Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

2012

Dinsdag 20 november inloopbijeenkomst bestemmingsplan Noordzuidverbinding

 

Op dinsdag 20 november 2012 is er tussen 16.45 en 20.00 uur in 't Noaberhuus een inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan om de Noordzuidverbinding (traject Hellendoorn-Hulsen) aan te kunnen leggen.

 

Om 17.00 en om 19.00 uur wordt er een presentatie gegeven over het bestemmingsplan.

 

Op deze avond kunt u het voorontwerp bestemmingsplan inzien en er vragen over stellen aan medewerkers van de gemeente. Het plan omvat het traject van de Noordzuidverbinding Hellendoorn-Hulsen tussen de Helmkruidlaan en de Schuilenburgerweg. Dit traject is een deel van de totale Noord-zuidverbinding die loopt vanaf de N35 tot de Ommerweg.

 

Aan de zuidkant zal de weg aansluiten op de Baron van Sternbachlaan. Het noordelijke gedeelte van de Noord-zuidverbinding (Schuilenburgerweg-Ommerweg) is al geregeld in het bestemmingsplan Hellendoorn-Noord.

Lees meer

 

 

 

 

 

EEN EIGEN HUIS IN HELLENDOORN NOORD?

Samen bouwen maakt dromen eerder waar.

 

Wil je voor het eerst een eigen woning bouwen? Of wil je eindelijk een huis bouwen naar eigen smaak en behoefte? En dan ook nog betaalbaar?

Dan is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap misschien de oplossing voor jou. Kom dan naar de info-avond op 16 oktober 2012 in het Noaberhuus in Hellendoorn. Start om 20.00 uur.

 

Wat is het?

Bij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vormen aanstaande kopers samen een vereniging. Samen treden ze in die vereniging op als opdrachtgevers voor de bouw van de woningen. Zij besluiten samen wie de architect wordt en welke aannemer de woningen mag bouwen. Zo hebben ze de meeste invloed op de bouw, de indeling en de grootte van de woning. In ieder geval krijg je meer waar voor je geld. En vooral: zo kun je goedkoper de bouw realiseren.

Wel moet je je houden aan de voorwaarden die binnen het CPO gezamenlijk zijn afgesproken.

De vereniging van kopers laten zich –in ieder geval tot de start van de bouw- begeleiden door een professioneel bureau. Dat zou b.v. de Woningstichting Hellendoorn kunnen zijn.

.

Bij voldoende belangstelling reserveert de gemeente Hellendoorn in Hellendoorn Noord een aantal kavels voor bouwen in CPO.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor

- mensen die voor het eerst een eigen woning willen kopen.

- met een sociaal economische binding met Hellendoorn dorp

- die ingeschreven staan op de gemeentelijke registratielijst voor gegadigden voor een kavel in Hellendoorn Noord. (Als je dat nog niet gedaan hebt, alsnog zo gauw mogelijk doen! Contact opnemen met de balie Bouwen en milieu van de gemeente (0548-630213)

-

Starterslening.

Een deel van de financiering van de woning kan misschien kan nog voordeliger door het afsluiten van een starterslening. Die worden tot op heden nog door de gemeente verstrekt. Maar het is niet zeker dat die regeling wel blijvend is. Dus daar houden we nog even een slag om de arm.

 

Meer weten?

Samen met de gemeente Hellendoorn organiseert de DorpsRaad Hellendoorn een bijeenkomst waar je alles te weten kunt komen over de ins en outs van het CPO.

Een medewerkster van de gemeente, Marjolein van Sermondt zal ingaan op de mogelijkheden, de voordelen en de nadelen van zo’n CPO. We hopen daar ook een

paar mensen aan het woord te laten die aan een vorig project ( de Heemtuin en/of Daarle) hebben meegedaan en intussen al in hun eigen CPO woning wonen.

 

Opgeven?

