Invert Ontwerp
0548 - 654622
www.invert.nl

Archief

Dinsdag 20 november inloopbijeenkomst bestemmingsplan Noordzuidverbinding

 

Op dinsdag 20 november 2012 is er tussen 16.45 en 20.00 uur in 't Noaberhuus een inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan om de Noordzuidverbinding (traject Hellendoorn-Hulsen) aan te kunnen leggen.

 

Om 17.00 en om 19.00 uur wordt er een presentatie gegeven over het bestemmingsplan.

 

Op deze avond kunt u het voorontwerp bestemmingsplan inzien en er vragen over stellen aan medewerkers van de gemeente. Het plan omvat het traject van de Noordzuidverbinding Hellendoorn-Hulsen tussen de Helmkruidlaan en de Schuilenburgerweg. Dit traject is een deel van de totale Noord-zuidverbinding die loopt vanaf de N35 tot de Ommerweg.

 

Aan de zuidkant zal de weg aansluiten op de Baron van Sternbachlaan. Het noordelijke gedeelte van de Noord-zuidverbinding (Schuilenburgerweg-Ommerweg) is al geregeld in het bestemmingsplan Hellendoorn-Noord.

Lees meer

 

 

 

 

 

EEN EIGEN HUIS IN HELLENDOORN NOORD?

Samen bouwen maakt dromen eerder waar.

 

Wil je voor het eerst een eigen woning bouwen? Of wil je eindelijk een huis bouwen naar eigen smaak en behoefte? En dan ook nog betaalbaar?

Dan is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap misschien de oplossing voor jou. Kom dan naar de info-avond op 16 oktober 2012 in het Noaberhuus in Hellendoorn. Start om 20.00 uur.

 

Wat is het?

Bij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) vormen aanstaande kopers samen een vereniging. Samen treden ze in die vereniging op als opdrachtgevers voor de bouw van de woningen. Zij besluiten samen wie de architect wordt en welke aannemer de woningen mag bouwen. Zo hebben ze de meeste invloed op de bouw, de indeling en de grootte van de woning. In ieder geval krijg je meer waar voor je geld. En vooral: zo kun je goedkoper de bouw realiseren.

Wel moet je je houden aan de voorwaarden die binnen het CPO gezamenlijk zijn afgesproken.

De vereniging van kopers laten zich –in ieder geval tot de start van de bouw- begeleiden door een professioneel bureau. Dat zou b.v. de Woningstichting Hellendoorn kunnen zijn.

.

Bij voldoende belangstelling reserveert de gemeente Hellendoorn in Hellendoorn Noord een aantal kavels voor bouwen in CPO.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor

- mensen die voor het eerst een eigen woning willen kopen.

- met een sociaal economische binding met Hellendoorn dorp

- die ingeschreven staan op de gemeentelijke registratielijst voor gegadigden voor een kavel in Hellendoorn Noord. (Als je dat nog niet gedaan hebt, alsnog zo gauw mogelijk doen! Contact opnemen met de balie Bouwen en milieu van de gemeente (0548-630213)

-

Starterslening.

Een deel van de financiering van de woning kan misschien kan nog voordeliger door het afsluiten van een starterslening. Die worden tot op heden nog door de gemeente verstrekt. Maar het is niet zeker dat die regeling wel blijvend is. Dus daar houden we nog even een slag om de arm.

 

Meer weten?

Samen met de gemeente Hellendoorn organiseert de DorpsRaad Hellendoorn een bijeenkomst waar je alles te weten kunt komen over de ins en outs van het CPO.

Een medewerkster van de gemeente, Marjolein van Sermondt zal ingaan op de mogelijkheden, de voordelen en de nadelen van zo’n CPO. We hopen daar ook een

paar mensen aan het woord te laten die aan een vorig project ( de Heemtuin en/of Daarle) hebben meegedaan en intussen al in hun eigen CPO woning wonen.

 

Opgeven?

Als je geïnteresseerd bent in deze info-avond verzoeken we je van tevoren op te geven, zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.

Opgave kan tot 9 oktober via dorpsraad.hellendoorn@gmail.com onder vermelding van “CPO” en het aantal personen waarmee je denkt te komen.

 

 

Uiteraard verplicht je komst naar deze avond tot niets. Pas daarna beslis je of je met het CPO verder wilt gaan en met wie.

 

juli 2012

Uit de DorpsRaadsvergadering van 3 juli.

Op deze vergadering is er uitgebreid overleg geweest tussen de DorpsRaad en de Ondernemersvereniging “ondernemend Hellendoorn”. Over en weer is uitgelegd wat de beide clubs als hun taak zien. Daarnaast is vooral gekeken hoe we elkaar kunnen steunen in zaken die voor het dorp van belang zijn. Afgesproken is dat de beide clubs elkaar hun agenda’s zullen toesturen, zodat er snel op actuele onderwerpen kan worden ingesprongen. Daarnaast is er het plan om één à tweemaal per jaar met elkaar te overleggen.

 

Voor een ander punt vragen we speciale aandacht:

GOEDKOPE WONINGEN VOOR STARTERS IN HELLENDOORN-NOORD?

DorpsRaad Hellendoorn organiseert info-avond overCollectief Particulier Opdrachtgeverschap.

 

Zelfs in een tijd van dalende huizenprijzen valt het nog niet mee om voor het eerst een eigen woning te laten bouwen. Om die mensen die dat toch zouden willen èn om de voortgang van de bouw in Hellendoorn-Noord te bevorderen heeft de DorpsRaad Hellendoorn besloten een avond te organiseren over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. (CPO). Dat moet het voor koopstarters makkelijker maken een betaalbare woning te bouwen. Uitgangspunt is dat een aantal kopers van de grond samen overleggen en optreden als een vereniging. Die treedt op als opdrachtgever, besluit zelf welke architect en welke aannemer de opdracht krijgen. In ieder geval tot aan de start van de bouw wordt de vereniging begeleid door een professioneel bureau.

