Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Jaar 2013

 

Dorpsbudget

 

Gezocht: leden voor de commissie Dorpsbudget

Vanaf 2014 wordt de DorpsRaad Hellendoorn beheerder van het Dorpsbudget. Inwoners uit het dorp Hellendoorn die een activiteit in het dorp willen organiseren ten behoeve van de leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur of educatie, kunnen hierop een beroep doen.

Voor het beoordelen van deze aanvragen wil de DorpsRaad een commissie Dorpsbudget instellen. Voor de bemensing van deze commissie zijn wij op zoek naar enthousiaste inwoners uit het dorp. Voorwaarde is dat je onafhankelijk bent en niet betrokken bent bij de organisatie van activiteiten in het dorp. We willen belangenverstrengeling voorkomen. Laat via de mail je interesse blijken: dorpsraad.hellendoorn@gmail.com 

 _______________________________________________________________________________________

 

Hellendoorn is dik tevreden

Dit kun je concluderen uit het leefbaarheidsonderzoek dat de gemeente Hellendoorn heeft laten uitvoeren. 

 

 

____________________________________________________________________________________________

  

 

Kom op zaterdag 23 november 2013 naar de ‘Lang zult u wonen’-markt

van 10.00 - 16.00 uur in Nijverdal in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Kijk voor meer informatie op: www.langzultuwonen.nl/hellendoorn 

 

       

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Inspraak DorpsRaad m.b.t. brief college d.d. 26 september 2013

over de fasering en financiering Noordzuidverbinding

 

Hellendoorn,  7 oktober 2010

 

Geachte aanwezigen,

In de  kadernota  is een korting opgenomen op de begroting  van de Noord-zuidverbinding  van 250.000 euro per jaar  op de begroting van de Noord-Zuidverbinding door de aanleg  uit te stellen tot  2020.

Op maandag 10 juni van dit jaar hebben wij  hier in de raadszaal, mede  namens de betrokken partijen  onze reactie gegeven. In de notitie “beloofd is beloofd” hebben we dit  aangegeven dat we dit een slechte keuze vinden voor de leefbaarheid van het dorp Hellendoorn.

U als leden van de Gemeenteraad van Hellendoorn, heeft op 26 september een brief ontvangen van het College. Deze brief gaat over de financiering en fasering van de Noord-Zuidverbinding.  Vorige week  woensdag 2 oktober heeft wethouder Beintema namens het College aan de DorpsRaad daar een toelichting op gegeven. In het kort komt het er op neer, dat het College  nog hoopt op een bijdrage van de Provincie. Eind oktober verwachten zij daar duidelijkheid over te verkrijgen. Wanneer het antwoord neen is, geen geld uit Zwolle, dan stelt het College voor om alleen de rotonde bij de Ola aan te leggen. Deze keuze wordt gemaakt  omdat aan de ijsfabriek toezeggingen zijn gedaan. Zoals we al eerder hebben gezegd vinden wij dat prima, maar er zijn ook toezeggingen gedaan aan de voetbalvereniging Hellendoorn  en diverse aanwonenden van het tracé aan de Ommerweg, de Schuilenburgerweg, de Kasteelstraat en de Ninaberlaan.   

Graag wijzen wij u op een  andere mogelijkheid die het College in deze brief noemt.  Dat is dat de raad, bij de behandeling van de begroting,  110.000 euro vrij maakt.  Met dit geld en het geld wat overblijft van de knelpuntenpot van 3,15 miljoen is er dan 8 miljoen beschikbaar. Dat is voldoende om de rondweg om Hellendoorn aan de noordzijde wel al aan te leggen.

Wij als belanghebbende partijen uit het dorp Hellendoorn doen een dringend beroep op u om deze ruimte in deze begroting te creëren, zodat de plannen niet weer voor 5 jaar in de bekende koelkast worden gezet.