Als je geïnteresseerd bent in deze info-avond verzoeken we je van tevoren op te geven, zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.

Opgave kan tot 9 oktober via dorpsraad.hellendoorn@gmail.com onder vermelding van “CPO” en het aantal personen waarmee je denkt te komen.

 

 

Uiteraard verplicht je komst naar deze avond tot niets. Pas daarna beslis je of je met het CPO verder wilt gaan en met wie.

 

juli 2012

Uit de DorpsRaadsvergadering van 3 juli.

Op deze vergadering is er uitgebreid overleg geweest tussen de DorpsRaad en de Ondernemersvereniging “ondernemend Hellendoorn”. Over en weer is uitgelegd wat de beide clubs als hun taak zien. Daarnaast is vooral gekeken hoe we elkaar kunnen steunen in zaken die voor het dorp van belang zijn. Afgesproken is dat de beide clubs elkaar hun agenda’s zullen toesturen, zodat er snel op actuele onderwerpen kan worden ingesprongen. Daarnaast is er het plan om één à tweemaal per jaar met elkaar te overleggen.

 

Voor een ander punt vragen we speciale aandacht:

GOEDKOPE WONINGEN VOOR STARTERS IN HELLENDOORN-NOORD?

DorpsRaad Hellendoorn organiseert info-avond overCollectief Particulier Opdrachtgeverschap.

 

Zelfs in een tijd van dalende huizenprijzen valt het nog niet mee om voor het eerst een eigen woning te laten bouwen. Om die mensen die dat toch zouden willen èn om de voortgang van de bouw in Hellendoorn-Noord te bevorderen heeft de DorpsRaad Hellendoorn besloten een avond te organiseren over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. (CPO). Dat moet het voor koopstarters makkelijker maken een betaalbare woning te bouwen. Uitgangspunt is dat een aantal kopers van de grond samen overleggen en optreden als een vereniging. Die treedt op als opdrachtgever, besluit zelf welke architect en welke aannemer de opdracht krijgen. In ieder geval tot aan de start van de bouw wordt de vereniging begeleid door een professioneel bureau.

Als de vereniging op grond van de gemeente wil bouwen moeten wel alle leden ingeschreven zijn.

De DorpsRaad wil in oktober, samen met de gemeente, een avond organiseren waar eventuele kopers informatie krijgen over de ins en outs van het CPO en de voordelen ervan. Ook zal daar duidelijk worden aan welke voorwaarden je als koper moet voldoen.

 

De DorpsRaad verzoekt de aangesloten wijkverenigingen en andere in het dorp Hellendoorn werkzame verenigingen hun leden alvast op deze info-avond te attenderen. In september zal verdere info volgen.

 

 

 

 

april 2012

Op de jaarvergadering van begin april zijn de leden accoord gegaan met de benoeming van Gerard Mensink als voorzitter van de DorpsRaad en met de benoeming van Silvia Dijk en Maureen Viet als nieuwe leden.

Het jaarverslag en de financiële stukken zijn goedgekeurd door de vergadering. De vergoeding voor de wijken is met 0,25 euro verlaagd. Dit bedrag wordt nu besteed aan de cursussen en het onderhoud van de AED's, in de wandeling "het kwartje van Dieks" genoemd, naar de grote motor achter het Hellendoornse AED-systeem Dieks Welink.

 

 

februari 2012


Uit de DorpsRaadsvergadering van 14 februari 2012.
 
Door het overlijden van Jan Jacob de Groot was er een vacature als voorzitter van de DorpsRaad. Gerard Mensink is het afgelopen jaar waarnemend voorzitter geweest. We zijn blij dat hij zich bereid verklaard heeft de nieuwe voorzitter te worden.
 
Herma Mulhof is uit de DorpsRaad getreden. Zij is gemeenteraadslid geowrden voor Burger Belang. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het binnen de DorpsRaad zo’n beetje de regel dat je dan stopt als DorpsRaadslid. We danken Herma voor de vele jaren waarin ze actief is geweest (onder andere voor de verslag;egging van de vergaderingen) voor het dorpsbelang. In de vergadering van maart nemen we afscheid van haar.
 