Als de vereniging op grond van de gemeente wil bouwen moeten wel alle leden ingeschreven zijn.

De DorpsRaad wil in oktober, samen met de gemeente, een avond organiseren waar eventuele kopers informatie krijgen over de ins en outs van het CPO en de voordelen ervan. Ook zal daar duidelijk worden aan welke voorwaarden je als koper moet voldoen.

 

De DorpsRaad verzoekt de aangesloten wijkverenigingen en andere in het dorp Hellendoorn werkzame verenigingen hun leden alvast op deze info-avond te attenderen. In september zal verdere info volgen.

 

 

 

 

april 2012

Op de jaarvergadering van begin april zijn de leden accoord gegaan met de benoeming van Gerard Mensink als voorzitter van de DorpsRaad en met de benoeming van Silvia Dijk en Maureen Viet als nieuwe leden.

Het jaarverslag en de financiële stukken zijn goedgekeurd door de vergadering. De vergoeding voor de wijken is met 0,25 euro verlaagd. Dit bedrag wordt nu besteed aan de cursussen en het onderhoud van de AED's, in de wandeling "het kwartje van Dieks" genoemd, naar de grote motor achter het Hellendoornse AED-systeem Dieks Welink.

 

 

februari 2012


Uit de DorpsRaadsvergadering van 14 februari 2012.
 
Door het overlijden van Jan Jacob de Groot was er een vacature als voorzitter van de DorpsRaad. Gerard Mensink is het afgelopen jaar waarnemend voorzitter geweest. We zijn blij dat hij zich bereid verklaard heeft de nieuwe voorzitter te worden.
 
Herma Mulhof is uit de DorpsRaad getreden. Zij is gemeenteraadslid geowrden voor Burger Belang. Om belangenverstrengeling te voorkomen is het binnen de DorpsRaad zo’n beetje de regel dat je dan stopt als DorpsRaadslid. We danken Herma voor de vele jaren waarin ze actief is geweest (onder andere voor de verslag;egging van de vergaderingen) voor het dorpsbelang. In de vergadering van maart nemen we afscheid van haar.
 
Maureen Viet (Jan Karkdijkstraat 4) heeft zich bereid verklaard de open plek weer in te nemen. Op dit ogenblik bestaat de DorpsRaad nu uit acht leden.
 
Zowel de benoeming van Gerard Mensink als voorzitter als die van Maureen Viet als lid moeten nog op de jaarvergadering bekrachtigd worden. Dat zal in april gebeuren.
 
In februari heeft de DorpsRaad opnieuw ingesproken over de verdere voortgang van de Noordzuidverbinding. Het College van B en W wil het plan versoberen en tegelijk de uitvoering een jaar vervroegen. De DorpsRaad heeft aangegeven dat de veiligheid er niet op achteruit mag gaan. Daarnaast is er gevraagd om met de aanleg in het noorden (Schuilenburgerweg/Kasteelstraat) te beginnen omdat de huidige overlast daar het grootst is en tijdens de aanleg eerst alleen nog maar groter zal worden. Die toezegging heeft het College (nog) niet willen doen.
 
Op 20 januari heeft de DorpsRaad het jaarlijkse gesprek met het College van B en W gehad. Voor het eerst was dat met de voltallige DorpsRaad. Eerder was het altijd een gesprek met het Dagelijks Bestuur. Het verslag van deze bespreking vindt u hieronder. Na lezing bent u zo’n beetje helemaal bij over wat in het dorp speelt.
 
Verslag bijeenkomst van het College van Burgemeester en Wethouders en de DorpsRaad Hellendoorn op 20 januari 2012.
 
Aanwezig: wethouder Bakhuis, wethouder Beintema, wethouder Coes, wethouder Ten Have en burgemeester Raven.
DorpsRaadsleden: Dijk, Heuver, Kogelman, Koster, Mensink, Mulhof, Scholten, Smale.
 
DorpsRaadsvoorzitter Mensink heet iedereen van harte welkom en daarna volgt een korte kennismakingsronde. Vervolgens komen de punten uit de agenda aan bod.
 
1. Opening.
2. De “Essentgelden”, de inrichting van de Koemaste en de velden van VV Hellendoorn komen in samenhang met de Noordzuidverbinding aan de orde.Weth. Beintema: de gemeenteraad heeft een besluit genomen t.a.v. het tracé (achter Podt langs), t.a.v het budget (er komen nog aparte budgetten per onderdeel) en t.a.v. de praktische uitvoering (start 2014/2015, na de voltooiing van de tunnel) oplevering 2016 ipv 2017) Om binnen het budget te blijven zijn versoberingen nodig. Er komt een communicatieplan om de uitwerking verder onder de bevolking te brengen. (klankbordgroep(en) en informatie-avonden. Het plan wordt (indien mogelijk) als één plan uitgevoerd. De jaren 2012 en 2013 worden gebruikt voor het regelen van de bestemming en grondverwerving. Beintema zegt toe een kaart te sturen van het plan, een overzicht van de planning, en een duidelijk overzicht van de nieuwe situatie sportvelden/Kasteelstraat.
 
Weth. Ten Have: eind maart wordt deel Visschebelt opgeleverd. Er komt een speelstrandje bij de brug achter de Ola en over een speelbosje wordt nog gedacht. De schuur van Pijs wordt waarschijnlijk een paar meter verplaatst.
De Kasteelstraat wordt een fietspad met de breedte voor ambulances (dat is het eindbeeld, voorlopig komt er nog geen reconstructie,maar de weg wordt wel fysiek afgesloten voor doorgaand verkeer)
De voetbalvelden veranderen iets minder dan oorspronkelijk gepland.Eén veld schuift wat meer op naar de Kasteelstraat, zodat de bomen daar gespaard kunnen blijven.
 