Ten slotte

In onze eerste reactie hebben we al aangegeven dat juist in “crisistijd”de overheid moet investeren. Dat is goed voor de  economie en werkgelegenheid. Door honger naar werk, is het zeer reëel  dat de  aanbesteding positief kan uitvallen ten gunste van het gemeenschapsgeld. In de toekomst wordt het aanleggen van de rondweg bij een aantrekkende economie weer duurder en daarin voorziet de begroting nu niet.

Raad en College wij hopen met u op geld uit Zwolle, zo niet dan rekenen wij op u als Raad.

Gerard Mensink, voorzitter DorpsRaad Hellendoorn

 

_________________________________________________________________

 

Aan het College van B&W en de Gemeenteraad 
Gemeente Hellendoorn
Postbus 200
7440 AE NIJVERDAL


Hellendoorn, 9 september 2013

Betreft: uw reactie op Beloofd is beloofd, kenmerk 13uit08679


Geacht College en Raad,

Zoals u weet hecht de DorpsRaad Hellendoorn een groot belang aan de zo spoedig mogelijke aanleg van de rondweg om Hellendoorn, de Noordzuidverbinding. De procedure rond de aanleg wordt door de DorpsRaad dan ook nauwkeurig gevolgd. De DorpsRaad heeft teleurgesteld gereageerd op het voorstel in de kadernota 2014 om de aanleg van de rondweg deels tien jaar uit te stellen. In juni heeft de DorpsRaad gevraagd om nog eens uit te leggen hoe uitstel jaarlijks 250.000 euro aan bezuiniging kan opleveren. Uw college heeft deze vraag beantwoord in een brief van 23 juli 2013, waarvoor dank.

De uitleg in de genoemde brief overtuigt de DorpsRaad echter niet. Naar onze mening worden slechts de voordelen genoemd van uitstel en niet de nadelen. U wekt in uw brief de indruk dat door te sparen jaarlijks gemiddeld 250.000 euro kan worden bespaard en dat door dit rentevoordeel in totaal 2,5 miljoen euro minder nodig is (zie onze berekening in de bijlage). Bedacht moet worden dat de rente economisch geen voordeel is maar een vergoeding voor geldontwaarding, inflatie. De kosten van aanleg van de rondweg zijn over tien jaar ook gestegen door inflatie. Als u dan vasthoudt aan het door de Raad vastgestelde budget komt u niet uit: voor 16,1 miljoen euro kan over tien jaar niet dezelfde weg worden aangelegd als nu in 2013. Economisch gezien kan uitstel zelfs tot nadeel leiden indien dezelfde rondweg over tien jaren wordt gewenst en de inflatie hoger is geweest dan de opgebouwde rente. Niemand kan in de toekomst kijken, maar wat we wel weten is dat er in de huidige tijd relatief goedkoop kan worden aanbesteed en dat het een stimulans is voor de werkgelegenheid om de rondweg nu aan te leggen. De DorpsRaad wil u dan ook wijzen op noodzaak om de rondweg volgens de toegezegde planning, `beloofd is beloofd`, uit te voeren.

De DorpsRaad wil graag constructief meedenken en is bereid om indien gewenst samen met de gemeente op te trekken en contact te zoeken met de provincie om een stukje (co)financiering te zoeken. Zij stelt het op prijs om van u te horen òf en hoe de DorpsRaad u daarin kan steunen. 
De DorpsRaad is benieuwd naar uw reactie op het cijfervoorbeeld in de bijlage en het antwoord op de vraag of er eigenlijk wel wordt bezuinigd door de rondweg uit te stellen.


Hoogachtend,


G. Mensink                                                            J. Scholten
Voorzitter DorpsRaad Hellendoorn                  Penningmeester DorpsRaad Hellendoorn

 


Bijlage cijfervoorbeeld behorende bij brief DorpsRaad d.d. 9 september 2013

In dit cijfervoorbeeld wordt geprobeerd de gedachtegang van de Gemeente te volgen. Het voorbeeld bevat aannames. Er wordt vanuit gegaan dat een deel van het budget van 16,1 miljoen euro voor de Noordzuidverbinding in 2013 al is uitgegeven of binnenkort wordt uitgegeven. Dit zijn betalingen in verband met de toegezegde aanpassingen bij de Ola en Ten Cate en voor grondaankopen.