Maureen Viet (Jan Karkdijkstraat 4) heeft zich bereid verklaard de open plek weer in te nemen. Op dit ogenblik bestaat de DorpsRaad nu uit acht leden.
 
Zowel de benoeming van Gerard Mensink als voorzitter als die van Maureen Viet als lid moeten nog op de jaarvergadering bekrachtigd worden. Dat zal in april gebeuren.
 
In februari heeft de DorpsRaad opnieuw ingesproken over de verdere voortgang van de Noordzuidverbinding. Het College van B en W wil het plan versoberen en tegelijk de uitvoering een jaar vervroegen. De DorpsRaad heeft aangegeven dat de veiligheid er niet op achteruit mag gaan. Daarnaast is er gevraagd om met de aanleg in het noorden (Schuilenburgerweg/Kasteelstraat) te beginnen omdat de huidige overlast daar het grootst is en tijdens de aanleg eerst alleen nog maar groter zal worden. Die toezegging heeft het College (nog) niet willen doen.
 
Op 20 januari heeft de DorpsRaad het jaarlijkse gesprek met het College van B en W gehad. Voor het eerst was dat met de voltallige DorpsRaad. Eerder was het altijd een gesprek met het Dagelijks Bestuur. Het verslag van deze bespreking vindt u hieronder. Na lezing bent u zo’n beetje helemaal bij over wat in het dorp speelt.
 
Verslag bijeenkomst van het College van Burgemeester en Wethouders en de DorpsRaad Hellendoorn op 20 januari 2012.
 
Aanwezig: wethouder Bakhuis, wethouder Beintema, wethouder Coes, wethouder Ten Have en burgemeester Raven.
DorpsRaadsleden: Dijk, Heuver, Kogelman, Koster, Mensink, Mulhof, Scholten, Smale.
 
DorpsRaadsvoorzitter Mensink heet iedereen van harte welkom en daarna volgt een korte kennismakingsronde. Vervolgens komen de punten uit de agenda aan bod.
 
1. Opening.
2. De “Essentgelden”, de inrichting van de Koemaste en de velden van VV Hellendoorn komen in samenhang met de Noordzuidverbinding aan de orde.Weth. Beintema: de gemeenteraad heeft een besluit genomen t.a.v. het tracé (achter Podt langs), t.a.v het budget (er komen nog aparte budgetten per onderdeel) en t.a.v. de praktische uitvoering (start 2014/2015, na de voltooiing van de tunnel) oplevering 2016 ipv 2017) Om binnen het budget te blijven zijn versoberingen nodig. Er komt een communicatieplan om de uitwerking verder onder de bevolking te brengen. (klankbordgroep(en) en informatie-avonden. Het plan wordt (indien mogelijk) als één plan uitgevoerd. De jaren 2012 en 2013 worden gebruikt voor het regelen van de bestemming en grondverwerving. Beintema zegt toe een kaart te sturen van het plan, een overzicht van de planning, en een duidelijk overzicht van de nieuwe situatie sportvelden/Kasteelstraat.
 
Weth. Ten Have: eind maart wordt deel Visschebelt opgeleverd. Er komt een speelstrandje bij de brug achter de Ola en over een speelbosje wordt nog gedacht. De schuur van Pijs wordt waarschijnlijk een paar meter verplaatst.
De Kasteelstraat wordt een fietspad met de breedte voor ambulances (dat is het eindbeeld, voorlopig komt er nog geen reconstructie,maar de weg wordt wel fysiek afgesloten voor doorgaand verkeer)
De voetbalvelden veranderen iets minder dan oorspronkelijk gepland.Eén veld schuift wat meer op naar de Kasteelstraat, zodat de bomen daar gespaard kunnen blijven.
 