Heuver:stelt dat het speelstrand/bos geen JOP moet worden. Antw College: met zo’n opmerking kunnen we niks. Als er strafbare dingen gebeuren treden we op. Maar verder is het vrij. Coes: je kunt zelf al veel doen door in voorkomende gevallen met de jongeren zelf te praten
 
Mensink: hoe staat het met de toegezegde 54 extra parkeerplaatsen bij het sportveld? Coes: daar is in het beginstadium wel over gesproken maar bleek later niet nodig te zijn. Het is dus nooit een echt plan geworden. Parkeerproblemen bij grote evenementen moeten via de ruimte op de Hofmansweide opgelost worden.
 
3. Woningbouw. Weth. Ten Have: Eerste berichten over wonen in Hellendoorn Noord zijn positief. Veel mensen daar kennen elkaar en een groot deel komt ook zelf uit Hellendoorn. De rijtjeswoningen en 2 onder 1kap lopen redelijk goed. Kavels voor vrijstaande woningen worden slecht verkocht. Bij de dierenkliniek is het plan al wat veranderd: 2 onder 1 kap ipv vrijstaand.
Maar vanwege de kwaliteit van het plan wil het College niet te snel overgaan tot dit soort wijzigingen.
Vóór de zomer wil het College de woonvisie vaststellen. Nu al is bekend dat dat een tamelijk flexibel plan moet worden. De Kruidenwijk 2/3 gaat voorlopig in de ijskast (Het College geeft de voorkeur aan inbreiding boven uitbreiding en aan bouwen op eigen grond.
Wat betreft Hellendoorn: Er is nog geen plan voor de plek van de apotheek aan de Dorpsstraat. Voor Dorpsstraat 3 (pand De Jong) is wel weer een nieuw (kleiner) plan voor zorgwonen, waarbij de boom behouden blijft.
Plannen van de Blenke/ de Es om samen te gaan op een nieuwe plek worden heel lastig omdat er dan weer een (nu niet gewenste) woningbouwlocatie bij komt.
 
Smale: hoe gaat B en W om met fase 2 en 3 van Hellendoorn Noord? Ten Have: die staan nog niet in de ijskast, maar we willen wel vraaggericht bouwen en niet meer aanbodgericht.
Weth. Ten Have zegt toe dat de woonvisie met de DorpsRaad wordt besproken.
 
4. Bescherming dorpsgezicht Hellendoorn. Weth. Ten Have: Het bestemmingsplan Hellendoorn-dorp is aan de beurt voor actualisering. Over bescherming van het dorpsgezicht is de leden van het College op dit moment niets bekend. Er is wel een concept-welstandsnota, waarin minder regels zullen staan. Misschien kan er op sommige plaatsen zelfs welstandsvrij gebouwd worden. Weth. Ten Have zegt toe de nota naar de DorpsRaad te sturen.
 
5. Kerntakendiscussie. Burgemeester Raven: Je kunt er op dit moment geen specifieke zaken voor een kern of wijk uit halen, want er zitten (nog) geen details in. Bij de verdere uitwerking zal de DorpsRaad (ook) worden betrokken. Dit is nog maar de top van de piramide, verder naar beneden komt de uitwerking en dan ook dus de details.
Scholten: vraagt naar mogelijkheden om eerder op de hoogte te zijn van plannen uit de gemeente. Er wordt gewezen op de mogelijkheden die de gemeentelijke site biedt: alles wat openbaar gemaakt kan worden staat daar op. Vanwege de bezuinigingen zit een ambtenaar die de zaken Hellendoorn aangaande coödinerend verzamelt er niet in.
N.a.v. deze discussie wordt nog bij klachten over de bezorging van het Hellendoorn Journaal gevraagd om die door te geven aan de gemeente afd. Communicatie.
 
6. Woonzorgservicegebied. Koster geeft aan dat door ziekte het er nog niet van gekomen is om (weer) contact te zoeken met de klankbordgroep in Hellendoorn. Coes: het gemeentebestuur zet dit nu definitief op voor de hele gemeente, dus dat komt vanzelf terug.
 
6. Openbaar vervoer. Vanuit de DorpsRaad wordt gewezen op de slechte verbinding met Luttenberg. B en W geven aan dat de regiotaxi hiervoor is bestemd.
 
7. Bibliotheekvoorziening. Er zijn geen plannen om tot sluiting of minder openingstijden over te gaan. Op langere termijn moet er wel over de huisvesting worden nagedacht, i.v.m. de matige kwaliteit van het huidige gebouw, Vanuit de DorpsRaad wordt gewen op de mogelijkheid samen met het Noaberhuus iets te gaan ontwikkelen. Het college neemt deze gedachte mee.
 
 
8. Beheer Noaberhuus. Scholten schetst het probleem van de verantwoordelijkheid van de DorpsRaad voor het Noaberhuus. Om o.a. de gevolgen van de nu overeengekomen huurprijs op te vangen zou het Noaberhuus veel beter gebruikt kunnen worden, ook door de gemeente, b.v. wijkverpleging woningstichting etc. Raven: het is goed om eens goed te kijken naar de mogelijkheden hiertoe. Coes: dit past precies in de gedachten over het woonservicegebied (b.v. mogelijkheden voor maaltijdvoorziening en ontspanning)
Wat betreft de verantwoordelijkheid voor het beheer wijs Coes er nog eens op dat dat via een gemeentelijke verzekering is geregeld. Weth Coes zegt toe de informatie over die
verzekering toe te sturen evenals het spreadsheet waarin de dekkingen staan vermeld.
 
9. Infopaneel punter Overwater. Mensink wijst erop dater in het Rijksmuseum van Oudheden een oude punter ligt die vroeger bij de oversteek werd gebruikt tussen Marle en Helendoorn. Dat was ongeveer op de plek waar nu de nieuwe fietsbrug ligt. De DorpsRaad zou het een goed idee vinden als daar een infobord zou komen met o.a. wat foto’s van die boot. Ten Have vindt het een goed idee en zal het met ambtenaar Johan ten Dam bespreken.De DorpsRaad wil graag terugkoppeling hiervan naar de DorpsRaad.
 