Stel dat een uitgave van 10 miljoen euro daadwerkelijk tien jaar kan worden uitgesteld. De berekening van de gemeente lijkt dan als volgt te hebben plaatsgevonden:

Indien de gemeente in 2013 een bedrag van 7,5 miljoen op de spaarrekening zet groeit dat bedrag met ongeveer 3% rente op rente vanzelf uit tot de 10 miljoen over tien jaar. De stelling van de DorpsRaad is dat over tien jaar voor 10 miljoen, door geldontwaarding, niet hetzelfde gekocht kan worden als in 2013. Meer voor de hand ligt dat de aanbesteding van hetzelfde werk dan bij de huidige inflatie zo’n 12,9 miljoen gaat kosten (inflatie 2,9%). Het nadeel van uitstel is dan groter (2,9 miljoen euro) dan er aan baten/bezuinigingen wordt begroot (2,5 miljoen euro).

 

 

______________________________________________________________________

 Ideeenwedstrijd Waterschap Regge en Dinkel

 

 

Ideeënwedstrijd Waterschap Regge en Dinkel pg 2Ideeënwedstrijd Waterschap Regge en Dinkel

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Petitie  24 juni 2013

Op maandag 10 juni hebben we, als belangengroep,  gebruik gemaakt van het inspreekrecht. We hebben met de reactie “beloofd is beloofd” onze mening kenbaar gemaakt op de bezuinigingsvoorstellen van College aan de Raad over de Noord-Zuiverbinding Hellendoorn- Hulsen zoals die beschreven staan in de kadernota.

Op donderdag 13 juni hebben de fractie hun mening gegeven op deze nota en verhelderende vragen gesteld. Het College van B. en W. heeft bij monde van wethouder Beintema, op die avond  een toelichting gegeven op de bezuiniging op de Noord-Zuidverbinding. Met deze petitie”beloofd is beloofd deel 2 reageren wij”weer op de uitleg van het College. Inmiddels is onze belangengroep uitgebreid met de bewoners van de Reggeweg en Ninaberlaan
 
 
'Beloofd is beloofd deel 2'
 
Geacht College van B en W en
leden van de Raad van de
Gemeente Hellendoorn,
 
Hoogst verbaasd zijn we over de uitleg die wethouder Beintema gaf namens het College van B en W van de Gemeente Hellendoorn over de bezuinigingen op de Noord- Zuidverbinding tracé Hellendoorn-Hulsen. Namelijk dat een deel van het tracé nog wordt uitgesteld tot 2021/2022. Hoogst verbaasd zijn we omdat de wethouder 2 maanden geleden tijdens het overleg over de aansluiting van het dorp nog heeft verklaard dat de aanleg zeker doorging en dat het geld “op de plank lag”.
 
In een nota aan de leden van de Raad schrijft het College dat “we willen werken op basis van vertrouwen”. Hoe zou u zich als aanwonende/gebruiker van de huidige wegen voelen? Volgens de wethouder is er nog wel 3,5 miljoen beschikbaar voor knelpunten. Hierbij wordt met name de Ola genoemd omdat aan dit bedrijf toezeggingen zijn gedaan. Dat vinden wij op zich correct, maar aan de belanghebbenden, aanwonenden en inwoners van het dorp Hellendoorn zijn ook toezeggingen gedaan. Of tellen de aanwonenden en inwoners nu niet meer mee! Geheel onduidelijk blijft ook welke knelpunten er nog meer zijn waar wel al geld voor beschikbaar is? Met deze onduidelijkheid wordt ons reageren of meedenken onmogelijk gemaakt.
 