Heuver:stelt dat het speelstrand/bos geen JOP moet worden. Antw College: met zo’n opmerking kunnen we niks. Als er strafbare dingen gebeuren treden we op. Maar verder is het vrij. Coes: je kunt zelf al veel doen door in voorkomende gevallen met de jongeren zelf te praten
 
Mensink: hoe staat het met de toegezegde 54 extra parkeerplaatsen bij het sportveld? Coes: daar is in het beginstadium wel over gesproken maar bleek later niet nodig te zijn. Het is dus nooit een echt plan geworden. Parkeerproblemen bij grote evenementen moeten via de ruimte op de Hofmansweide opgelost worden.
 
3. Woningbouw. Weth. Ten Have: Eerste berichten over wonen in Hellendoorn Noord zijn positief. Veel mensen daar kennen elkaar en een groot deel komt ook zelf uit Hellendoorn. De rijtjeswoningen en 2 onder 1kap lopen redelijk goed. Kavels voor vrijstaande woningen worden slecht verkocht. Bij de dierenkliniek is het plan al wat veranderd: 2 onder 1 kap ipv vrijstaand.
Maar vanwege de kwaliteit van het plan wil het College niet te snel overgaan tot dit soort wijzigingen.
Vóór de zomer wil het College de woonvisie vaststellen. Nu al is bekend dat dat een tamelijk flexibel plan moet worden. De Kruidenwijk 2/3 gaat voorlopig in de ijskast (Het College geeft de voorkeur aan inbreiding boven uitbreiding en aan bouwen op eigen grond.
Wat betreft Hellendoorn: Er is nog geen plan voor de plek van de apotheek aan de Dorpsstraat. Voor Dorpsstraat 3 (pand De Jong) is wel weer een nieuw (kleiner) plan voor zorgwonen, waarbij de boom behouden blijft.
Plannen van de Blenke/ de Es om samen te gaan op een nieuwe plek worden heel lastig omdat er dan weer een (nu niet gewenste) woningbouwlocatie bij komt.
 
Smale: hoe gaat B en W om met fase 2 en 3 van Hellendoorn Noord? Ten Have: die staan nog niet in de ijskast, maar we willen wel vraaggericht bouwen en niet meer aanbodgericht.
Weth. Ten Have zegt toe dat de woonvisie met de DorpsRaad wordt besproken.
 
4. Bescherming dorpsgezicht Hellendoorn. Weth. Ten Have: Het bestemmingsplan Hellendoorn-dorp is aan de beurt voor actualisering. Over bescherming van het dorpsgezicht is de leden van het College op dit moment niets bekend. Er is wel een concept-welstandsnota, waarin minder regels zullen staan. Misschien kan er op sommige plaatsen zelfs welstandsvrij gebouwd worden. Weth. Ten Have zegt toe de nota naar de DorpsRaad te sturen.
 
5. Kerntakendiscussie. Burgemeester Raven: Je kunt er op dit moment geen specifieke zaken voor een kern of wijk uit halen, want er zitten (nog) geen details in. Bij de verdere uitwerking zal de DorpsRaad (ook) worden betrokken. Dit is nog maar de top van de piramide, verder naar beneden komt de uitwerking en dan ook dus de details.
Scholten: vraagt naar mogelijkheden om eerder op de hoogte te zijn van plannen uit de gemeente. Er wordt gewezen op de mogelijkheden die de gemeentelijke site biedt: alles wat openbaar gemaakt kan worden staat daar op. Vanwege de bezuinigingen zit een ambtenaar die de zaken Hellendoorn aangaande coödinerend verzamelt er niet in.
N.a.v. deze discussie wordt nog bij klachten over de bezorging van het Hellendoorn Journaal gevraagd om die door te geven aan de gemeente afd. Communicatie.
 