10. Gebiedsvisie Hellendoornseberg/Eelerberg. Weth. Beintema: Op dit moment is er geen actief beleid op dit gebied te verwachten vóór 2013. Als er externe ontwikkelingen zijn zullen B en W die wel aan de nota toetsen. Scholten beveelt aan toch indien mogelijk wat “krenten uit de pap te halen”. Hierbij verwijst hij nogmaals naar de opmerkingen die de DorpsRaad bij de besprekingen rondom deze visie heeft gemaakt.
 
11. Fietspaden.Weth Beintema: meldt niets over een pad langs de Tunnelweg/Luttenbergerweg. Meldt wel dat men nog denkt aan een aantal paden op recreatief gebied.
 
 
12. Wateroverlast. Weth. Beintema: Er is een aantal knelpunten aangepakt (o.a. Jacob Kapteynstraat/Dorpstraat) maar extreme situaties zijn niet op te lossen.
 
13. Rondvraag:Weth. Coes: op het wijkoverleg worden sommige wijken uit Hellendoorn gemist. Antwoord DorpsRaad: de DorpsRaad vertegenwoordigt de wijken van Hellendoorn en wij zijn er altijd.
Heuver: wijst op de slechte isolatie van de zolderverdieping van het Naoberhuus. Coes wil meedenken in de bestrijding van hoge stookkosten. Hij verwijst naar ambtenaar Meyerink voor een energiebesparingsplan. Ruud ten Broeke is binnen het gemeentehuis de energiecoördinator.
Volgende keer zal de gemeente zorgen voor een notulant.

 

 

 

 

www.dorp-hellendoorn.nl/DorpsRaad/Actueel.htmlDorpsRaad Hellendoorn wenst iedereen
een gezond en gelukkig nieuwjaar!
 


(december 2009)
Uit de vergadering van 1 december 2009)

De laatste vergadering van het jaar was ook de laatste vergadering van de DorpsRaad "oude stijl". Als de buurt- en wijkverenigingen geen bezwaar maken (dat kan nog tot 31 december) gaat de Dorpsraad verder in een andere samenstelling en met een iets andere taakstelling.

In deze vergadering werd afscheid genomen van secretaresse Ans Morrenhof die vanaf de oprichting deze functie heeft vervuld. We willen ook hier onze dank uitspreken voor de enorme trouw waarmee ze de functie heeft vervuld. Ze heeft er zo veel tijd en energie in gesproken dat je bijna kunt zeggen dat ze de DorpsRaad w�s.

Het Dagelijks bestuur is nu geheel vernieuwd. Voorzitter is nu Jan Jacob de Groot. Henk Koster (tot voor kort de voorzitter) is nu tot 2011 secretaris en Han Scholten is de nieuwe penningmeester, (bijgestaan door Ben Kogelman) Teun Heuver zal het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigen in de Beheerscommissie voor het Noaberhuus.

Verder is afscheid genomen van de DorpsRaadleden Henny Reimert, Gera Schotman en Jan Tijhuis. Gerard Mensink is als nieuw lid toegetreden.

Hieronder staan de wijzigingen verwoord in een brief die naar alle buurten en wijken is verzonden:

"Het is zover. In oktober heeft de DorpsRaad Hellendoorn u al gemeld dat de reorganisatie van de Raad al ver gevorderd was. Nu is alles rond en kunnen we u het volgende meedelen:

 

Opzet DorpsRaad Hellendoorn Nieuwe Stijl.

- <!--[endif]-->De samenstelling is gewijzigd. De leden van de DorpsRaad worden niet meer door de wijkverenigingen afgevaardigd, maar worden gevraagd op basis van persoonlijke deskundigheid en/of betrokkenheid.

- <!--[endif]-->De democratische verantwoording is geregeld: net als voorheen zal de DorpsRaad minstens ��n keer per jaar verantwoording afleggen aan de wijk- en buurtbesturen.

- <!--[endif]-->De DorpsRaad is politiek onafhankelijk en bindt zich dus niet aan welke politieke partij dan ook. Waar nodig zoekt de Raad wel contact met politieke partijen om de belangen van Hellendoorn te behartigen.

 

Taken van de DorpsRaad Nieuwe Stijl

- <!--[endif]-->De DorpsRaad blijft de verdeler van de gemeentelijke subsidies aan de wijken.

- <!--[endif]-->De DorpsRaad blijft het beheer van het Noaberhuus voortzetten.

- <!--[endif]-->De DorpsRaad geeft, gevraagd en ongevraagd, advies aan de gemeente over zaken die de leefbaarheid van dorp Hellendoorn betreffen in de meest uitgebreide zin.

- <!--[endif]-->De DorpsRaad zal zonodig of gewenst ook zelf actie ondernemen over zaken die de belangen van het dorp betreffen. Suggesties daarvoor kunnen uit de DorpsRaad zelf komen, maar ook van de kant van bewoners of wijkbesturen.

 

Samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de DorpsRaad.

- <!--[endif]-->Er is een nieuwe voorzitter: Jan Jacob de Groot

- <!--[endif]-->Er is een nieuwe penningmeester: Han Scholten

- <!--[endif]-->Er is een nieuwe secretaris: Henk Koster, die daarmee het voorzitterschap heeft be�indigd.

