoper plan voor de Noord Zuid verbinding te Hellendoorn. Daarin zijn niet alleen de dagelijkse ervaringen van de aanwonenden meegenomen maar is ook gebruik gemaakt van deskundigheid van derden.
 
Vrijdagavond j.l. op de informatieavond hebben we onze teleurstelling uitgesproken over het feit dat niet al onze plannen inhoudelijk zijn beoordeeld. We hadden graag met de gemeente om de tafel willen gaan om onze plannen door te spreken, we zijn toch immers Samen aan zet? Inmiddels ligt er een afspraak om onze plannen samen met de verantwooordelijke wethouder en ambtenaren te bespreken.
 
Het is positief dat in het collegeprogramma 2014-2018 ook de uitvoering van de Noordzuidverbinding is opgenomen. Echter voldoet de voorgedragen variant niet aan de doelstelling van de werkgroep. Er zijn namelijk in het kader van versobering concessies gedaan aan de veiligheid en leefbaarheid van een aantal knelpunten. Graag zouden we dan ook vanavond de volgende knelpunten met de raad willen doornemen:
 
Hellendoorn Noord
In het huidige plan van het college is de Werminkserve de toegansweg tot het dorp. De wethouder heeft garanties gegeven dat hier een veilige oplossing komt. De toegangsweg van het dorp aanleggen door een woonwijk met veel jonge kinderen vinden wij als werkgroep niet stroken met een veilige en leefbare woonomgeving. Wij horen daarom graag van de wethouder hoe hij invulling denkt te kunnen geven aan deze garanties.
 
Ommerweg
In het plan van het college wordt de Ommerweg afgesloten. We hebben begrip voor deze keuze mits het besluit in een later stadium; als er meer inzichten zijn over de verkeersstromen, wel omkeerbaar is.
 
Schuilenburgerweg.
In huidige plan van het college wordt de Schuilenburgerweg afgesloten en niet aangesloten op de Noordzuidverbinding. Wij betreuren dat ten zeerste. Wij referen naar de brief van het college aan de raad van 30 september waarin staat onder punt 5: ‘voor de situatie bij de Schuilenburgerweg willen wij bij de technische uitwerking nog eens nadrukkelijk kijken naar de wens van de werkgroep’. Deze toezegging heeft wethouder Beintema afgelopen vrijdag tijdens de informatieavond nogmaals bevestigd. Omdat openhouden van de Schuilenburgerweg één van de belangrijkste pijlers is van ons plan, willen wij als werkgroep graag met de gemeente in overleg om te kijken in hoeverre aansluiting van de Schuilenburgerweg binnen het huidige bestemmingsplan mogelijk is. Wij zullen daarover in het komende gesprek concrete en uitvoerbare voorstellen doen. Bij deze willen we dan ook de gemeente uitdagen om voorstellen te maken wat er minimaal nodig is om de Schuilenburgerweg open te houden. Als dit in het huidige bestemmingsplan niet realiseerbaar is. Dan eveneens als voor de Ommerweg; als er meer inzichten zijn over de verkeersstromen, wel omkeerbaar is.
 
Reggeweg
Het is in ieders belang dat Ben&Jerry beter bereikbaar wordt, zeker vanuit het zuiden waar immers 75% van het aanvoer/uitvoer vandaan komt.Uit de toelichting van vrijdag is gebleken dat de weg wordt aangelegd tot aan Koetshuisstraat, wij zijn blij met deze verlenging en pleiten ervoor om de laatste 200m (tot aan Duivecatelaan) ook aan te leggen.Daarnaast zouden we als werkgroep graag zien dat eventuele aanbestedingsvoordelen worden gebruikt om de huidige geluidsoverlast bij bewoners te verminderen. Bijvoorbeeld door het verwijderen van de drempels die momenteel de overlast veroorzaken.
 
Kasteelstraat
Met de versoberingen van de Kasteelstraat heeft de werkgroep geen problemen. We gaan er echter wel vanuit dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid zal nemen om de veiligheid hier te waarborgen. Daarnaast gaat de werkgroep er vanuit dat het Sportpark van beide zijden toegankelijk is en de entree naar de parkeerplaats wordt aangepast.
 
De wethouder heeft ons in het verleden toegezegd dat wij als werkgroep een volwaardig gesprekspartner zijn. Wij waren daarom verrast dat onze bijdrage aan de oproep uit het coalitieakkoord ‘samen aan zet’ niet inhoudelijk is beoordeeld. Als volwaardige gesprekspartner gaan wij er van uit dat de komende gesprekken in volledige transparantie zullen plaats vinden. Uit eerdere ervaring met de vv Hellendoorn. Hebben eerder gezamenlijk de gemeente Hellendoorn en de vv Hellendoorn in constructief overleg, prima plannen gemaakt. Volgens dit concept willen wij als werkgroep ook graag opereren met de wethouder en de verantwoordelijke ambtenaren.
 