Verder verwacht het College geld binnen te halen via de provincie. Maar hoe groot is de kans op het binnenhalen van deze gelden en wat nu als dat niet lukt? Leidt uitstel dan niet tot afstel?    Wij weten het niet!!
En hoe zit het met de 5 miljoen van de 16,2 miljoen die inmiddels al wel is uitgegeven, is dat dan geen weggegooid geld?
 
Over de noodzaak van de Noord-Zuid is al veel en langdurig ( 20 jaar) gepraat. Maar misschien is goed om nog weer in herinnering te brengen waar het om gaat. Het gaat om een goede verbinding te maken tussen Noord(Ommen) en Zuid (Rijssen). Straks als de tunnel gereed is, zal het verkeer niet meer via de Smidsweg, Joncheerlaan, Ninaberlaan rijden, maar over de Boersingel, Van Sternbachlaan over Reggeweg Kasteelstraat Schuilenburgerweg, Ommerweg.
 
Tot op de dag van vandaag rijden er iedere dag 8.500 voertuigen over een te smalle weg, grotendeels zonder fietspaden, waaronder veel zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer. Voor aanwonenden die op enkele meters van deze weg wonen erg bezwaarlijk, denkende aan lawaai, fijnstof en veiligheid. De gevolgen van uitstel zijn voor de verkeersveiligheid van de diverse woonwijken zo ook de nieuwe wijk Hellendoorn-Noord zeer ernstig.
Winkels, scholen en sportaccommodaties liggen allemaal in het dorp. Dat houdt in dat dagelijks tientallen, zo niet honderden fietsende Hellendoorners de gevaarlijke oversteken moeten maken. Zo worden dagelijks bij het kruispunt De Tonne de gekste capriolen uitgehaald om veilig de overkant te bereiken. Iedere dag steken kinderen de Ommerweg en Schuilenburgerweg over vele met maar ook vele zonder brigadiers.
 
We praten hier wel over de N 347. Gelukkig zijn er tot dusver nog geen ernstige  ongelukken gebeurd, maar bijna-ongelukken des te meer. 
College en Raad, u beslist over onze veiligheid, wij vragen u, maak een verstandige keuze. Wij als Hellendoorners, aanwonenden en gebruikers van bedoelde wegen staan open voor overleg. Praten willen we altijd, echter niet meer over uit/af/stel!!
 
En we willen niet zeuren,maar… 
in 2001 is beloofd dat het in 2007
in 2005 is beloofd dat het in 2010
in 2010 is beloofd dat het in 2015
in 2012 is beloofd dat gestart wordt in 2014 klaar in 2016
  
Kortom: Beloofd is beloofd.
 
Namens:
DorpsRaad Hellendoorn
Voetbalvereniging Hellendoorn
Bewoners Ommerweg
Bewoners Schuilenburgerweg
Bewoners Kasteelstraat Zuid
Bewoners kasteelstraat Noord
Bewoners Reggeweg
Bewoners Ninaberlaan

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inspraak DorpsRaad maandag 10 juni 2013                       Subsidiekader vrijwilligersorganisaties