- <!--[endif]-->De complete lijst met DorpsRaadleden met hun adressen vindt u in een aparte bijlage.(zie de webpagina: "Bestuur en leden")

 

Wat er nog moet gebeuren:

- <!--[endif]-->De nieuwe DorpsRaad kan niet aan het werk zonder de instemming van de wijken en buurten. Bovenstaande zaken zijn weliswaar helemaal geregeld volgens de afspraken die in april 2009 op de jaarvergadering zijn gemaakt, maar er is een definitieve goedkeuring nodig. Dat zal moeten gebeuren op de komende jaarvergadering in april 2010. Mocht uw bestuur niet kunnen instemmen met deze nieuwe opzet dan verzoek ik u dan mij v��r 31 december 2009 te melden. In dat geval moet een extra vergadering met de wijkbesturen plaatsvinden.

- <!--[endif]-->Als er geen bezwaren binnen komen gaat de DorpsRaad een en ander regelen in de Staturen van de DorpsRaad, zodat ook juridisch de zaken in orde zijn.

 

 

De nieuwe DorpsRaad Hellendoorn begint in januari vol goede moed met haar activiteiten. De leden beseffen heel goed dat het lidmaatschap geen makkelijk baantje is. Naar buiten toe lijkt het soms op een clubje dat alleen maar vrijblijvend praat. De taak lijkt ook wat abstract en is het lang niet altijd zichtbaar. Toch zouden zaken als de herinrichting van de Dorpsstraat, 30 km zones zonder de inbreng van de DorpsRaad er heel anders uitgezien hebben. Wijkbesturen zijn vooral op wijkniveau bezig. Verenigingen die zich b.v. met feesten, muziek en sport in ons dorp bezig houden zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Maar zonder DorpsRaad blijven zaken liggen die het hele dorp aangaan. Daar wil de nieuwe DorpsRaad voluit voor gaan!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Henk Koster

Secretaris DorpsRaad Hellendoorn

 

 

Johanna van Burenstraat 28

7447 HD Hellendoorn

tel. 656536

email: henk_koster@hetnet.nl


Tenslotte wenst de DorpsRaad iedereen een gezond en goed 2010!

 

(oktober 2009)
Uit de vergadering van 6 oktober 2009)

Deze vergadering stond vooral in het tegen van de reorganisatie van de DorpsRaad. Die reorganisatie schiet mooi op: de hoofdlijnen zijn bekend: een kleinere maar aktieve groep mensen, die niet meer direct de wijkverenigingen vertegenwoordigen maar meedoen op grond van enthousiasme en/of deskundigheid.

Maar de DorpsRaad blijft democratisch van opzet: ze zich zich jaarlijks (of vaker) moeten verantwoorden tegenover de wijkbesturen.
Ook de taken zijn duidelijk: gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente en wanneer het belang van het dorp dat vraagt z�lf actie ondernemen. Daarnaast blijft de Dorpsraad net als voorheen de "verdeler" van de subsidies aan de wijken en beheerder van het Noaberhuus.
Ook binnen de Beheerscommissie van het Naoberhuus bestaat de behoefte om tot een efficientere organisatie te komen. De discussie daarover wordt nu opgestart.
Het streven is om in december alles rond te hebben zodat de "DorpsRaad nieuwe stijl" in januari van start kan gaan.
In november of december zal ook duidelijk worden welke mensen de DorpsRaad (en eventueel de Beheerscommissie) gaan bemensen.

Andere punten:
De DorpsRaad steunt de bewoners van de Tunnelweg in hun streven naar een vrijliggend fietspad langs de hele Tunnelweg. Alleen al de aanwezigheid van de recreatieparken daar maakt een veilige fietsverbinding hoogst noodzakelijk.
Hellendoorn-Noord komt nog maar mondjesmaat van de grond.Volgens de gemeente wordt een deel van het plan in het 2e kwartaal van 2010 bouwrijp gemaakt en in het 3e of 4e kwartaal wordt begonnen met de bouw van 55 woningen. Maar voorlopig zal het plan maar heel beperkt kunnen worden uitgevoerd omdat de woningmarkt door de crisis stevige klappen heeft opgelopen. De gemeente verwacht de komende tien jaar minder dan de helft van de oorspronkelijk geplande woningbouw te kunnen realiseren. Voor de hele gemeente zijn dat er zo'n 900 (in plaats van 2400) Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor Hellendoorn Noord.
Door het overlijden van Ernst Jansen moest een vervanger gevonden worden in de organisatie van de jaarlijkse 4 mei herdenking. Zoals waarschijnlijk bekend komt dan zowel vanuit Nijverdal als vanuit Hellendoorn een stoet naar het monument . Vanuit Hellendoorn werd dat altijd door Ernst geregeld. Nu heeft Frits van Buren zich bereid verklaard deze taak namens de DorpsRaad op zich te nemen. We zijn hem daar zeer dankbaar voor.

 (augustus 2009)
Uit de vergadering van 25 augustus 2009

Allereerst betuigt de DorpsRaad zijn deelneming aan de familie van Ernst Jansen, die op 22 augustus is overleden. Ernst was ��n van de oprichters van de DorpsRaad en is gedurende de hele periode penningmeester geweest. Als lid van het dagelijks bestuur dacht hij mee in alle zaken en had hij een geheel eigen inbreng. We zullen hem missen.
Deze keer was er vooral aandacht voor de verkeerssituatie in in om het dorp. De DorpsRaad stuurt een brief naar het College van B en W om aandacht te vragen voor het vrachtverkeer dat tegen de regels in toch nog door de Dorpsstraat en de Geerhard Boschstraat rijdt. Verder wijzen we het College erop dat de Tunnelweg steeds drukker wordt (mee doordat de Tunnel zo verdiept is dat ook grotere vrachtwagen eronder door kunnen, en door de omleidingen van en naar Nijverdal) dat voetgangers en fietsers er gevaar lopen. Om die reden wordt gevraagd of er niet versneld een fietspad naast de Tunnelweg aangelegd kan worden. Dat zit al wel in de gemeentelijke planning maar dat zou naar ons idee eerder moeten.
De DorpsRaad wil ook graag weten hoever het staat met de gronduitgifte in Hellendoorn Noord. Formeel is men begonnen met de uitvoering van het plan maar er is nog niet veel van te zien. Komt het in 2009 nog tot uitgifte van de grond?
Verder dringt de DorpsRaad er bij de gemeente op aan dat de voorbereidingen voor de Randweg om Hellendoorn zo voortvarend zullen worden aangepakt dat de weg ook daadwerkelijk in 2015 kan worden aangelegd.