6. Woonzorgservicegebied. Koster geeft aan dat door ziekte het er nog niet van gekomen is om (weer) contact te zoeken met de klankbordgroep in Hellendoorn. Coes: het gemeentebestuur zet dit nu definitief op voor de hele gemeente, dus dat komt vanzelf terug.
 
6. Openbaar vervoer. Vanuit de DorpsRaad wordt gewezen op de slechte verbinding met Luttenberg. B en W geven aan dat de regiotaxi hiervoor is bestemd.
 
7. Bibliotheekvoorziening. Er zijn geen plannen om tot sluiting of minder openingstijden over te gaan. Op langere termijn moet er wel over de huisvesting worden nagedacht, i.v.m. de matige kwaliteit van het huidige gebouw, Vanuit de DorpsRaad wordt gewen op de mogelijkheid samen met het Noaberhuus iets te gaan ontwikkelen. Het college neemt deze gedachte mee.
 
 
8. Beheer Noaberhuus. Scholten schetst het probleem van de verantwoordelijkheid van de DorpsRaad voor het Noaberhuus. Om o.a. de gevolgen van de nu overeengekomen huurprijs op te vangen zou het Noaberhuus veel beter gebruikt kunnen worden, ook door de gemeente, b.v. wijkverpleging woningstichting etc. Raven: het is goed om eens goed te kijken naar de mogelijkheden hiertoe. Coes: dit past precies in de gedachten over het woonservicegebied (b.v. mogelijkheden voor maaltijdvoorziening en ontspanning)
Wat betreft de verantwoordelijkheid voor het beheer wijs Coes er nog eens op dat dat via een gemeentelijke verzekering is geregeld. Weth Coes zegt toe de informatie over die
verzekering toe te sturen evenals het spreadsheet waarin de dekkingen staan vermeld.
 
9. Infopaneel punter Overwater. Mensink wijst erop dater in het Rijksmuseum van Oudheden een oude punter ligt die vroeger bij de oversteek werd gebruikt tussen Marle en Helendoorn. Dat was ongeveer op de plek waar nu de nieuwe fietsbrug ligt. De DorpsRaad zou het een goed idee vinden als daar een infobord zou komen met o.a. wat foto’s van die boot. Ten Have vindt het een goed idee en zal het met ambtenaar Johan ten Dam bespreken.De DorpsRaad wil graag terugkoppeling hiervan naar de DorpsRaad.
 
10. Gebiedsvisie Hellendoornseberg/Eelerberg. Weth. Beintema: Op dit moment is er geen actief beleid op dit gebied te verwachten vóór 2013. Als er externe ontwikkelingen zijn zullen B en W die wel aan de nota toetsen. Scholten beveelt aan toch indien mogelijk wat “krenten uit de pap te halen”. Hierbij verwijst hij nogmaals naar de opmerkingen die de DorpsRaad bij de besprekingen rondom deze visie heeft gemaakt.
 
11. Fietspaden.Weth Beintema: meldt niets over een pad langs de Tunnelweg/Luttenbergerweg. Meldt wel dat men nog denkt aan een aantal paden op recreatief gebied.
 
 
12. Wateroverlast. Weth. Beintema: Er is een aantal knelpunten aangepakt (o.a. Jacob Kapteynstraat/Dorpstraat) maar extreme situaties zijn niet op te lossen.
 
13. Rondvraag:Weth. Coes: op het wijkoverleg worden sommige wijken uit Hellendoorn gemist. Antwoord DorpsRaad: de DorpsRaad vertegenwoordigt de wijken van Hellendoorn en wij zijn er altijd.
Heuver: wijst op de slechte isolatie van de zolderverdieping van het Naoberhuus. Coes wil meedenken in de bestrijding van hoge stookkosten. Hij verwijst naar ambtenaar Meyerink voor een energiebesparingsplan. Ruud ten Broeke is binnen het gemeentehuis de energiecoördinator.
Volgende keer zal de gemeente zorgen voor een notulant.