Geachte commissieleden,
Op woensdag 29 mei jl. is de DorpsRaad geïnformeerd over uw denkrichting voor wat betreft de subsidie per kern voor leefbaarheid, maatschappelijke ontwikkeling, cultuur en educatie. Vorige week maandag ontvingen we de uitgebreide nota. Vanavond behandelt u dit voorstel al in uw commissie. Als vrijwillige belangenbehartigers namens het dorp Hellendoorn geeft dit ons te weinig tijd  om de gevolgen van uw voorstel goed te kunnen overzien en een gefundeerd oordeel te kunnen vormen. Bij eerste lezing zien we interessante voorstellen maar tegelijkertijd hebben we het gevoel dat de nota nog een  onvoldragen stuk is en kunnen niet goed overzien zien wat er allemaal op ons af komt. 
Van meedenken meepraten of gehoord worden is geen sprake geweest. Dit terwijl u van plan bent een aanzienlijke taak af te stoten richting de DorpsRaad. Om onze mening kenbaar te maken, zijn wij nu genoodzaakt gebruik te maken van deze inspraakmogelijkheid.  Eigenlijk zijn wij gewoon nog niet in staat om te zeggen of we [positief of negatief tegenover het voorgestelde subsidiebeleid staan.
Zoals het Rijk de taken over de schutting gooit naar de gemeente, gooit u het verder over de schutting naar de DorpsRaad. U geeft daarvoor aan dat u hiermee de bureaucratisering voor de organisaties tegengaat en dat u hiervoor niet meer de ambtelijke capaciteit hebt. Of de DorpsRaad hierin deskundig is en over voldoende menskracht beschikt, vraagt u zich niet af.
Met uw uitgangspunten van modern en minder bureaucratie het nieuwe subsidiekader vorm te geven, kunnen wij instemmen. Echter het benutten van de kracht van de samenleving komt in dit stuk niet uit de verf; u gaat uw taken overdragen aan de DorpsRaad op basis van belonen en straffen.  
Als de DorpsRaad met de andere gesubsidieerde organisaties in het dorp komt tot een meerjarig plan, dan ontvangen wij een waarderingssubsidie. Lukt het niet om tot dit gezamenlijke plan te komen, dan volgt er een strafkorting van 10%.
Om de nieuwe subsidiestructuur te bekostigen, worden diverse budgetten samengevoegd. Dit houdt ook in dat een aantal individuele organisaties geen subsidie meer van de gemeente krijgen, waaronder de DorpsRaad zelf . Kortom u legt het werk wel bij de DorpsRaad neer, maar het geld om als belangenbehartiger te kunnen fungeren wordt niet meegegeven. Moeten wij straks zelf beslissen hoeveel subsidie de DorpsRaad moet krijgen? En hoe wordt voorzien in een organisatie die zich bij de DorpsRaad komt melden omdat die van mening is dat er te weinig subsidie wordt toegekend?
En dan moeten we opeens de werkwijze conform de Dop’s en Bop’s doorvoeren, terwijl enkele jaren geleden het dorp Hellendoorn hiervoor nog  te groot werd bevonden. Enige motivering hiervoor ontbreekt geheel.
Kortom in uw voorstel wordt de DorpsRaad een soort verlengstuk van de gemeente, dat kan kansen bieden maar voorlopig hebben wij ook nog heel veel vragen.
DorpsRaad Hellendoorn

 

NB. Dit subsidiekader vrijwilligersorganisaties wordt donderdag 13 juni om 20.00 uur als agendapunt 14 in de gezamenlijke vergadering  behandeld.

raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-ABZM/2013/13-juni/19:00 

 

 

 ______________________________________________________________________

 

 

 

 

Inspraak in commissie grondgebied 10-6-2013

 

'Beloofd is beloofd, deel 1'

Namens:

DorpsRaad Hellendoorn
Voetbalvereniging Hellendoorn
bewoners Kasteelstraat Zuid
bewoners Kasteelstraat Noord
bewoners Schuilenburgerweg (kom)
 
Betreft : voorstel van het College van B&W aan de raad voor uitstel aanleg rondweg om Hulsen en Hellendoorn in 2014
 
Hellendoorn, 10 juni 2013.
 
Geachte voorzitter,College van B&W, leden van de commissie ABZM, Samenlevingszaken en
Grondgebied
 
Geachte aanwezigen,
 
Beloofd is beloofd!
 