De vorming van de Dorpsraad nieuwe stijl vordert redelijk. Over de hoofdlijnen zijn de leden het eens. Het aantal leden wordt kleiner en in hoofdzaak is er wel duidelijk welke leden aanblijven en welke er mee stoppen. Voor de diverse bestuursfuncties moeten de namen nog worden ingevuld. Dat hopen we in oktober rond te hebben.

 

Henk Koster
voorzitter

REAGEREN? Dat kan. Stuur uw opmerkingen naar henk_koster@hetnet.nl .

 

 


(mei 2009)
Hoofdpunten uit de vergadering van 5 mei 2009

De vorming van de DorpsRaad Nieuwe Stijl. Centraalstond de verdere uitwerking van de besluiten uit de jaarvergadering. De DorpsRaad zal uit een kleiner aantal mensen gaan bestaan (richtgetal 7, maar dat is niet definitief) die niet meer directe vertegenwoordiger van een wijk zijn. Dat betekent dat elk huidig DorpsRaadslid in de komende maand voor zichzelf gaat beslissen of hij in die nieuwe Raad d��r wil gaan. (Op dit moment zijn er veertien leden). Vervolgens zal er een combinatie gemaakt moeten worden van de leden die blijven en eventuele nieuwe leden die worden gevraagd op grond van hun eigen deskundigheid en/of enthousiasme. In juni komen we daarop terug.

Onder de Dorpsraad komen dan werkgroepen (in ieder geval de werkgroep Infra die zich vooral met bestemingsplannen etc. bezig houdt) en een werkgroep PR (die de publiciteit zal verzorgen). Daarnaast kunnen per situatie speciale werkgroepen ingesteld worden voor ��n bepaald project met een beperkte duur. Gehoopt wordt dat daarvoor makkelijker mensen te vinden zullen zijn.
Er wordt een Nieuwsbrief DorpsRaad voorbereid die in heel Hellendoorn verspreid zal worden. Daarin zal uitgelegd worden wat de DorpsRaad is, wat die doet, en waar ze de afgelopen tijd mee bezig is geweest. Ook zullen enkele leden daarin iets over zichzelf vertellen en over hun motivatie, zodat de DorpsRaad een beetje "gezicht"krijgt voor de inwoners van het dorp.
Bijna iedereen in het dorp denkt dat de es een beschermd gebied is waar nooit meer gebouwd kan worden. Toch blijkt dat niet helemaal juist te zijn: in het kader van de z.g. "rood-voor-rood- regeling" (waarbij bedrijfsgebouwen in het buitengebied worden afgebroken en gecompenseerd worden door woningen) kan het gebeuren dat aansluitend bij de huidige bebouwing (dat kan ook de overkant van een straat zijn!) gebouwd gaat worden. Daar is wel altijd een bestemmingsplanwijziging voor nodig. In Nijverdal speelt al zoiets bij de Bergleidingweg. In theorie kan dat dus ook aan de rand van de es. De Dorpsraad is tegenstander van deze ontwikkeling en zal in een eventueel voorkomend geval daarin actie ondernemen. Maar.. de bewoners in het dorp zullen zelf ook alert moeten zijn!

 

 


(april 2009)

Hoofdpunten uit de jaarvergadering.


 

� <!--[endif]-->De penningmeester van de DorpsRaad, Ernst Jansen, heeft een zware operatie ondergaan en zal langere tijd niet in staat zijn zijn functie waar te nemen. De aanwezigen wensen Ernst veel sterkte en een goed herstel toe.

 


� <!--[endif]-->Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de toekomst van de DorpsRaad. Het Dagelijks Bestuur en de vertegenwoordigers van de wijkverenigingen zijn tot de conclusie gekomen dat het zo niet verder kan. Aan de vergadering wordt de vraag voorgelegd: hoe nu verder: opheffen, doorsudderen of proberen nieuw leven in te blazen? Uit de discussie komen de volgende besluiten voort:

o De DorpsRaad gaat bestaan uit een (kleiner aantal) mensen die niet meer per se een wijk vertegenwoordigen, maar lid zijn vanuit een persoonlijke betrokkenheid en/of deskundigheid.<!--[endif]-->

o De DorpsRaad wordt dan een soort �actiegroep� die de ontwikkelingen in het dorp in de gaten houden. Daarbij kan de DorpsRaad zich op concentreren op een beperkt aantal thema�s.<!--[endif]-->

o De jaarvergadering blijft in zijn huidige vorm bestaan. Daarin legt de DorpsRaad verantwoording af aan de wijkverenigingen en bewoners van dorp Hellendoorn.<!--[endif]-->

o Door middel van een huis-aan-huis-folder zullen alle inwoners van Hellendoorn op de hoogte gesteld worden van wat de DorpsRaad doet en voor de bevolking kan betekenen.<!--[endif]-->

o Om dat te betalen wordt de bijdrage aan de wijkverenigingen vastgesteld op � 3,- per woning (was � 3,50). Als dat niet genoeg is wordt de reserve voor dit doel aangesproken.<!--[endif]-->

 

� Bestuursverkiezing: secretaris Ans Morrenhof en voorzitter Henk Kosteruiterlijk nog 3 jaar(waarschijnlijk minder) in functie te willen blijven om de omvorming naar een nieuwe DorpsRaad gestalte te geven. worden herkozen. Beiden geven aan <!--[endif]-->

Ben Kogelman wordt eveneens herkozen. De vergadering bekrachtigt ook de toetreding van die nieuwe leden: Han Scholten, Carel R�ben en Hans Geurtse (die na een half jaar definitief beslist of hij lid blijft.)