Namens de werkgroep “BurgerparticipatieNZV NU”.

 

 

 ____________________________________________________________________________

Alternatief plan Noordzuidverbinding Hellendoorn

 

De werkgroep Burgerparticipatie Verbetering Noordzuidverbinding Nu heeft een alternatief plan gepresenteerd aan aanwonenden, politieke bestuurders, ondernemers en verenigingen voor de rondweg om Hellendoorn. Klik hier voor dit plan.

 

Verantwoordelijk wethouder Beintema heeft het plan van de werkgroep in ontvangst genomen en aangegeven dat het nu zijn dure plicht is om met de creatieve gedachten aan de slag te gaan. Samen aan zet! De gemeente gaat nu het plan doorrekenen en komt eind september met de concept begroting. Beintema heeft de DorpsRaad toegezegd begin oktober terug te komen in Hellendoorn om een toelichting te geven op wat de gemeente met het alternatieve plan heeft gedaan.

 

Reacties op het alternatieve plan Noordzuidverbinding kunnen worden gericht aan Gerard ter Horst, voorzitter van de werkgroep Burgerparticipatie Verbetering Noordzuidverbinding Nu (gerardterhorst@online.nl).

 

Nb.

- In bijlage 2 van het alternatieve plan wordt De Höfte vermeld. Hier wordt wijkvereniging De Höfte bedoeld.

- In bijlage 2 van het alternatieve plan wordt onder met medewerking van Dolf Maris voor verkeerskundig advies, Dolf Maris junior bedoeld.

 

 

 

Jaarvergadering DorpsRaad Hellendoorn - 6 mei 2014 in 't Noaberhuus

 

1

Opening en mededelingen

2

Vaststellen agenda

3

Notulen jaarvergadering 2013

4

Jaarverslag secretaris - Silvia Dijk-Horenberg

5

Financieel jaarverslag penningmeester - Han Scholten

6

Woonservicegebied Hellendoorn – Cees Smale

7

Versterking ’t Noaberhuus – Teun Heuver

 

Pauze

8

Dorpsbudget – Henk Koster

9

Rondvraag

10

Sluiting

 

 

 

_______________________________________

 

 

DorpsRaad houd bijeenkomst over besteding dorpsbudget  

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het subsidiebeleid gewijzigd. De DorpsRaad Hellendoorn krijgt dan jaarlijks de beschikking over een bedrag van € 22.785. De vraag is op elke wijze dit bedrag, ten behoeve van de leefbaarheid van het dorp kan worden ingezet.  De DorpsRaad organiseert daarom op dinsdag 14 januari om 19.30 uur een bijeenkomst in ’t Noaberhuus te Hellendoorn.  

Om de gemeenschapszin in wijken en buurten te bevorderen heeft de gemeente jaren geleden besloten om hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. Jaarlijks ontving de DorpsRaad ruim € 6000 van de gemeente. Dit bedrag werd rechtstreeks doorgesluisd  naar de actieve wijk verenigingen in het dorp Hellendoorn. Daarnaast ontving de DorpsRaad jaarlijks voor haar organisatiekosten van de gemeente € 800. In het kader van de bezuinigingen heeft de gemeente besloten om deze beide subsidies af te schaften. Hiervoor in de plaats komt nu het zogenaamde dorpsbudget, dat door de DorpsRaad zal worden beheerd.  Dat betekent dat de DorpsRaad meer werk en verantwoordelijkheden krijgt, maar ook meer geld.  De DorpsRaad wil graag met de wijkvertegenwoordigers en belangstellenden uit het dorp in gesprek over de aanpak en de wijze waarop het dorpsbudget het beste  kan worden  besteed. Daarom nodigt  de DorpsRaad wijkvertegenwoordigers en belangstellenden  uit op dinsdagavond  de 14e januari  in ‘t ‘Noaberhuus aan de Dorpsstaat 15 te Hellendoorn. 

 

De DorpsRaad wordt bij het ontwikkelen van criteria voor de verdeling van het dorpsbudget ondersteund door Arcon. Arcon is een zelfstandige opererende stichting die veel ervaring  heeft op dit terrein. Voor deze informatieavond is de directeur van Arcon, Maarten Witteveen uitgenodigd. Arcon zal op basis van de huidige informatie een fotoshoot geven van het dorp. De DorpsRaad verwacht dat dit een goede aanzet kan zijn voor het ontwikkelen van een visie met betrekking tot de vraag wat belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp in de nabije toekomst, bijvoorbeeld in het jaar 2025. Uw bijdrage bij het ontwikkelen van deze visie wordt zeer op prijs gesteld . De DorpsRaad hoopt dan ook op een goede opkomst. In ieder geval staat vanaf 19.15 uur de koffie klaar in 't Noaberhuus.