Vol trots melde vorig jaar het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hellendoorn dat met de aanleg van de weg om Hulsen en Hellendoorn gestart zou worden in 2014. Nu een jaar later stelt u voor om de aanleg uit te stellen. Hoe moeten we dit rijmen met een van de uitgangspunten zoals u in uw nota schrijft aan de leden van de raad op bladzijde 4, “we willen daarbij werken op basis van vertrouwen”. Hoe denkt u dat nu ons vertrouwen in u is. Het gaat niet om een kleinigheid, maar om de veiligheid en leefbaarheid voor het dorp Hellendoorn.   De leefbaarheid voor de aanwonenden van de Ninaberlaan, de Reggeweg, de Kasteelstraat, de Schuilenburgerweg en de Ommerweg. We denken daarbij vooral aan de geluidoverlast en aan de problematiek van fijnstof. Maar we denken ook aan de veiligheid op de genoemde wegen en de vele gebruikers ervan  zoals  de leden en jeugdleden van de voetbalvereniging Hellendoorn. In het seizoen 2013-2014 komen er weer 5 jeugdelftallen bij, deze zullen op de zaterdag aan de overkant van de weg moeten spelen. Gelukkig zijn er nog geen ernstige ongevallen gebeurd. Laten we hopen dat het zo blijft, want de cijfers van het aantal voertuigen die gebruik maken van het tracé lopen op tot 8 en half duizend per etmaal.
 
Zoals we reeds opmerkten beloofd is beloofd. In 2001 is door uw gemeenteraad besloten om in 2007 een rondweg aan te leggen om Hellendoorn heen. In 2005 is dit al een keer uitgesteld tot 2010. Nu stelt u voor het weer op te schuiven en de Noord-Zuidverbinding te koppelen aan extra geld van de provincie. Erg jammer vinden wij het, dat we hierover geen bericht van u hebt ontvangen maar dit  moesten lezen in de krant. Jammer omdat  de contacten met u en uw vertegenwoordigers(lees ambtenaren) de afgelopen tijd juist zo open en constructief waren.
 
Geachte leden van de raad we begrijpen dat u voor een moeilijke keuze staat. Maar vooraanstaande economen zeggen dat juist in crisistijd de overheid moet investeren. U bent het  die de economie weer op gang kunt brengen. Het is goed voor de werkgelegenheid en
vaak gunstig voor de prijs. De plannen zijn klaar, de voorbereidingen zijn reeds gestart.  Het geld , de 16,2 miljoen voor het project, is reeds gereserveerd. Kortom iedereen kan aan het werk. Het gaat om een goed doel, namelijk om de veiligheid en leefbaarheid voor veel inwoners van het dorp Hellendoorn. Gemeenteraad van Hellendoorn aan u is de keus, maar wij zeggen beloofd is beloofd!
 
Tot slot hebben we 2 vragen:
1.     We snappen niet hoe uitstel tot een structurele bezuiniging van 250.000 euro per jaar kan leiden, kunt u ons dat uitleggen?
2.     Wat gebeurt er als de provincie geen geld wil bijleggen?
 
 
Met vriendelijk groeten namens genoemde vertegenwoordigers
 
Gerard Mensink
 
Nb. Het raadvoorstel wordt donderdagavond 13 juni om 20.00 uur behandeld als agendapunt 12
 
 raad.hellendoorn.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-ABZM/2013/13-juni/19:00
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Inloopbijeenkomst voorontwerpbestemmingsplan Hellendoorn dorp 2013

De inloopbijeenkomst is gepland op maandag 13 mei 2013 tussen 17.00 en 19.30 uur in restaurant/zalencenturm In de Tonne, Dorpsstraat 66 te Hellendoorn.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u een toelichting krijgen over het bestemmingsplan.

 

Kijk voor meer informatie op www.hellendoorn.nl

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Smeedijzerenhek rondom Koningslinde, met dank aan d'Oale Smederië!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats Koningslinde 5-3-2013

 

 

 

 

De Koningslinde wordt in de groenstrook aan de Kerkekampstraat tussen de Hofsteestraat en Wemekampstraat gepland. Deze plek is in overleg met de gemeente bepaald.