� Bertus Webbink heeft (namens de zieke penningmeester) rekening en verantwoording afgelegd over de financi�n. De vergadering keurt het beleid goed en dechargeert het bestuur. Zoals eerder vermeld wordt de bijdage aan de wijkverenigingen vastgesteld op � 3,- per woning.<!--[endif]-->

 

� Wethouder Coes geeft een presentatie over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de gevolgen daarvan voor onze samenleving ook in Hellendoorn. Het gezondheidsbeleid is gedecentraliseerd: de gemeenten moeten een beleid ontwikkelen op lokale maat. De gemeente legt veel nadruk op preventie en op het tegengaan van huiselijk geweld. Als gevolg van de WMO zijn mensen in toenemende mate zelf verantwoordelijk en moeten mensen voor hulp meer een beroep doen op familie of buurt en dat de overheid. Sociale samenhang in de buurt en zorg voor elkaar worden steeds belangrijker. De overheid levert alleen aanvullende zorg op wat mensen z�lf kunnen. De gemeente Hellendoorn is bezig met z.g. �woon-service-zones� waarbij bekeken wordt wat er aan zorg in de buurt moet komen en wat er gedaan moet worden om mensen zo lang mogelijk zelfstandig mee te laten doen in de samenleving. Dorp Hellendoorn is een proefterrein op dit gebied. <!--[endif]-->

Duidelijk wordt dat wijkverenigingen steeds belangrijker worden voor de leefbaarheid en datzelfde geldt dus ook voor de DorpsRaad.


(maart 2009)
DorpsRaad pleit bij provincie voor behoud van motorcrossterrein
Sinds mensenheugenis hebben de leden van de Motorclub Nijverdal Hellendoorn een eigen crossterrein aan de Koetreeweg. Het heeft lang geduurd maar sinds kort wil de gemeente dat terrein legaliseren. Maar nu is het de provincie die roet in het eten gooit: in de nieuwe "omgevingsvisie" (de opvolger van wat vroeger streekplan heette) is geen plaats voor het crossterrein, omdat het in het natuurgebied van de heuvelrug ligt.
De DorpsRaad heeft in een inspraakreactie naar de provincie Overijssel gepleit voor het behoud van dat terrrein. Hieronder een citaat uit de reactie:
 

"Het terrein is al decennia in gebruik als crossterrein en is voor veel mensen in Hellendoorn en omgeving van groot belang. Daarnaast is dankzij de aanwezigheid van dit terrein het wildcrossen in het natuurgebied vrijwel verdwenen. Het zoeken naar een alternatieve locatie is een vrijwel onmogelijke zaak en zal overal eindeloze bezwaarschriftenprocedures tot gevolg hebben.Het betekent ook jaren van onzekerheid voor de M(otor)C(rossverniging N(ijverdal) H(ellendoorn).
De Dorpsraad is van mening dat het betreffende gebied positief als crossterrein bestemd moet worden, zodat de vereniging de kans krijgt een behoorlijk onderkomen te realiseren dat de huidige opstallen kan vervangen."

Twee leden van de Dorpsraad zullen op 16 maart in Zwolle deze inspraakreactie nader toelichten.

Hoe moet het verder met de DorpsRaad?
Het gaat niet goed met de DorpsRaad in zijn huidige vorm. Dat is al lange tijd de mening van de overgrote meerderheid van de leden van de Raad. Ondanks het feit dat de DorpsRaad de laatste jaren duidelijk meer aan de weg heeft getimmerd (rondweg om Hellendoorn, Hellendoorn Noord, inrichting Schapenmarkt etc.) is de belangstelling voor het werk van de organisatie minimaal. De oorspronkelijke gedachte, dat de Dorpsraad zou bestaan uit vertegenwoordigers van de buurtverenigingen en op die manier democratisch samengesteld zou zijn, is steeds verder uit beeld geraakt door de geringe betrokkenheid van de wijken.Sommige wijken kunnen geen vertegenwoordiger voor de Raad meer vinden, andere wijken leiden zelf een bijna slapend bestaan, en weer andere wijken zijn duidelijk bezig met amusement en activiteiten in de wijk zelf. En daardoor staan algemene dorpszaken eigenlijk nooit op hun agenda.

Op de vergadering van 3 maart hebben de leden van de Dorpsraad vastgesteld dat men op deze manier niet verder wil. Op de jaarvergadering in april zal aan de wijken worden voorgesteld om de DorpsRaad in deze vorm op te heffen en te praten over een eventuele andere vorm. Aan de wijkverenigingen wordt om suggesties gevraagd.


(februari 2009)
Klachten over gemeentelijk publicatiebeleid
Bent u een regelmatig lezer van de gemeentelijke advertentiepagina's? Misschien niet, maar af en toe heb je die toch even nodig. De DorpsRaadsleden lezen hem in ieder geval, want ook alle gemeentelijke besluiten, plannen voornemens en inspraakmogelijkheden staan daarin vermeld. Dus ook die voor dorp Hellendoorn van belang zijn.
Sinds kort verschijnen die gemeentelijke mededelingen niet meer in het Twents Volksblad maar in het "Hellendoorn Journaal", dat op vrijdag bij u in de bus zou moeten vallen.
Maar dat blijkt lang niet bij iedereen zo te zijn.. In het dorp wordt het onregelmatig bezorgd en in het buitengebied vaak helemaal niet. En daarmee komt er van het gemeentelijk publicatiebeleid niet veel terecht: lang alle burgers worden zo dus niet bereikt.
De DorpsRaad heeft zijn verontrusting daarover uitgesproken in een brief aan de gemeenteraad en verzocht om verbetering. Die publicaties zijn immers van groot belang voor iedereen: alleen zo kun je weten wat de gemeente van plan is en in hoeverre dat gevolgen heeft voor jou. En alleen zo weet je wanneer je van je burgerrechten gebruik kunt maken om je mening over zaken te geven die jij belangrijk vindt!

DorpsRaad bezint zich over organisatievorm

Voor wie het niet weet: de DorpsRaad bestaat voornamelijk uit vertegenwoordigers uit de wijkverenigingen en behartigt namens die wijkverenigingen de belangen van het dorp.
Maar een aantal wijkverenigingen hebben al een poos geen vertegenwoordiger in de DorpsRaad. Een aantal andere wijkverenigingen bestaat zelf nauwelijks meer of organiseert af en toe iets leuks voor de mensen in de wijk. Dat heeft tot gevolg dat de DorpssRaad een soort "eilandje" op zichzelf dreigt te worden.
Op de laatste DorpsRaadvergadering is vastgesteld dat deze organisatievorm dus niet werkt en dat er naar iets anders gezocht moet worden. Naar w�t? Dat is nog niet duidelijk. Daar wordt in de komende maanden over doorgedacht. Op de jaarvergadering in april zal die vraag ook aan de wijkverenigingen worden voorgelegd.

 

 

(januari 2009)


 

De Dorpsraad wenst iedereen
een gelukkig 2009!


Historisch en leefbaar
Dit jaar start de Dorpsraad zoals het hoort in het nieuwe jaar met een goed voornemen: contact zoeken met verenigingen, stichtingen en clubs die actief zijn in dorp Hellendoorn. Doel daarbij is: elkaar op de hoogte stellen van de activiteiten en bekijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Op de vergadering van 6 januari opende de Stichting Oald Heldern/de Noaberschop de rij.
Nadat de voorzitter van de Dorpsraad doel, organisatie en activiteiten van de Dorpsraad had toegelicht was het woord aan de Stichting Oald Heldern/ de Noaberschop. Duidelijk werd dat die stichting zich vooral ten doel stelt het cultuurhistorisch erfgoed van Hellendoorn te bewaren en levend te houden. Naast het beheren van de musea bevordert de Stichting het in ere houden van de oude gebruiken en tradities in ons dorp, waaronder b.v.de "Palmpoas'noptocht", het "Eierkuul'n" en het "Poasvuur".
Veel leden van de Dorpsraad bleken verrast door het feit dat heel veel andere zaken in het dorp (zoals behoud van de molens, cultuurhistorische publicaties e.d.) buiten de Stichting �m gaan en dat daar allemaal aparte clubs voor zijn.
Duidelijk werd ook dat de Stichting Oald Heldern en de Dorpsraad beide zeer ge�nteresseerd zijn in het behoud van het historisch karakter van het dorp maar ook de lefbaarheid ervan in de gaten willen houden. Op dat punt kan samenwerking heel wenselijk zijn.
Op termijn zoekt de stichting nog naar een andere plaats voor het paasvuur en vroeg nu alvast de aandacht van Dorpsraad daarvoor.
Verder bleek de behoefte te bestaan aan een betere afstemming van de activiteiten in Hellendoorn: er gebeurt erg veel, met name in de zomermaanden. En die activiteiten kunnen elkaar in de wielen rijden. Een taak voor de Dorpsraad?

REAGEREN? Dat kan. Stuur uw opmerkingen naar henk_koster@hetnet.nl .

Uw reactie wordt hierbij geplaatst. Wel behoudt de Dorpsraad het recht uw bijdrage in te korten, en te weigeren wanneer die in strijd zijn met het normale fatsoen.

Henk Koster.
Voorzitter Dorpsraad

 


(december2008)

Dorpscentrum 30 kilometergebied.
Omdat er geen belangrijke agendapunten waren heeft er in november geen Dorpsraadvergadering plaats gevonden. Op 2 december is de Dorpsraad weer bijeen geweest. Bijna alle punten hielden verband met maatregelen in het centrum.

Het hele centrum wordt in de plannen van de gemeente een 30 kilometergebied. Nu gaat het om het gebied tussen Dorpsstraat, Schuilenburgerweg Kasteelstraat en Reggeweg.Dat betekent dat er drempels komen bij de Imminkserveweg/Reggeweg, Hofmanstraat/Reggeweg/Voordamweg/Reggeweg en de Koemaste?Kasteelstraat.
De belangrijkste wijziging is het plan om het kruispunt Bibenstraat, Voordamweg, Smidsstraat zo in te richten dat je niet meer met de auto kunt rijden in de richtingen noord-zuid en oost- west.
Niet iedereen in de Dorpsraad stond te juichen bij deze verkeersoplossing, maar gezien de overlast die de buurt daar heeft van doorgaand (werk)verkeer is de Dorpsraad accoord met het plan.
 

Daarnaast heeft de gemeente ook plannen om het gedeelte van de Dorpsstraat vanaf het Noaberhuus tot het kruispunt bij Jacobs in te richten als blauwe zone. Klachten over langparkeerders en verkeerd parkeren bestaan er al heel lang. De Dorpsraad heeft in een eerder stadium geprobeerd om de langparkeerders op vrijwillige basis ergens anders te laten parkeren, maar dat heeft niets opgeleverd. Om de veiligheid van fietsers en vooral voetgangers te vergroten en om de parkeermogelijkheden voor winkelend publiek op peil te houden is de Dorpsraad ook accoord met dit voornemen.

Er zijn wat geluiden opgevangen om een soort minimarkt op de Schapenmarkt tot stand te brengen. Dat zou kunnen door de standhouders die nu verspreid over de dagen van de week daar staan op ��n dag samen te brengen. Dat kost op die dag wel wat parkeerruimte, maar levert op andere dagen dus meer ruimte op. Om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten is de Dorpsraad voorstander van zo'n plan en zal daarover dus een bericht sturen naar het gemeentebestuur.Het pand de Jong, Dorpsstraat 5. Zie archief.

Van oude panden, de dingen die voorbijgaan.