 

 

 

 

 

 

Koningslinde

 

 

Denk mee over de locatie waar de Koningslinde, ter ere van de troonswisseling, in het dorp Hellendoorn geplaatst kan worden. Geef locaties uiterlijk 28 februari 2013 aan de DorpsRaad door.

 

Het is inmiddels traditie om bij een troonswisseling in elke gemeente een lindeboom te planten. Zo zijn er Wilhelminabomen uit 1898, Julianabomen uit 1948 en Beatrixbomen uit 1980. Daar komen nu Willem-Alexanderbomen bij.

 

De gemeente Hellendoorn stelt de lindebomen ter beschikking en vraagt de dorpen en kernen mee te denken over een geschikte locatie. De Smederie is gevraagd het sierhek te smeden, dat om de boom wordt geplaatst.

 

Graag jullie ideeën! 

 

 _____________________________________________________________________________

 

Inspraak commissie grondgebied 16-01-2013 over het woningbouwprogramma

 

 

Geachte leden van de commissie grondgebied en wethouders (agenda pt. 5)

 

 
 

 

Mijn naam is Han Scholten. Ik wil graag namens de DorpsRaad Hellendoorn inspreken naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen in het woningbouwprogramma van de Gemeente Hellendoorn. Het college van B&W stelt voor om bij volgende bestemmingsplanwijzigingen de woonbestemmingen in fase 2B en fase 3 van Hellendoorn Noord in te trekken.

 

 
 

 

Omdat met het voorgestelde schrappen van woningbouw achter Dorpsstraat 19 t/m 27 ook nauwelijks inbreidingsmogelijkheden overblijven zou dat het dorp vanaf 2015 feitelijk op slot zetten. In het bestemmingsplan van 2006 is de woningbouw van Fase 2B en Fase 3 juist opgenomen om de continuïteit van de woningbouwproductie te waarborgen. De DorpsRaad vraagt daarom op dit moment geen overhaaste beslissingen te nemen.

 

 
 

 

Het College voert twee argumenten aan om de bestemmingsplancapaciteit drastisch te verminderen. Ten eerste de veranderde demografische ontwikkelingen. De demografische verwachtingen echter kunnen vergeleken met de verwachtingen die ten grondslag liggen aan het bestemmingsplan van 2006 niet zo dramatisch zijn gedaald dat ze rechtvaardigen om zes jaar later 160 tot 200 woningen in de ijskast te zetten.

 

 

 

De vraag van de DorpsRaad is of dit voorstel is gebaseerd op geactualiseerd onderzoek naar de demografische verwachtingen voor specifiek dorp Hellendoorn?

 

 
 

 

Het tweede argument om dit plan te verdedigen is de economische situatie. Natuurlijk, we zitten inmiddels in economisch zwaar weer maar dat heeft ook met de (grond)prijzen te maken en met de financierbaarheid van woningen door de banken.

 

 

 

De vraag van de DorpsRaad is of nader onderzoek is gedaan naar de woningbehoefte in specifiek dorp Hellendoorn in het geval de (grond)prijzen substantieel dalen?

 

 

 

De gemeente neemt dan misschien verlies maar altijd minder dan wanneer de woonbestemming er helemaal af gaat.

 

 
 

 

Kortom, zet ons Dorp niet op slot en laat ruimte voor uitbreiding voor het geval betere economische tijden aanbreken die er volgens economische wetten echt wel weer gaan komen, wellicht met meer realistische grondprijzen. Het zou jammer zijn als er straks bij aantrekkende vraag opnieuw tijdrovende en kostbare bestemmingsplanprocedures nodig zouden zijn om woningbouw in Hellendoorn Noord fase 2B en fase 3 te realiseren.

 

 

 

Woningbouw is vereist om op termijn het voorzieningenniveau en daarmee de leefbaarheid in het dorp op peil te houden.

 

 
 

 

DorpsRaad Hellendoorn, 16 januari 2013

 

 

 

Inspraakreactie Commissie Grondgebied